งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล

2 ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ กรมและระดับกระทรวง ในกรณีที่เป็นหน่วยงานระดับ จังหวัดในภูมิภาค โปรดระบุ จังหวัดด้วย เพื่อใช้ประเมินข้อมูล ระดับจังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์ใช้ Gasohol และ NG ต่อ ครม.

3 ต.ค. 45 มิ.ย ,00025,000 ในกรณีที่ไม่มีหน่วยบันทึก เนื่องจากไม่มีมิเตอร์ให้เอาค่า ไฟฟ้าหารด้วย 2.5 บาท รายงานข้อมูลเป็นรายเดือนเริ่ม ตั้งแต่ ต.ค จนถึงปัจจุบัน รายงานข้อมูล น้ำมัน Gasohol และ NG แยกกัน หมายเหตุ ในช่วงทดลอง วาระประหยัดพลังงาน แห่งชาติ ขอความกรุณา ส่งขอมูล เพื่อ เปรียบเทียบดังนี้ เดือน มิ.ย.46-ส.ค.46 เดือน มิ.ย.48-ส.ค.48

4 ตัวอย่างการคำนวณผลประหยัด

5 ปีงบประมาณ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำมัน ,619, , ,414, ,792 ลดได้ -204,848 6,872 %-5.7%4.4% ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง เป้าหมายไฟฟ้าน้ำมัน 10% ของปี , ,792 วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ตั้งเป้าหมายให้ลดลง 361,984 หน่วย วัดปริมาณการใช้น้ำมันจริง รวมกับ 90% ของปริมาณการ ใช้ Gasohol ไม่รวม NG ให้ ลดลง 15,792 ลิตร

6 หน่วยงานที่อยู่ในข่ายต้องรายงานข้อมูล

7 การบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน รายชื่อกระทรวง 1 สำนักนายกรัฐมนตรี 2 กระทรวงกลาโหม 3 กระทรวงการคลัง 4 กระทรวงการต่างประเทศ 5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 กระทรวงคมนาคม 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 กระทรวงพลังงาน 12 กระทรวงพาณิชย์ 13 กระทรวงมหาดไทย 14 กระทรวงยุติธรรม 15 กระทรวงแรงงาน 16 กระทรวงวัฒนธรรม 17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 กระทรวงศึกษาธิการ 19 กระทรวงสาธารณสุข 20 กระทรวงอุตสาหกรรม 21 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานอิสระ องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

8 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่มา : กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์โทรเลข โครงการชลประทาน สำนักงานป่าไม้ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานโยธาธิการจังหวัด สำนักงานผังเมืองจังหวัด เรือนจำจังหวัด สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ฯลฯ

9 การรายงานข้อมูล

10 ราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน การบริหารราชการส่วน ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล) ครม. ก.พลังงาน

11 การปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลในอนาคต

12 ราชการส่วนกลาง กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในกำกับ หน่วยในกำกับ บริษัทมหาชนในกำกับ องค์การมหาชน กองทุน การบริหารราชการส่วน ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ส่วนราชการระดับจังหวัด สนพ. (รวบรวมข้อมูลประมวลผล) ครม. ก.พลังงาน ระบบข้อมูลผ่าน Web site สามารถดูข้อมูล พลังงานได้โดยตรง ตรวจสอบการายงาน ข้อมูลโดยตรง เปรียบผลประหยัดกับ หน่วยงานอื่น

13 แนวทางการบันทึกข้อมูลผ่าน Web


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างฟอร์มการรายงานข้อมูล. ผู้ประสานงานเป็นข้อมูลสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง แจ้งให้ทราบทันที ระบุให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อการ ประเมินข้อมูลพลังงานเป็นระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google