งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงานโรงพยาบาลประสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงานโรงพยาบาลประสาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงานโรงพยาบาลประสาท
สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 มีนาคม 2551

2 บรรยายโดย นายสิทธิศักดิ์ อินสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 โรงพยาบาลประสาท
งานการเจ้าหน้าที่ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ การจัดคนให้ทำงานตามความรู้ความสามารถ

3 ความผาสุก ใส่ใจในสุขภาพอนามัยของบุคลากร โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และประเมินผลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดเครื่องดื่มฟรี สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ เช่น ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ น้ำสมุนไพร และน้ำเต้าหู้

4 สร้างความสมานฉันท์ ให้มีการจัดงานเลี้ยง พบประสังสรรค์ในหน่วยงาน ตามความเหมาะสม จัดห้องคาเฟ่ เพื่อดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายระหว่างหยุดพัก จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี

5 วัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนให้บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญในเทศกาลต่างๆ
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า กฐินสามัคคี สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีมาตรการเพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน

6 งานบริหาร ประกอบด้วย งานการเงิน /บัญชี งานธุรการ / สารบรรณ งานพัสดุ
งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่

7 การบริหารงานในฝ่าย จะกำกับควบคุมการทำงานโดย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กระจายอำนาจ มีการแต่งตั้งหัวหน้างานทุกงาน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ หัวหน้าฝ่ายฯจะสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยการสุ่มตรวจงานเป็นระยะ มีการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย มีการสอนงาน ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

8 สถานที่ทำงานน่าอยู่ รูปแบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อการสืบค้น
ความสะอาดเรียบร้อยในห้องทำงาน มีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะในการทำงาน

9 ภูมิทัศน์สวยงาม

10 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

11 ประโยชน์ที่ได้รับจากศึกษาดูงาน
ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน การใส่ใจด้านสุขภาพอนามัย ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการกระจายอำนาจในสายงาน มีวัฒนธรรมองค์กร มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

12 นำมาเป็นแนวทางการทำงาน
การกระจายอำนาย การมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร การดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การนำองค์กร สู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์

13 มอบของที่ระลึก


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงานโรงพยาบาลประสาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google