งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ( ปรับปรุงใหม่ ) ๘ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ( ปรับปรุงใหม่ ) ๘ มีนาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ( ปรับปรุงใหม่ ) ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

2 ที่มา พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ. ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประกาศการ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัด ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับ ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

3 การประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ทำให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

4 มาตรา ๑๔ ก. ก. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๑.ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพ และการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร ๔. ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง สำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายใน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ๕. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของ หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

5 มาตรา ๑๘ อ. ก. ก. สามัญข้าราชการสามัญ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๒.เสนอแนะต่อ ก. ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและ การพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ๓. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่าง หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ๕. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยต้อง คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ ซ้ำซ้อนและความประหยัดเป็นหลัก

6 มาตรา ๒๔ อ. ก. ก. สามัญหน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๒.เสนอแนะต่อ ก. ก. เพื่อให้ความเห็นชอบใน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การ จัดและการพัฒนาหน่วยงาน ๓. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วน ราชการในหน่วยงาน

7 มาตรา ๒๙ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ สำนักงาน ก. ก.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ๒.วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการ กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ก. ก. ๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานและส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากร บุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร

8 มาตรา ๒๙ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ สำนักงาน ก. ก.” มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ( ต่อ ) ๔. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร ๖ ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

9 กรอบการนำเสนอ ๑ ความเป็นมา ๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์ ๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

10 แผนการ ปรับปรุง โครงสร้างและ อัตรากำลัง ๓ ปี ของ หน่วยงาน กรุงเทพ มหานคร แผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ ปรับเปลี่ยน ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ พรบ.ระเบียบ ข้าราชการ กทม.ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนการ ปรับปรุง โครงสร้าง และอัตรากำลัง ของหน่วยงาน กรุงเทพ มหานคร (ฉบับปรับปรุง ) ระยะที่ ๑ระยะที่ ๒ระยะที่ ๓

11 ความเป็นมา หนังสือสำนักงาน ก. ก. ที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ หนังสือสำนักงาน ก. ก. ที่ กท ๐๓๐๔ / ๓๔๓๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง แผนการปรับปรุงโครงสร้างและ อัตรากำลัง ๓ ปีของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

12 แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความเหมาะสม ๒. ข้าราชการมีหลักประกันความเป็นธรรม และสอดคล้องกับกับการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มี คุณธรรมมีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี

13 กลยุทธ์ ๑.ให้ทบทวนกรอบหรือแผนอัตรากำลังเชิง รุก โดยมุ่งเน้นการลดขนาดองค์กรและ จำกัดอัตรากำลังเพื่อรองรับการปรับ รูปแบบการบริหารราชการในแบบกำกับ การจ้างภายนอก (OUTSOURCE) ๒. การสนับสนุนการดำเนินงาน (SUBSIDY) ของเอกชน ประชาชนและหน่วยงานอื่น

14 จัดทำแผน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง๓ ปีของ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ( พ. ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ) ตามกรอบและทิศทางที่คณะกรรมการ กรุงเทพมหานครกำหนด

15 15 เป้าหม าย วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ มาตรการ ปรับขนาด กำลังคน ของ กทม. มติ ก.ก. อ.ก.ก.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ ปรับปรุง โครงสร้าง และการจัด อัตรากำลัง การ กระจา ย อำนาจ ด้าน การ บริหาร ทรัพย ากร บุคคล แผนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี แผนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒-๒๕๕๕

16 การดำเนินงานของสำนักการแพทย์ และ สปร. ( มิถุนายน ๒๕๕๓- มีนาคม ๒๕๕๔ ) ๑. การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑. การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ( ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕) ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ๒. การกำหนดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของ ๕ สายงานหลัก ได้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์

17 ๓. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน ๕ สายงานหลัก -แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ) - แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๕ ๔.วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ แนวทางเพื่อการนำสู่ทางปฏิบัติของสำนัก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ใน ๕ สายงานหลัก ๕. นำเสนอแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรของสำนักการแพทย์

18 ฉบับที่ ๒ หนังสือสำนักงาน ก. ก. ที่ กท ๐๓๐๔ / ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ให้สำนักงาน ก. ก. ชะลอการจัดทำแผน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยในส่วน ของหน่วยงาน / ส่วนราชการให้ดำเนินการ ทบทวนภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ต่อไป

19 เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ. ศ. ๒๕๕๔ ชะลอแผน

20 การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ( เมษายน ๒๕๕๔ - พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ) ๑. ชะลอการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้าง ๑. ชะลอการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ๒. ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

21 ๓. ดำเนินการประกาศการจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ๔.การจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับ ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๕. ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

22 กรอบการนำเสนอ ๑ ความเป็นมา ๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์ ๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

23 ฉบับที่ ๓ หนังสือสำนักงาน ก. ก. ที่ กท ๐๓๐๔ / ๓๔๓๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

24 การปรับวิธีดำเนินการ 24 ตามกลุ่มภารกิจ ๗ กลุ่ม ๐กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๐ สำนักการแพทย์ ๐ สำนักอนามัย ๐ สำนักสิ่งแวดล้อม ๐ ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ รูปแบบการดำเนินงาน แผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี แผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่หน่วยงาน ปรับบทบาท ของสำนักงาน ก.ก. เพิ่ม เพิ่ม กำหนดให้มี การจ้าง บุคคลภาย นอกทำ หน้าที่ให้ คำปรึกษา และ ข้อเสนอแนะ

25 การปรับปรุงวิธีดำเนินการ ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ๑.เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เป็นตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

26 ๒. ปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นลักษณะของ กลุ่มภารกิจ จำนวน ๗ กลุ่มภารกิจ ๐ กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ๐ กลุ่มภารกิจด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ๐ กลุ่มภารกิจด้านการปกครองและรักษาความ สงบเรียบร้อย ๐ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ ๐ กลุ่มภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค ๐ กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

27 ๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ ดำเนินการในแต่ละกลุ่มภารกิจ ทบทวน และปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ ๐ จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างและ อัตรากำลังของหน่วยงาน ๔. ปรับบทบาทของหน่วยงาน / ส่วนราชการที่ รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามกฏหมายใหม่

28 ๔. จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละ กลุ่มภารกิจ จำนวน ๕ คน

29 กรอบการนำเสนอ ๑ ความเป็นมา ๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์ ๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

30 แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๑. ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี ๓. มาตรการปรับขนาดกำลังคน ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔. มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

31 ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง 3 ปี ๐ ปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่และการจัด อัตรากำลังของ กทม. ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ๐ กระจายอำนาจและหน้าที่ โดยคำนึงถึงความ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน ๐ จัดระบบงานและวิธีปฏิบัติราชการให้สั้น ลด ขั้นตอน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

32 ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง 3 ปี ๐ จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการของ หน่วยงาน โดยยึดหลักไม่เพิ่มอัตรากำลังแต่ ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง รวมทั้ง การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ๐ การจัดทำหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานกำหนด จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง เพื่อ รองรับการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ. ใหม่

33 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ บัญญัติไว้ว่า “ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน อื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจาก เงินรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ เงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ แห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”

34 มาตรการปรับขนาดกำลังคนของ กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ) ๐ ไม่เพิ่มอัตรากำลังในภาพรวมทุก หน่วยงาน ยกเว้นกรณีจำเป็น อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก ๑. มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือส่วน ราชการขึ้นใหม่ หรือ

35 ๒. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งไว้แล้วที่มีความ จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง ซึ่งต้องมี ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ ๐ เป็นหน่วยงานหรือเป็นส่วนราชการที่ทำ หน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรง (เป็นงานบริการที่หน่วยงานหรือส่วน ราชการรับคำขอจากส่วนราชการโดยตรง เช่นประชาชนยื่นคำขอทำบัตรประชาชน หรือประชาชนมาขอรับการตรวจรักษาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เป็นต้น)

36 ๐ เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ จะต้องดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จากราชการส่วนกลาง หรือตามที่ กฎหมายกำหนด หากไม่ ดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียหาย แก่กรุงเทพมหานคร

37 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้เกลี่ยอัตรากำลังก่อน ๒. หากยังไม่เพียงพอให้หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือใช้การจ้างงานที่หลากหลาย

38 ๓. หากดำเนินการแล้วยังมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพออีก ให้เสนอเหตุผลความ จำเป็น ให้คณะกรรมการจัดสรร กำลังคนของกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจาก หน่วยงานอื่นมาให้ ๔. หากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถ จัดสรรอัตราให้ได้ หรือจัดสรรแล้ว ยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ จึงจะ สามารถนำเสนอขอเพิ่มกรอบ อัตรากำลังได้

39 มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๓๗ กำหนดให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตำแหน่ง นายแพทย์ ๘ หรือ ๙ วช. ๐ กรณียกฐานะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ทุติยภูมิชั้นสูง ซึ่งกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากตำแหน่ง นายแพทย์ ๘ หรือ ๙ วช. เป็นตำแหน่ง นายแพทย์ ๙ ใช้แนวทางการพิจารณา ดังนี้

40 ๑) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ (๙) (ง) ) ๒) เหตุผลความจำเป็น ๐ ดูนโยบายและเป้าหมาย ๐ ความจำเป็นในการให้บริการประชาชน อย่างทั่วถึง ๐ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา จำเป็นต้องมีการรักษาในระดับทุติยภูมิ ชั้นสูง

41 ๓) ความพร้อมด้าน Demand และ Supply ๔)หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณกรอบ อัตรากำลัง โดยพิจารณาจาก Work Load และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ก. ๕) พิจารณาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ได้ กำหนดไปแล้ว ๖) พิจารณาจากประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง - ประโยชน์ต่อประชาชน - ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร - ประโยชน์ต่อข้าราชการ

42 มติ ก.ก. ๐ ให้กำหนดตำแหน่งในสายงานแพทย์ เป็นตำแหน่งในระดับ ๔-๖ หรือ ๗ วช. หรือ ๘ วช. หรือ ๙ วช. มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙

43 อนุมัติเป็นหลักการเกี่ยวกับการกำหนด ตำแหน่งเพื่อใช้กับทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ๑) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ๐ กลุ่มงานธุรการ หรือบริการทั่วไป และกลุ่ม งานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ ให้กำหนดเป็นระดับ ๑-๓ หรือ ๔หรือ ๕ ๐ กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านและกลุ่มงานที่ใช้ ทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว ให้กำหนด เป็นระดับ ๑-๓ หรือ ๔หรือ ๕ หรือ ๖

44 ๒)ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้กำหนดเป็นระดับ ๒-๔หรือ ๕ หรือ ๖ ๓)ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้กำหนดเป็นระดับ ๓-๕ หรือ ๖ ว หรือ ๗ ว ๔) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ให้พิจารณาใน ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์เฉพาะตัวด้วย โดยกำหนดเป็นตำแหน่งระดับ ๖หรือ ๗ ว หรือ ระดับ ๗ หรือ ๘ ว หรือระดับ ๗ วช. หรือ ๘ วช. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละ ส่วนราชการโดยให้สำนักงาน ก.ก. เป็นผู้พิจารณา กำหนดตำแหน่งดังกล่าวตามลักษณะงานของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบกาณ์เฉพาะตัวต่อไป

45 กรอบการนำเสนอ ๑ ความเป็นมา ๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์ ๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

46 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

47 หน่วยงานเดิม ตำแหน่งเพิ่มใหม่ ปรับระดับ สูงขึ้น เปลี่ยน สาย งาน เปลี่ยนสายงาน และปรับระดับสูง ขึ้น ขอ กำหนด รวม ส่วนกลาง - กลุ่มงานสื่อสาร องค์กร - กลุ่มงานการ พยาบาล 5--5-- 224224 724724 ------ ------ ------ 1. สล. 63- 6-11 2. กว. 2410342-3 3. รพก. 8635291,39239-5 4. รพต. 8996291,5286912- 5. รพจ. 8796491,52875-6 6. รพท. 23810234021-3 7. รพว. 2371133501815 8. รพล. 204 (+32) * 142346 (+32)1311 9. รพร. 25814039810-- 10. รพส. 3969148716-- 11. ศบฉ. 11310321--- รวม 4,0772,6316,7082691436

48 แนวทางการจัดกรอบอัตรากำลัง (การจัดลำดับความสำคัญ) ๑ ตามลักษณะงาน ๒ ตามหน่วยงาน ๓ ตามสายงาน ๔ ตามสาขาวิชา

49 จัดตามลักษณะงานจัดตามระดับการให้บริการของหน่วยงาน 1. มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน 2. ตามนโยบายสำคัญของ รัฐบาลหรือ ครม. กระทรวงมหาดไทยหรือ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ราชการของ กทม. และ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ พันธกิจของสำนักการแพทย์ หรือตามมติ ก. ก. 3. เป็นงานตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการและมีเงิน งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แล้ว 1. โรงพยาบาลที่เป็น Excellent Center - โรงพยาบาลกลาง - โรงพยาบาลตากสิน - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบที่ให้บริการ ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ กทม. - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ - โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - โรงพยาบาลสิริณธร - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 3. งานตามความต้องการของสถานการณ์ บ้านเมือง - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. ( ศูนย์เอราวัณ ) 4. งานตามบริหารภาครัฐแนวใหม่ - สนง. ยุทธศาสตร์ 5. งานปกติหรืองานสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ - สนง. เลขานุการ

50 จัดตามสายงานจัดตามสาขารอง 1. กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์ 8 สายงาน - นายแพทย์ - ทันตแพทย์ - เภสัชกร - พยาบาลวิชาชีพ - นักรังสีการแพทย์ - นักกายภาพบำบัด - นักเทคนิคการแพทย์ - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. กลุ่มงานวิชาชีพ 3. กลุ่มงานวิชาการทั่วไป 4. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน 5. กลุ่มงานธุรการหรือบริการ ทั่วไป 6. อื่นๆ ตัวอย่าง : สายงานแพทย์ 1. สาขาหลัก 5 สาขา - อายุรกรรม - ศัลยกรรม - ศัลยกรรมกระดูก - สูติ - นรีเวชกรรม - กุมารเวช 2. สาขารอง - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - วิสัญญี - รังสีวิทยา - โสต - ศอ - นาสิก - ลาริงซ์ - จักษุวิทยา - จิตเวช - เวชศาสตร์ฟื้นฟู - เวชศาสตร์ชุมชน

51 แนวคิดการทำงานในลักษณะเครือข่าย รพ.เอกชน รพท. รพ.รัฐ รพร. รพว. รพ.เอกชน รพ.รัฐ รพล. รพส. รพ.เอกชน

52 ข้อเสนอการกำหนดตำแหน่งและทางก้าวหน้าของ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ การแพทย์ 5 สายงาน (ไม่รวมพยาบาลวิชาชีพ) -ตำแหน่งเภสัชกร -นักรังสีการแพทย์ -นักกายภาพบำบัด -นักเทคนิคการแพทย์ -นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แนวทางที่ 1 : เป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช. ได้ทุก ตำแหน่ง แนวทางที่ 2 : เป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช. ได้ -ในฐานะหัวหน้าทีม / กลุ่ม -ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์

53 -ตำแหน่งระดับ8ว. -หรือตำแหน่งระดับ 8 วช. (1) (ในฐานะหัวหน้าทีม/ชุด) -ตำแหน่งระดับ 8ว. - หรือตำแหน่งระดับ 8วช. (X) (ในฐานะผู้มีประสบการณ์เฉพาะตัว) - ระดับ 3-5 หรือ6ว.หรือ 7ว. หรือระดับ3-5หรือ6ว.หรือ 7วช. (y)

54

55 แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงาน ก.ก. 1.จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความ รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ๐ ใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๐ ยึดหลักไม่เพิ่มอัตรากำลัง 2. มาตรการปรับขนาดกำลังคนของ กรุงเทพมหานคร ๐ ไม่เพิ่มอัตรากำลังเว้นแต่ ๐ หน่วยงานตั้งใหม่ ๐ หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง

56 หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง - เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ประชาชนโดยตรง - หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตาม นโยบายผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิด ความเสียหาย

57 แนวทางการดำเนินการกำหนดตำแหน่งแนวทางการดำเนินการกำหนดตำแหน่ง เกลี่ยอัตรากำลังภายในหน่วยงานก่อน ไม่เพียงพอ ปรับวิธีการทำงานโดยการจ้างงานที่หลากหลาย ไม่เพียงพอ เสนอเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการจัดสรรกำลังคนของ กทม. พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากหน่วยงานอื่นมาให้ หากไม่สามารถจัดสรรได้ เสนอเพิ่มกรอบอัตรากำลังโดยมีเงื่อนไข

58

59 แนวทางการใช้คนในองค์กรภาครัฐ ข้าราชการ 100% ข้าราชการ 50% ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง Outsourcing Contract Out ท้องถิ่น เอกชน PO ข้าราชการ 50% ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง Outsourcing Contract Out ท้องถิ่น เอกชน PO Core function Non-Core function Supporti ng function 20%

60 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 1.จัดทำตามแนวทางการจัดลำดับ ความสำคัญ 2.จัดทำตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนดไว้ 3.สำหรับกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาล ควรกำหนด โดย ๐ ภารกิจหลักควรกำหนดร้อยละ 90 ของกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์ได้ ๐ ภารกิจรองควรกำหนดร้อยละ 50 ของกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์ได้

61 หน่วยงา น เดิมคำขอกรอบปีที่ 1 กรอบปีที่ 2 กรอบปีที่ 3 เพิ่ม / ลด รวม เพิ่ม / ลด รวม เพิ่ม / ลด รวม เพิ่ม / ลด รวม สำนัก การแพท ย์ 4,07 7 (+3 2) +2,93 9 7,01 6 (+3 2) +1,0 85 5,162 (+32 ) +186 5,350 (+32 ) +100 5,448 (+32 ) สรุปกรอบอัตรากำลัง หมายเหตุ : รวม 3 ปี ควรเพิ่ม 1,371ตำแหน่ง

62 หน่วยงานเดิม คำขอกรอบปีที่ 1 กรอบปีที่ 2 กรอบปีที่ 3 เพิ่ม / ลดรวมเพิ่ม / ลดรวมเพิ่ม / ลด รวมเพิ่ม / ลดรวม ส่วนกลาง - กลุ่มงานสื่อสารองค์กร - กลุ่มงานการพยาบาล 500500 +1 +2 +4 624624 +1 +2 +3 623623 0 +1 624624 000000 624624 สำนักงานเลขานุการ 630 0 0 0 สำนักงานยุทธศาสตร์ ( กองวิชาการเดิม ) 24+113535+6+630+43434+13535 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( ศูนย์เอราวัณ ) 11+310321+6576+12808 โรงพยาบาลกลาง 863+5251,388+117980+331,013+141,027 โรงพยาบาลตากสิน 899+6291,528+2751,174+541,228+391,267 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 879+7081,587+2401,119+431,162+281,190 โรงพยาบาลสิรินธร 396+291687+134530+21551+8559 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 237+118355+74311+6317+7324 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 258+150408+77335+43390 โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. 204 (+32) +98302 (+32) +44248 (+32) +4252 (+32) +3255 (+32) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 238+102340+47285+42890 รวม 4,077 (+32) +2,9397,026 (+32) +1,0855,162 (+32) +1865,350 (+32) +1005,448 (+32)

63 กรอบการนำเสนอ ๑ ความเป็นมา ๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ( ฉบับปรับปรุง ) ๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร ๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์ ๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

64 แผนการทำงาน การประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ๐ การอภิปรายแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลังของ กรุงเทพมหานคร ๐ ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง (ปรับปรุงใหม่)

65 แผนการทำงาน (ต่อ) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ๐ การทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง และกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิม (จากปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ ) ของหน่วยงานในส่วนกลางของ สำนักการแพทย์ การประชุมครั้งที่ ๒

66 แผนการทำงาน (ต่อ) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๐ การทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง และกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิม (จากปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ ) ของโรงพยาบาล ๘ แห่งใน สำนักการแพทย์ การประชุมครั้งที่ ๓

67 แผนการทำงาน(ต่อ) การประชุมครั้งที่ ๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ การพิจารณาทบทวนการปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลังของ สำนักการแพทย์ ตามข้อเสนอแนะ ของ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ และ ก.ก.

68 แผนการทำงาน (ต่อ) การประชุมครั้งที่ ๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการอัตรากำลัง ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ก.

69 แผนการทำงาน (ต่อ) การประชุมครั้งที่ ๖ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงาน ก.ก.

70 สิ่งที่คณะทำงานต้องดำเนินการต่อไป ๑. ขอปริมาณงานย้อนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพิ่มเติม ๒. คำนวณกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม จากปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ ในช่อง ปีที่ ๓ ในตารางคำนวณอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๓. ส่งผลการคำนวณกรอบอัตรากำลังให้ การเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

71


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ( ปรับปรุงใหม่ ) ๘ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google