งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัด ประจำปี 2556 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัด ประจำปี 2556 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัด ประจำปี 2556 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2556  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2556  รูปแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง  เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเมินผล

2 2 องค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยง

3 3 1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 2. การจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 3. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4. การระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง 6. การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 7. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 8. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน 10 5 5 5 5 9. การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 40 5. การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 10 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556

4 44 1. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความ เสี่ยง ( ตาราง SR 1) 2. แผนการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงาน ( ตาราง SR 2) รูปแบบรายงานการบริหาร ความเสี่ยง

5 55 ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของ หน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน / ส่วนราชการ............................. ปีงบประมาณ พ. ศ......... SR 1 กลยุทธ์หลัก ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี พ. ศ. 2556 (1) ตัวชี้วัดกล ยุทธ์หลัก (2) เป้าหม าย (3) ความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญ (4) การวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส เกิด (5) ผลกระ ทบ (6) ระดับ ความ เสี่ยง (7) ผู้จัดทำ............................................ ประธานคณะทำงานฯ ผู้พิจารณา............................................ ประธานคณะกรรมการฯ

6 66 แผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน / ส่วนราชการ............................. ปีงบประมาณ พ. ศ......... SR 2 กลยุทธ์หลัก / ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก / ความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญที่ยอมรับ ไม่ได้ (1) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) การติดตามผลความคืบหน้า ครั้งที่ *........... ผลความคืบหน้า / สำเร็จ ตามเป้าหมายกลยุทธ์ ของหน่วยงาน กิจกรรมการ จัดการความ เสี่ยง (2) ระยะเวลา ดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (3) สถานะ การ ดำเนินการ * * (4) ผลการ ดำเนินการ (5) (6) ครั้งที่ * หมายถึง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต. ค. 55 - 31 มีนาคม 56 ผู้จัดทำ...................... ประธานคณะทำงานบริหาร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม. ย. – 31 ส. ค. 56 ความเสี่ยงระดับ หน่วยงาน สถานการณ์ดำเนินการ **  หมายถึง ดำเนินการแล้วผู้ติดตามผล............... ประธาน คณะกรรมการบริหาร  หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน  หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ

7 77 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงาน 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการถ่ายทอดหรือ เผยแพร่ความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ หน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง 5. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ( ตาราง SR 1) 6. แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ( ตาราง SR 2) 7. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปย. ๑ ) 8. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย. ๒ ) 9. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ( ตาราง SR 2) 10. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อขอรับเงินรางวัลฯ ของ หน่วยงาน เอกสาร / หลักฐานประกอบการ พิจารณาประเมินผล :

8 8 สวัสดี ติดต่อสอบถาม กลุ่มพัฒนางานตรวจสอบ ภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. 02 225 0465 โทร. ภายใน 1372 http://office.bangkok.g o.th/iaud


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัด ประจำปี 2556 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ การจัดทำระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google