งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 8.3 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 8.3 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 8.3 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

2 2 ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน  คำอธิบาย  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่าย บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี  ความสำเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถ ของหน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) และแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดไว้ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

3 3 ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน  เหตุผล  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด  เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ ผู้บริหารของหน่วยราชการในการบริหารงานและประกอบการ ตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานภายใน หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยราชการให้ความสำคัญกับการควบคุม ภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

4 4 เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนที่น้ำหนักเกฑณ์การพิจารณา ส่วนที่ 11 มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนที่ 21 มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6)) ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

5 5 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ สูตรการคำนวณ x 100 จำนวนส่วนราชการประจำจังหวัด ทั้งหมด จำนวนส่วนราชการประจำจังหวัด ที่จัดส่งรายงานการควบคุมภายใน มีการประเมินการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนราชการประจำจังหวัด หมายถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 1 น้ำหนัก 1 ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

6 6 เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 น้ำหนัก 1 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาว่าทุกส่วนราชการประจำ จังหวัดได้มีระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6)) ดังนี้ ขั้นตอนคะแนนเต็ม ระดับที่ คะแนน ระดับที่ คะแนน ระดับที่ คะแนน ระดับที่ คะแนน ระดับที่ คะแนน รวม5.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

7 7 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1  ส่วนราชการประจำจังหวัดมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินผลควบคุมภายในตามระเบียบฯ พร้อมระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน แนวทางการประเมินผล ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 ระดับคะแนน 1 ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

8 8 แนวทางการประเมินผล ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1  มีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในของปีงบประมาณ พ.ศ ส่วนราชการประจำจังหวัดมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ย่อยดังนี้ เอกสารหลักฐานของส่วนราชการประจำจังหวัดที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ (0.50 คะแนน) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ และ รายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (0.50 คะแนน) เอกสารหลักฐาน ในขั้นตอนนี้ให้ จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

9 9 เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1  ส่วนราชการประจำจังหวัดมีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ.2) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ แนวทางการประเมินผล ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของส่วนราชการประจำจังหวัด(แบบ ปอ. 2) ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

10 10 เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 ระดับคะแนน 4  ส่วนราชการประจำจังหวัดมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ แนวทางการประเมินผล ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการ ประจำจังหวัด (แบบ ปอ. 3) ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1 ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

11 11 แนวทางการประเมินผล ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนนย่อยดังนี้ เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 2 ระดับคะแนน 5 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (0.33 คะแนน) ส่งแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) สำหรับการ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้รายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 เพียงฉบับเดียวเท่านั้น (0.34 คะแนน) ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 1  พิจารณาผลการประเมินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการ ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด (แบบ ปอ.1) สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ ทั้งนี้ การประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวต้องได้รับการ ประเมินผลจากผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่ม จังหวัด ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) (0.33 คะแนน) ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน เอกสารหลักฐาน ในขั้นตอนนี้ให้ จัดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ

12 12 ตัวชี้วัดที่8.3 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงาน ก.พ.ร. ชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์ 1. นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์ ต่อ นายพูนลาภ แก้วแจ่มศรี ต่อ นางสาวเพ็ญนภา ปานชื่น ต่อ นางวาสนา จัตุพร ต่อ นายอภิศักดิ์ หัตถะแสน ต่อ นางสาวปณิตา ปิยะพุทธิชัย ต่อ นางสาวอารีวรรณ ขจรวานิชไพบูลย์ ต่อ 327 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน

13 13 แบบ ปอ.2 ชื่อหน่วยรับตรวจ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ การควบคุมภายใน ณ วันที่ เดือน พ. ศ องค์ประกอบของ การควบคุมภายใน (1) ผลการประเมิน / ข้อสรุป (2) 1. สภาพแวดล้อมการ ควบคุม จากตัวอย่างภาคผนวก ก หน้า ( หนังสือ แนวทางเล่มเหลือง ) 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการ สื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล เป็น การ รวบร วม ปย.1 ของ ส่วน งาน ย่อย และ การ ประเ มิน เพิ่มเ ติม ของ ฝ่าย บริหา ร ระดับคะแนนที่ 3

14 14 ปอ.3 กระบวนก าร ปฏิบัติงา นและ วัตถุประส งค์การ ควบคุม (1) ความ เสี่ยง ที่มีอยู่ (2) งวด / เวลา ที่พบ จุดอ่อน (3) การ ปรับปรุง การ ควบคุม (4) กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดชอ บ (5) หมาย เหตุ (6) ชื่อหน่วยรับตรวจ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ เดือน พ. ศ ระดับคะแนนที่ 4

15 15 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน วรรคที่ 1 ( ชื่อหน่วยรับตรวจ ) ได้ประเมินผล การควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน พ. ศ ด้วยวิธีการที่ ( ชื่อหน่วยรับตรวจ ) กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ สิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ปอ.1 ระดับคะแนนที่ 5

16 16 วรรคที่ 2 จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของ ( ชื่อหน่วย รับตรวจ ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน พ. ศ เป็นไป ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มี ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ การควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก วรรคที่ 3 อนึ่ง การควบคุมภายในยังคง มีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้ 1……………………………………… ………. 2……………………………………… ……….

17 17 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ( กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต ) เรียน ( หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยรับตรวจ ) ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม ภายในของ....( ชื่อหน่วยรับตรวจ ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ เดือน พ. ศ การสอบทานได้ปฏิบัติ อย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการ สอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไป ตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญดังนี้ ชื่อผู้รายงาน ( ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ) ตำแหน่ง วันที่ เดือน พ. ศ ปส. ระดับคะแนนที่ 5

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1 ระดับความสำเร็จของ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 8.3 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล: ผลสำเร็จของการควบคุมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google