งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาครั้งที่ 2 สัมมนาครั้งที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก เจ้าของโครงการ ประสานงานกับผู้ร่วม โครงการโดยตรง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ ทำงานกับผู้ร่วมโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาครั้งที่ 2 สัมมนาครั้งที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก เจ้าของโครงการ ประสานงานกับผู้ร่วม โครงการโดยตรง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ ทำงานกับผู้ร่วมโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัมมนาครั้งที่ 2 สัมมนาครั้งที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก เจ้าของโครงการ ประสานงานกับผู้ร่วม โครงการโดยตรง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ ทำงานกับผู้ร่วมโครงการ สนพ. พพ. Steering committee - ผู้ร่วม โครงการ - ส่วน ติดตาม และ ประเมินผล - ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้ร่วม โครงการ - ส่วน ติดตาม และ ประเมินผล - ที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ - แจ้งให้ทราบ - ข้อมูล รายงานต่างๆ - พัฒนาคู่มือ - Contact Person - วัตถุประสงค์ - กรอบการ ดำเนินงาน - ตัวชี้วัด - เกณฑ์ - เสนอ แนวทาง การ ทำงาน ฐานข้อมูล

3 - Primary Data - Secondary Data วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวม ข้อมูล สรุปผลการ ประเมินเบื้องต้น รายงานผลการ ประเมิน สัมมนา ฐานข้อมูล เยี่ยมชมโครงการ เผยแพร่ - โครงการ - แผนงาน

4 Contact Person ประสานงาน ภายใน ประสานงานกับเจ้าของ โครงการ ประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ Contact Person แจ้งวัน / เวลา การเข้าไปเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ผลการประเมิน อนุกรรมการประเมินผลฯ / สนพ. / Steering committee รายงาน ความก้าวหน้า แจ้งผลการประเมินกับผู้ร่วมโครงการ Primar y Seconda ry


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาครั้งที่ 2 สัมมนาครั้งที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก เจ้าของโครงการ ประสานงานกับผู้ร่วม โครงการโดยตรง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการ ทำงานกับผู้ร่วมโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google