งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล

2 ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับกรมและระดับกระทรวง
ในกรณีที่เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดในภูมิภาค โปรดระบุจังหวัดด้วย เพื่อใช้ประเมินข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์ใช้ Gasohol และ NG ต่อ ครม. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทราบทันที

3 ต.ค. 45 10,000 25,000 25,000 รายงานข้อมูล น้ำมัน Gasohol และ NG แยกกัน ในกรณีที่ไม่มีหน่วยบันทึกเนื่องจากไม่มีมิเตอร์ให้เอาค่าไฟฟ้าหารด้วย 2.5 บาท มิ.ย. 48 หมายเหตุ ในช่วงทดลอง วาระประหยัดพลังงานแห่งชาติ ขอความกรุณา ส่งขอมูล เพื่อเปรียบเทียบดังนี้ เดือน มิ.ย.46-ส.ค.46 เดือน มิ.ย.48-ส.ค.48 รายงานข้อมูลเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่ ต.ค จนถึงปัจจุบัน

4 ตัวอย่างการคำนวณผลประหยัด

5 ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง
ปีงบประมาณ  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำมัน 2546 3,619,840 157,920 2547 3,414,992 164,792 ลดได้ -204,848 6,872 % -5.7% 4.4% เป้าหมาย ไฟฟ้า น้ำมัน 10% ของปี 46 -361,984 -15,792 วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงตั้งเป้าหมายให้ลดลง 361,984 หน่วย วัดปริมาณการใช้น้ำมันจริง รวมกับ 90% ของปริมาณการใช้ Gasohol ไม่รวม NG ให้ลดลง 15,792 ลิตร

6 หน่วยงานที่อยู่ในข่ายต้องรายงานข้อมูล

7 การบริหารราชการส่วนกลาง
รายชื่อกระทรวง 1 สำนักนายกรัฐมนตรี 2 กระทรวงกลาโหม 3 กระทรวงการคลัง 4 กระทรวงการต่างประเทศ 5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 กระทรวงคมนาคม 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 กระทรวงพลังงาน 12 กระทรวงพาณิชย์ 13 กระทรวงมหาดไทย 14 กระทรวงยุติธรรม 15 กระทรวงแรงงาน 16 กระทรวงวัฒนธรรม 17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กระทรวงศึกษาธิการ 19 กระทรวงสาธารณสุข 20 กระทรวงอุตสาหกรรม 21 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานอิสระ องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน

8 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ที่มา : กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์โทรเลข โครงการชลประทาน สำนักงานป่าไม้ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานผังเมืองจังหวัด เรือนจำจังหวัด สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ฯลฯ

9 การรายงานข้อมูล

10 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล)
ครม. ก.พลังงาน ราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล)

11 การปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลในอนาคต

12 (รวบรวมข้อมูลประมวลผล)
ครม. สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล) ก.พลังงาน ตรวจสอบการายงานข้อมูลโดยตรง เปรียบผลประหยัดกับหน่วยงานอื่น ระบบข้อมูลผ่าน Web site สามารถดูข้อมูลพลังงานได้โดยตรง ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด

13 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน Web


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google