งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล

2 ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ กรมและระดับกระทรวง ในกรณีที่เป็นหน่วยงานระดับ จังหวัดในภูมิภาค โปรดระบุ จังหวัดด้วย เพื่อใช้ประเมินข้อมูล ระดับจังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์ใช้ Gasohol และ NG ต่อ ครม.

3 ต.ค. 45 มิ.ย. 48 10,00025,000 ในกรณีที่ไม่มีหน่วยบันทึก เนื่องจากไม่มีมิเตอร์ให้เอาค่า ไฟฟ้าหารด้วย 2.5 บาท รายงานข้อมูลเป็นรายเดือนเริ่ม ตั้งแต่ ต.ค. 2545 จนถึงปัจจุบัน รายงานข้อมูล น้ำมัน Gasohol และ NG แยกกัน หมายเหตุ ในช่วงทดลอง วาระประหยัดพลังงาน แห่งชาติ ขอความกรุณา ส่งขอมูล เพื่อ เปรียบเทียบดังนี้ เดือน มิ.ย.46-ส.ค.46 เดือน มิ.ย.48-ส.ค.48

4 ตัวอย่างการคำนวณผลประหยัด

5 ปีงบประมาณ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำมัน 2546 3,619,840 157,920 2547 3,414,992 164,792 ลดได้ -204,848 6,872 %-5.7%4.4% ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง เป้าหมายไฟฟ้าน้ำมัน 10% ของปี 46 -361,984 -15,792 วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ตั้งเป้าหมายให้ลดลง 361,984 หน่วย วัดปริมาณการใช้น้ำมันจริง รวมกับ 90% ของปริมาณการ ใช้ Gasohol ไม่รวม NG ให้ ลดลง 15,792 ลิตร

6 หน่วยงานที่อยู่ในข่ายต้องรายงานข้อมูล

7 การบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน รายชื่อกระทรวง 1 สำนักนายกรัฐมนตรี 2 กระทรวงกลาโหม 3 กระทรวงการคลัง 4 กระทรวงการต่างประเทศ 5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 กระทรวงคมนาคม 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 กระทรวงพลังงาน 12 กระทรวงพาณิชย์ 13 กระทรวงมหาดไทย 14 กระทรวงยุติธรรม 15 กระทรวงแรงงาน 16 กระทรวงวัฒนธรรม 17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กระทรวงศึกษาธิการ 19 กระทรวงสาธารณสุข 20 กระทรวงอุตสาหกรรม 21 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานอิสระ องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

8 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่มา : กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์โทรเลข โครงการชลประทาน สำนักงานป่าไม้ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานผังเมืองจังหวัด เรือนจำจังหวัด สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ฯลฯ

9 การรายงานข้อมูล

10 ราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน การบริหารราชการส่วน ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด --------- -------- --------- -------- สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล) ครม. ก.พลังงาน

11 การปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลในอนาคต

12 ราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน การบริหารราชการส่วน ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด --------- -------- --------- -------- สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล) ครม. ก.พลังงาน ระบบข้อมูลผ่าน Web site สามารถดูข้อมูล พลังงานได้โดยตรง ตรวจสอบการายงาน ข้อมูลโดยตรง เปรียบผลประหยัดกับ หน่วยงานอื่น

13 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน Web


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google