งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556
การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 รูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล

2 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

3 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556
9. การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 40 8. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน 5 7. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 5 6. การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 10 5. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 10 4. การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง 10 3. การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 2. การจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5 1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 10

4 รูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
1. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR 1) 2. แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตาราง SR 2) 4

5 ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน
SR 1 ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ กลยุทธ์หลักตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (1) ตัวชี้วัดกลยุทธ์หลัก (2) เป้าหมาย (3) ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (4) การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสเกิด (5) ผลกระทบ (6) ระดับความเสี่ยง (7) ผู้จัดทำ ประธานคณะทำงานฯ ผู้พิจารณา ประธานคณะกรรมการฯ 5

6 แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ SR 2 กลยุทธ์หลัก/ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก/ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่ยอมรับไม่ได้ (1) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) การติดตามผลความคืบหน้า ครั้งที่* ผลความคืบหน้า/สำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ของหน่วยงาน กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (2) ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ (3) สถานะ การดำเนินการ** (4) ผลการดำเนินการ (5) (6) ครั้งที่* หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค มีนาคม 56 ผู้จัดทำ ประธานคณะทำงานบริหาร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน สถานการณ์ดำเนินการ**  หมายถึง ดำเนินการแล้ว ผู้ติดตามผล ประธานคณะกรรมการบริหาร  หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ 6

7 เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล :
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง 5. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตาราง SR 1) 6. แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ตาราง SR 2) 7. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) 8. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) 9. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ตาราง SR 2) 10. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อขอรับเงินรางวัลฯ ของหน่วยงาน 7

8 สวัสดี ติดต่อสอบถาม กลุ่มพัฒนางานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร โทร.ภายใน 1372


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google