งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

2 ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต ๑ ๐๘ - ๘๓๓๙ - ๖๖๕๕, E-Mail: Chalongka@hotmail.com

3 เป้าหมาย  ทำให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น  บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เป้าหมายเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๕ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีก ๑ %

4 นโยบายแบ่งเป็น ๒ ระยะ  ๑. ระยะเร่งด่วนใน ปีแรก ๑๖ ข้อ  ๒. นโยบาย ต่อเนื่อง ๔ ปี ตาม อายุรัฐบาล ๗ ข้อ

5 ๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ  นโยบายเศรษฐกิจ ลด ภาระประชาชน ๑. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว จัดให้ มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับรถ โดยสารสาธารณะ แก้ไขปัญหาค่า ครองชีพ ดูแลราคาสินค้า เพิ่ม รายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาด

6 .  ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มกำลังซื้อ ภายในประเทศ - พักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า ๕ แสนบาท อย่างน้อย ๓ ปี - ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้ เกิน ๕ แสนบาท - แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทต่อวัน และปริญญาตรีมีรายได้ เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕, ๐๐๐ บาท

7 . - จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือน แบบขั้นบันไดสำหรับ ผู้สูงอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ๖๐๐ บาท ๗๐ - ๗๙ ปี ๗๐๐ บาท ๘๐ - ๘๙ ปี ๘๐๐ บาท ๙๐ ปีขึ้นไป ๑, ๐๐๐ บาท - ลดภาษีบ้านหลังแรกและ รถยนต์คันแรก

8 .  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง แหล่งทุน เช่น เพิ่มเงินกองทุน หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท และงบ กองทุนพัฒนาศักยภาพ SML อีก ๓ - ๕ แสนบาท ตามลำดับ ขนาดของหมู่บ้าน

9 . ๕. ยกระดับสินค้าเกษตร โดยนำ ระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ ข้าวเปลือกราคาเกวียนละ ๑๕, ๐๐๐ บาท ข้าวหอมมะลิ ราคาเกวียนละ ๒๐, ๐๐๐ บาท ๖. เร่งเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว ประกาศให้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปี “ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” พระ ราชพิธีมหามงคล ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

10 .  สนับสนุนการพัฒนางาน ศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง เอกลักษณ์ การบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มี ศักยภาพ  ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ

11 นโยบายสังคม - การต่างประเทศ  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของ คณะกรรมการ อิสระตรวจสอบและค้นหาความ จริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ ( คอป.) ตั้งแต่ช่วงปลาย รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  การกำหนดให้การแก้ไขและ ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นวาระ แห่งชาติ

12 .  การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ โปร่งใส ธรรมาภิบาล แก้ไขกฎหมาย  นำสันติสุข ปลอดภัย สู่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  เร่งฟื้นฟูและพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นานาประเทศ

13 .  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับ ชั้น ป. ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เร่งรัดผลักดันการปฏิรูป การเมือง ประชาชนมีส่วนร่วม มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ออก เสียงประชามติ

14 ๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ๗ ข้อ  นโยบายความมั่นคง  นโยบายด้านเศรษฐกิจ มหภาค สร้าง รายได้ ปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม เกษตร ระบบมวลชนพื้นฐาน ประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปรับโครงสร้างภาษี รักษาวินัยการคลัง ปรับปรุงโครงสร้าง รัฐวิสาหกิจ การพัฒนาระบบราง รถราง คู่เชื่อมชานเมือง หัวเมืองหลัก รถไฟ ความเร็วสูง กทม. เชียงใหม่ นครราชสีมา หัวหิน รถไฟฟ้า ๑๐ สาย ใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาท ตลอดสายทั้งระบบ

15 . - เพิ่มความสามารถท่าอากาศ สุวรรณภูมิ จากปีละ ๔๕ ล้าน คน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป ๓. นโยบายกระจายโอกาส ทางการศึกษา ให้เข้าถึงทุก กลุ่ม จัดโครงการเงินกู้เพื่อ การศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ ประกันสังคม พัฒนา คุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งครรภ์ ถึงวัยชรา สร้างหลักประกัน ความมั่งคงในศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์

16 .  นโยบายที่ดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้  นโยบาย วิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทย์ นักวิจัย ครูวิทย์ สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา

17 .  นโยบายการต่างประเทศ และ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนา ความสัมพันธ์ ส่งเสริม ผลประโยชน์ของชาติในองค์กร ระหว่างประเทศ  นโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปฏิรูป ระบบกฎหมาย พัฒนา กระบวนการยุติธรรม สอดคล้อง หลักประชาธิปไตย

18 .  สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google