งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

2 2 วาระแห่งชาติ: ให้หน่วยงานราช และรัฐเป็นผู้นำ ประหยัดพลังาน ตัดงบประมาณด้าน สาธารณูปโภค ปี ๒๕๔๖ ลง ๕% +นำเงินที่เหลือจ่ายไป เป็นรางวัลได้ “เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์” หน่วยงานราชและรัฐ ร่วมใจประหยัดพลังงาน มติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราช และรัฐ เป็นผู้นำใช้ พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ให้ส่วนราชการลดใช้ พลังงานลงให้ได้ อย่างน้อย ๕% “สงครามอเมริกากับอิรัก” + ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามจะมีโทษทาง วินัย “ราคาน้ำมันสูง” ๑ ๒๓ ๔ ๕

3 3 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖ เหตุผลที่ไม่รายงาน ไม่สามารถลดใช้พลังงานได้ และเกรงจะได้รับโทษทางวินัย เข้าใจว่ารัฐตัดงบประมาณไป ๕% แล้ว และไม่จำเป็นต้องรายงาน ผล (๒๕๔๔-๒๕๔๕) (๒๕๔๕-๒๔๖) ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน หน่วยงาน ไม่รายงาน ๑๐๙ หน่วย ไม่รายงาน ๙๘ หน่วย ใช้ลดลง ๐-๕๙๔ ๔๖ ใช้ลดลง > ๕๔ ๑๑ ๑๓๒๐ ใช้เพิ่มขึ้น๒๙๒๐ ๓๖๑๘ รวม๔๒๓๕ ๕๓๔๔ ข้อมูลไม่ครบ๒๔๒๒๔๙ ๑๓๓๑๓๑ รวมทั้งสิ้น๒๘๔๒๘๔ ๑๘๖๑๗๕ > ๑๐% ๓ หน่วยงาน > ๑๐% ๑๐ หน่วยงาน

4 4 มหาดไทย คมนาคม สาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุม กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมไปรษณีย์โทรเลข องค์การรับส่งสินค้าฯ การนิคมอุตสาหกรรมฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานกองทุนฯ สวนยาง กรมประมง สำนักงานฯ ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กระประปานครหลวง องค์การสะพานปลา กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด โรงงานไพ่ กองทัพบก หน่วยงานที่ประหยัดพลังงาน ในปี ๒๕๔๖ มากกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๔๔ (ปีฐาน) ไฟฟ้า น้ำมัน ก.เกษตร

5 5 หน่วยราชการที่ลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน ได้มากที่สุด ไฟฟ้า น้ำมัน ต.ค ก.ย ๒๕๔๖ ๒๕๔๔ ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ kWh สำนักงานนโยบายและแผนฯ สิ่งแวดล้อม ต.ค ก.ย ๒๕๔๖ ๒๕๔๔ ลิตร ๒๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ (ผลต่างปริมาณการใช้รวมตลอดปี ๒๕๔๖-ปี ๒๕๔๔) / ปริมาณการใช้ปี ๒๕๔๔ ๒๙.๕๑%๑๙.๘๒% กรมประมง

6 6 แนวทาง ใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้า: ตั้งอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศา ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ขึ้น-ลงชั้นเดียว ใช้บันได แทนใช้ลิฟต์ ด้านน้ำมัน: รถยนต์ที่ใช้น้ำมันออกเทน ให้บังคับใช้ ๙๑ ไปทางเดียวกัน ใช้รถคัน เดียวกัน วางแผนและศึกษาเส้นทาง ก่อนการเดินทางทุกครั้ง ดูแล ตรวจเช็คเครื่องยนต์ อยู่เสมอ ป้องกันการรั่วไหลในสำนักงาน

7 7 สรุปผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๔๖ ไม่มีหน่วยงานใดสามารถนำเงินที่เหลือไป จัดสรรเป็นรางวัลได้ เพราะต้องใช้หนี้ สาธารณูปโภคที่ค้างไว้ก่อน ข้อจำกัดที่หน่วยงานไม่สามารถลดใช้พลังงาน –ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย เชิงรุกของรัฐ ทำให้ต้องทำงานล่วงเวลา –เพิ่มเวลาให้บริการกับประชาชนในวันเสาร์- อาทิตย์ –จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถ ราชการเพิ่มมากขึ้นด้วย ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖

8 8 ผลการหารือกับสำนักงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๘ มิ.ย ๔๗ สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณปี ๒๕๔๗ งวด ๔ ไปยัง หน่วยงานต่างๆ แล้ว จึงไม่สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละหน่วยงานลงร้อยละ ๑๐ ได้ ค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถ ราชการ ให้ สนพ. รวบรวมจำนวนรถยนต์และ งบประมาณค่าใช้จ่าย เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ อนุมัติงบกลางมาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

9 9 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt 1 คำกล่าวรายงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน งานการสัมมนา “หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมใจประหยัดพลังงาน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google