งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553

2 ข้อ 2.4 ร้อยละ ของความสำเร็จใน การจัดทำงบ การเงิน

3 เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2 คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สิน 2 คะแนน

4 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย - งบแสดงผลการ ดำเนินงาน - งบแสดงฐานะ การเงิน - งบกระแสเงินสด - กระดาษทำการเพื่อ ทำงบทดลอง

5 - ส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้ 2 คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 คะแนน จะ ลดลง ตามระยะเวลาการส่งตาม เกณฑ์การให้คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้ 0 คะแนน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

6 การส่งงบการเงินประจำปี คะแนน เต็ม 2 คะแนน 30 พฤศจิกายน คะแนน ธันวาคม คะแนน มกราคม คะแนน กุมภาพันธ์ คะแนน มีนาคม คะแนน เมษายน คะแนน พฤษภาคม คะแนน มิถุนายน คะแนน กรกฎาคม คะแนน สิงหาคม คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน กันยายน คะแนน

7 1. เป็นไปตามคู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร 2. มีความครบถ้วนถูกต้อง 3. สามารถตรวจสอบยืนยันยอด และความสัมพันธ์ของบัญชีได้ ถูกต้อง - ตรวจสอบยืนยันยอดกับ กองบัญชี - ตรวจสอบยืนยันยอด ภายในหน่วยงาน ( ตามเอกสารการ ตรวจสอบ ) งบการเงินถูกต้อง หมายถึง

8 - ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 30 พ. ย. 53 ได้ 2 คะแนน - ส่งรายงานฯ ภายหลัง 30 พ. ย. 53 คะแนนจะลดลง ตาม ระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การ ให้คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 ก. ย. 54 ได้ 0 คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงาน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน คะแนน เต็ม 2 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

9 30 พฤศจิกายน คะแนน ธันวาคม คะแนน มกราคม คะแนน กุมภาพันธ์ คะแนน มีนาคม คะแนน เมษายน คะแนน พฤษภาคม คะแนน มิถุนายน คะแนน กรกฎาคม คะแนน สิงหาคม คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน กันยายน คะแนน การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน

10 ความถูกต้องของรายงานมูลค่า ทรัพย์สิน หมายถึง 1. ยอดยกมาจะต้องเท่ากับยอด ณ 30 ก. ย. ปีก่อน 2. การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กสพ. กำหนด 3. กรอกข้อมูลให้ตรงตามแบบฟอร์มที่ กบช. กำหนด 4. ข้อมูลของทรัพย์สินแต่ละประเภทในราย งายบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต้องตรงกับงบ ทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5. สามารถกระทบยอดในแต่ละรายการได้ ถูกต้อง ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา + ค่าเสื่อม ราคาประจำปี = ค่าเสื่อมราคา สะสม ณ 30 ก. ย. ทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 ก. ย. = มูลค่าสุทธิ

11


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google