งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ณ วันที่ 30 ก. ย. ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. ส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / กลุ่มงาน ) 1. นำแบบ ปย.2 ( ของงวดก่อน ) มาติดตามผล การปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ณ วันที่ 30 ก. ย. ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. ส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / กลุ่มงาน ) 1. นำแบบ ปย.2 ( ของงวดก่อน ) มาติดตามผล การปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ณ วันที่ 30 ก. ย. ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. ส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / กลุ่มงาน ) 1. นำแบบ ปย.2 ( ของงวดก่อน ) มาติดตามผล การปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปย. 2 ( ตาม เอกสารแบบฟอร์มรายงาน สำหรับส่วนงาน ย่อย ภาคผนวก ข ) แนวทางการจัดทำรายงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน

2 2 กลุ่ม / กลุ่มงาน...................... รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ......... วัตถุประสงค์ ของการควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ( 1 ) ( 2 ) (3)(4)( 5 ) ( 7 ) แบบติดตาม ปย. 2 กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดชอ บ ( 6 )

3 3 2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ ( รายละเอียดตามเอกสารการประเมิน ภาคผนวก ค ) แล้วสรุปลงในแบบ ปย. 1 ( ตามเอกสาร แบบฟอร์มรายงานสำหรับส่วนงานย่อย ภาคผนวก ข )

4 4 องค์ประกอบของการควบคุมภายในผลการประเมิน / ข้อสรุป ปย.1 ชื่อกลุ่ม / กลุ่มงาน....................................................... รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ............ 1. สภาพแวดล้อมการ ควบคุม 2. การประเมินความ เสี่ยง 3. กิจกรรมการ ควบคุม 4. สารสนเทศและการ สื่อสาร 5. การติดตาม ประเมินผล

5 5 3. ประเมินการควบคุมภายในด้วย ตนเองตาม CSA 4. นำความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามข้อ 1 + ความเสี่ยงตามข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อหามาตรการ / แนวทาง พร้อมทั้งกำหนด ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ตาม แบบ ปย.2 ( รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงาน สำหรับส่วนงานย่อย ภาคผนวก ข )

6 6 กลุ่ม./ กลุ่มงาน............................ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ. ศ.............. แบบ ปย.2 กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1) การควบคุมที่มีอยู่ (2) การประเมินผล การควบคุม (3) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4) การปรับปรุง การควบคุม (5) กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6) หมายเหตุ (7)

7 7 แบบรายงานที่กลุ่ม / กลุ่มงานส่ง ผู้รับผิดชอบ แบบที่จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ • แบบ ปย. 2 แบบที่เก็บไว้ที่กลุ่ม / กลุ่มงาน • แบบติดตาม ปย. 2 • แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ • แบบ ปย. 1

8 8 ข. หน่วยรับตรวจ ( สพท./ โรงเรียน ) ณ วันที่ 30 ก. ย. ของทุกปี 1. แต่งตั้งคณะทำงาน / กรรมการ 2. นำแบบ ปอ.3 ( ของงวดก่อน ) มาติดตาม ผลการปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3 ( ตาม แบบฟอร์มการรายงาน สำหรับหน่วยงาน ภาคผนวก ก )

9 9 สพท./ สถานศึกษา...................... การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ........... วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด / เวลา พบจุดอ่อน การปรับปรุง การควบคุม วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น ( 1 ) ( 2 ) (6 ) แบบติดตาม ปอ.3 (3) (4) กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดชอ บ (5 )

10 10 3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน 5 องค์ประกอบ ( รายละเอียดตามเอกสารการประเมิน ภาคผนวก ค ) แล้ว สรุปลงในแบบ ปอ. 2 ( ตาม แบบฟอร์มรายงาน ภาคผนวก ก )

11 11 องค์ประกอบของการควบคุมภายในผลการประเมิน / ข้อสรุป ปอ.1 ชื่อสพท./ สถานศึกษา....................................................... รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ........... 1. สภาพแวดล้อมการ ควบคุม 2. การประเมินความ เสี่ยง 3. กิจกรรมการ ควบคุม 4. สารสนเทศและการ สื่อสาร 5. การติดตาม ประเมินผล

12 12 4. นำความเสี่ยงที่หลงเหลือในข้อที่ 2 และ 3 และ แบบ ปย. 2 ของกลุ่ม / กลุ่มงาน ให้คณะกรรมการติดตาม พิจารณาจัดทำแล้วสรุปลงใน แบบ ปอ. 3 ตามแบบ ฟอร์มรายงาน ภาคผนวก ก )

13 13 สพท./ โรงเรียน...................... การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ. ศ.......... วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด / เวลา พบจุดอ่อน การปรับปรุง การควบคุม หมายเหตุ ( 1 ) ( 2 ) (3)(4)( 5 ) ( 6 ) แบบ ปอ.3 กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิดช อบ

14 14 5. นำความเสี่ยงที่มีอยู่ในแบบ ปอ. 3 สรุปลงใน แบบ ปอ. 1 ( รายละเอียดตามแบบฟอร์มการ รายงาน ภาคผนวก ก )

15 15 สรุป แนวทางการจัดส่งรายงาน สตง. รมว. ศธ. สพฐ. สพท. สถานศึกษา สตง. ภูมิภาค - ส่งเฉพาะแบบ ปอ. 1 - ส่วนแบบ ปอ. 2 และปอ.3 เก็บไว้ที่ หน่วยงาน - ส่งเฉพาะแบบ ปอ.1 - ส่วนแบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 และแบบ ปส. เก็บไว้ ที่หน่วยงาน ส่ง ปอ. 1


ดาวน์โหลด ppt 1 ณ วันที่ 30 ก. ย. ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. ส่วนงานย่อย ( กลุ่ม / กลุ่มงาน ) 1. นำแบบ ปย.2 ( ของงวดก่อน ) มาติดตามผล การปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google