งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. กบข. นำเงิน สมาชิก ไปทำอะไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. กบข. นำเงิน สมาชิก ไปทำอะไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กบข. นำเงิน สมาชิก ไปทำอะไร

3 สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและ เอกสารต่างๆ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วย วิธีการที่ระบุไว้ หน่วยงานต้นสังกัด 2 จัดทำข้อมูล และนำส่งเงิน มาที่ กบข. กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับ จากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบ นโยบาย - คำนวณมูลค่า สินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึก มูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และ เอกสารต่างๆ 4

4 สมาชิก กบข. หน่วยงานต้นสังกัด กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service จัดทำข้อมูล และนำส่งเงิน มาที่ กบข. ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน - ตรวจสอบเงินรับจาก สมาชิก - นำเงินไป ลงทุนตาม กรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่า สินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึก มูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก

5 นำเงินไปลงทุนตาม กรอบนโยบาย กรอบการลงทุน ของ กบข. คณะกรรมการกำหนดกฎกระทรวง พ. ร. บ. กบข.

6 สัดส่วนการลงทุน กบข. ( ตาม กฎกระทรวง ) สินทรัพย์ที่มี ความมั่นคงสูง 60% สินทรัพย์อื่น 40% กฎกระทรวง

7 สมาชิก กบข. หน่วยงานต้นสังกัด กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service จัดทำข้อมูล และนำส่งเงิน มาที่ กบข. ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน - ตรวจสอบเงินรับจาก สมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่า สินทรัพย์ ตามราคา ตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึก มูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก

8 Mark to Market คืออะไร คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Mark to Market) ทำไมจึงต้องใช้ Mark to Market

9 สมาชิก กบข. หน่วยงานต้นสังกัด กบข. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service จัดทำข้อมูล และนำส่งเงิน มาที่ กบข. ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน - ตรวจสอบเงินรับจาก สมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบนโยบาย - คำนวณมูลค่า สินทรัพย์ตามราคา ตลาด (Mark to Market) - ระบบการ บันทึกมูลค่าเงิน ในรูปของ หน่วย และ มูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก

10 ระบบการบันทึกมูลค่าเงินใน รูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) สินทรัพย์สุทธิของ กองทุนส่วนสมาชิก มูลค่าต่อ หน่วย จำนวน หน่วย

11 จำนวนหน่วย = จำนวนเงิน มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทำรายการ จำนวนหน่วย (Unit) จะลด เมื่อมีการถอนเงินจากกองทุน จะเพิ่ม เมื่อมีการส่งเงินเพิ่ม

12 มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมของกองทุน จำนวนหน่วย มูลค่าหน่วย (Unit Price) มูลค่าต่อหน่วยของเงินลงทุน เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด จะลด เมื่อผลการลงทุนเป็น ลบ หรือ ขาดทุน จะเพิ่ม เมื่อผลการลงทุนเป็น บวก หรือ ได้กำไร

13 หน่วย = 1, จำนวนเงินนำส่ง 1,500 บาท มูลค่าต่อหน่วย ณ วันนำส่ง เท่ากับ บาท ตัวอย่างการคำนวณ จำนวนหน่วย

14 นาย ก. มีจำนวน หน่วยในบัญชี กบข. อยู่เท่ากับ 12,000 หน่วย ณ วันที่ 3 ม. ค. 50 มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ บาท ยอดเงินในบัญชี กบข. = 156,000 บาท 12,000 X 13 ตัวอย่างการคำนวณ ยอดเงินของสมาชิก

15 31 ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 50 วันที่ เงินนำส่ง จำนวนหน่วย มูลค่า หน่วย ยอดเงิน 12, , , , , , , , ตัวอย่างการคำนวณ ยอดเงินของสมาชิก

16 สมาชิก กบข. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน ( สถาบันและบุคคล )

17


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. กบข. นำเงิน สมาชิก ไปทำอะไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google