งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑. ระบบข้อมูลของปีเดิม  เริ่มระบบเมื่อเดือนเมษายน  ผลการส่งข้อมูล (เดือน กรกฎาคม) ผลการส่งข้อมูล  งบหน่วยงาน ๙๕%  งบลูกข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑. ระบบข้อมูลของปีเดิม  เริ่มระบบเมื่อเดือนเมษายน  ผลการส่งข้อมูล (เดือน กรกฎาคม) ผลการส่งข้อมูล  งบหน่วยงาน ๙๕%  งบลูกข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

2 ระบบข้อมูลของปีเดิม  เริ่มระบบเมื่อเดือนเมษายน  ผลการส่งข้อมูล (เดือน กรกฎาคม) ผลการส่งข้อมูล  งบหน่วยงาน ๙๕%  งบลูกข่าย ๕๘%  เชิงคุณภาพ ยังมีพอควร  งบไม่ดุล / สุทธิผิดด้าน / ความไม่สัมพันธ์กัน งบไม่ดุล สุทธิผิดด้าน งบไม่ดุล สุทธิผิดด้าน  รายงานการเงินแบบบริหาร รายงานการเงินแบบบริหาร  มีการประยุกต์ใช้ในการขอ CF  การใช้ในการตัดสินใจในภาพรวม  ขอความมั่นใจในการใช้ข้อมูล

3 เป้าหมายของการพัฒนา  ทำรายงานประจำปี ๒๕๕๐ ของหน่วย ให้บริการ  พัฒนาคุณภาพของงบการเงิน (สร้างความเชื่อมั่น)  เชิงปริมาณ.... งบแม่/งบลูก ขอให้ครบถ้วน  คุณภาพ....แผนงานในปีนี้  สร้างทีมงาน/สร้างเครื่องมือ  กระตุ้นการใช้ข้อมูลการเงิน  สร้างโมเดลระบบบริหารที่เหมาะสม

4 แนวทางในการพัฒนา  ระยะสั้นในปีนี้ คือ  เพื่อภาพรวมของผู้ให้บริการ ปี ๒๕๕๐  ข้อมูลครบแม่/ลูก  ช่วยระวังรายการระหว่างกัน  ระยะยาวปีหน้า คือ  ปรับระบบข้อมูล/เครื่องคอมพิวเตอร์  ข้อมูลที่ต้องการ ขอแบบพันยอดแต่ต้นปีเสมอ  สร้างเครื่องมือใน การวิเคราะห์ / ตรวจสอบ ให้ การวิเคราะห์ตรวจสอบการวิเคราะห์ตรวจสอบ  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  สร้างรูปแบบบัญชีบริหาร

5 ระยะสั้นในปีนี้ คือ  เพื่อภาพรวมของผู้ให้บริการ ปี ๒๕๕๐  ดึงข้อมูลจาก HFO.CFO.IN.TH ที่ดาวน์โลด/ข้อมูลบัญชี (ข้อมูลที่ดึงได้ตามสิทธิของท่าน) ดึงข้อมูลจาก HFO.CFO.IN.TH ดึงข้อมูลจาก HFO.CFO.IN.TH  ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๐  ข้อมูลครบทั้งงบหน่วยงาน/งบลูกข่าย  ช่วยระวังรายการระหว่างกัน  ถ้ายังไม่ครบ/ไม่ตรงกัน  ให้จัดประชุมชี้แจงกัน  ใส่รายการปรับปรุงให้สอดคล้องกันทั้งจังหวัด  ส่งข้อมูลงบทดลองใหม่ทับของเก่า  ดึงข้อมูลใหม่ตรวจสอบจนถูกต้อง  วันสุดท้ายที่ขอให้ถูกต้อง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

6 การพัฒนาปีหน้า  ปรับเครื่อง Server ใหม่  ฐานข้อมูลใหม่ / เครื่องเร็วขึ้น  ปรับระบบข้อมูล  ไม่สัมพันธ์กันมาก  กระแสเงินสด และ อัตราส่วน คำนวนยาก  ควบคุมความถูกต้องยาก (งบหลังจะถูกเมื่องบก่อนๆถูก)  ทำรายงานเปรียบเทียบยาก  ข้อมูลที่ต้องการ ขอแบบพันยอดแต่ต้นปีเสมอ ขอแบบพันยอดแต่ต้นปีเสมอ  สร้างเครื่องมือใน การวิเคราะห์ / ตรวจสอบ ให้  เพื่อกระตุ้นการใช้งานและพัฒนาในอนาคต  ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์  เครื่องมือเพื่อการตรวสอบ เครื่องมือเพื่อการตรวสอบ

7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เพื่อความถูกต้องเชิงคุณภาพแลปริมาณ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งบการเงินของเรา  สร้างทีมงานพี่เลี้ยงระดับจังหวัด / ระดับเขต  อบรมความรู้และช่วยกันสร้างระบบ  สร้างคู่มือ/เครื่องมือเบื้องต้นในการตรวจสอบ  เป้าหมาย  งบหน่วยงาน / งบลูกข่ายครบถ้วน  ความถูกต้องพอควร ตามคู่มือที่ร่วมกันสร้าง  ตัวอย่างเครื่องมือตรวจเบื้องต้น ตัวอย่างเครื่องมือตรวจเบื้องต้น

8 โครงการพัฒนาระบบบริหาร  สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบบัญชี บริหาร  ทดลองในโรงพยาบาล  วางระบบงบประมาณ  ระบบรายงานด้วย Segment Report  ระบบประเมินผล

9 สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการ 1) กำหนดสิทธิพี่เลี้ยงจังหวัด และพี่เลี้ยงเขต (วันนี้) 2) ตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยา ๕๐ ( ๑๕ พย.๕๐) 1) ให้ครบถ้วนทั้งงบหน่วยงานและงบรวมลูกข่าย 2) ปรับปรุงรายการระหว่างกันภายในจังหวัดให้ดุลย์ 3) ในปี ๕๑ ให้ส่ง งบทดลองแบบพันยอดตั้งแต่ต้นปี เสมอ ( งบ ตค. ๕๐ เป็นต้นไป) 1) ส่วนกลางจะวิเคราะห์/ทำรายงาน กลางและปลายปี 4) พัฒนาความถูกต้องของข้อมูล โดยโครงการพี่เลี้ยง 5) ประยุกต์ใช้ข้อมูลโดย ดึงข้อมูลกลับไปใช้ได้

10


ดาวน์โหลด ppt การเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑. ระบบข้อมูลของปีเดิม  เริ่มระบบเมื่อเดือนเมษายน  ผลการส่งข้อมูล (เดือน กรกฎาคม) ผลการส่งข้อมูล  งบหน่วยงาน ๙๕%  งบลูกข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google