งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553

2 ข้อ 2.4 ร้อยละ ของความสำเร็จใน การจัดทำงบ การเงิน

3 เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2 คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่า ทรัพย์สิน 2 คะแนน

4 การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย - งบแสดงผลการ ดำเนินงาน - งบแสดงฐานะ การเงิน - งบกระแสเงินสด - กระดาษทำการเพื่อ ทำงบทดลอง

5 - ส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ได้ 2 คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 คะแนน จะ ลดลง ตามระยะเวลาการส่งตาม เกณฑ์การให้คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2554 ได้ 0 คะแนน ส่วนที่ 1 การจัดทำงบการเงินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

6 การส่งงบการเงินประจำปี คะแนน เต็ม 2 คะแนน 30 พฤศจิกายน 2553 2 คะแนน ธันวาคม 2553 1.95 คะแนน มกราคม 2554 1.90 คะแนน กุมภาพันธ์ 2554 1.80 คะแนน มีนาคม 2554 1.70 คะแนน เมษายน 2554 1.55 คะแนน พฤษภาคม 2554 1.40 คะแนน มิถุนายน 2554 1.20 คะแนน กรกฎาคม 2554 1.00 คะแนน สิงหาคม 2554 0.75 คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน 2554 0 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน กันยายน 2554 0.50 คะแนน

7 1. เป็นไปตามคู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร 2. มีความครบถ้วนถูกต้อง 3. สามารถตรวจสอบยืนยันยอด และความสัมพันธ์ของบัญชีได้ ถูกต้อง - ตรวจสอบยืนยันยอดกับ กองบัญชี - ตรวจสอบยืนยันยอด ภายในหน่วยงาน ( ตามเอกสารการ ตรวจสอบ ) งบการเงินถูกต้อง หมายถึง

8 - ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 30 พ. ย. 53 ได้ 2 คะแนน - ส่งรายงานฯ ภายหลัง 30 พ. ย. 53 คะแนนจะลดลง ตาม ระยะเวลาการส่งตามเกณฑ์การ ให้คะแนน - ส่งภายหลังวันที่ 30 ก. ย. 54 ได้ 0 คะแนน ส่วนที่ 2 การจัดทำรายงาน บัญชีมูลค่าทรัพย์สิน คะแนน เต็ม 2 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

9 30 พฤศจิกายน 2553 2 คะแนน ธันวาคม 2553 1.95 คะแนน มกราคม 2554 1.90 คะแนน กุมภาพันธ์ 2554 1.80 คะแนน มีนาคม 2554 1.70 คะแนน เมษายน 2554 1.55 คะแนน พฤษภาคม 2554 1.40 คะแนน มิถุนายน 2554 1.20 คะแนน กรกฎาคม 2554 1.00 คะแนน สิงหาคม 2554 0.75 คะแนน ภายหลังเดือน กันยายน 2554 0 คะแนน ส่งภายในเดือน คะแนน กันยายน 2554 0.50 คะแนน การส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี คะแนนเต็ม 2 คะแนน

10 ความถูกต้องของรายงานมูลค่า ทรัพย์สิน หมายถึง 1. ยอดยกมาจะต้องเท่ากับยอด ณ 30 ก. ย. ปีก่อน 2. การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กสพ. กำหนด 3. กรอกข้อมูลให้ตรงตามแบบฟอร์มที่ กบช. กำหนด 4. ข้อมูลของทรัพย์สินแต่ละประเภทในราย งายบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต้องตรงกับงบ ทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5. สามารถกระทบยอดในแต่ละรายการได้ ถูกต้อง ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา + ค่าเสื่อม ราคาประจำปี = ค่าเสื่อมราคา สะสม ณ 30 ก. ย. ทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 ก. ย. = มูลค่าสุทธิ

11


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชี สำนักการคลัง รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ในมิติที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี 2553 ในการจัดทำงบการเงิน ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google