งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

2 (ร่าง)นโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ๑”
ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต ๑ ๐๘-๘๓๓๙-๖๖๕๕,

3 เป้าหมาย ทำให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป้าหมายเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๕ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ๑%

4 ๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ
นโยบายแบ่งเป็น ๒ ระยะ ๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ ๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ตามอายุรัฐบาล ๗ ข้อ

5 ๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ
๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ นโยบายเศรษฐกิจ ลดภาระประชาชน ๑. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับรถโดยสารสาธารณะ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ดูแลราคาสินค้า เพิ่มรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาด

6 . ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ - พักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า ๕ แสนบาท อย่างน้อย ๓ ปี - ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕ แสนบาท - แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทต่อวัน และปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

7 - ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
. - จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี ๖๐๐ บาท ๗๐-๗๙ ปี ๗๐๐ บาท ๘๐-๘๙ ปี ๘๐๐ บาท ๙๐ ปีขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท - ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก

8 . ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เช่น เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท และงบกองทุนพัฒนาศักยภาพ SML อีก ๓-๕ แสนบาท ตามลำดับขนาดของหมู่บ้าน

9 . ๕. ยกระดับสินค้าเกษตร โดยนำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ ข้าวเปลือกราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ข้าวหอมมะลิราคาเกวียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๖. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” พระราชพิธีมหามงคล ๒๕๕๔-๒๕๕๕

10 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

11 นโยบายสังคม-การต่างประเทศ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ตั้งแต่ช่วงปลายรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ การกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ

12 นำสันติสุข ปลอดภัย สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปร่งใส ธรรมาภิบาล แก้ไขกฎหมาย นำสันติสุข ปลอดภัย สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งฟื้นฟูและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นานาประเทศ

13 . พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับ ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วม มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ออกเสียงประชามติ

14 ๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ๗ ข้อ
๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ๗ ข้อ นโยบายความมั่นคง นโยบายด้านเศรษฐกิจ มหภาค สร้างรายได้ ปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม เกษตร ระบบมวลชนพื้นฐาน ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปรับโครงสร้างภาษี รักษาวินัยการคลัง ปรับปรุงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาระบบราง รถรางคู่เชื่อมชานเมือง หัวเมืองหลัก รถไฟความเร็วสูง กทม. เชียงใหม่ นครราชสีมา หัวหิน รถไฟฟ้า ๑๐ สาย ใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ

15 . - เพิ่มความสามารถท่าอากาศสุวรรณภูมิ จากปีละ ๔๕ ล้านคน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป ๓. นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงวัยชรา สร้างหลักประกันความมั่งคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

16 . นโยบายที่ดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ นโยบายวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทย์ นักวิจัย ครูวิทย์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

17 . นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ นโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ปฏิรูประบบกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม สอดคล้องหลักประชาธิปไตย

18 . สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google