งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ก. ส่วนงานย่อย (กลุ่ม/กลุ่มงาน) 1. นำแบบ ปย.2 (ของงวดก่อน) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปย. 2 (ตามเอกสารแบบฟอร์มรายงาน สำหรับส่วนงานย่อย ภาคผนวก ข)

2 กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม/กลุ่มงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ แบบติดตาม ปย. 2 วัตถุประสงค์ ของการควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล การควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง การควบคุม วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ( 1 ) ( 2 ) (3) (4) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

3 2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
(รายละเอียดตามเอกสารการประเมิน ภาคผนวก ค) แล้วสรุปลงในแบบ ปย. 1 (ตามเอกสารแบบฟอร์มรายงานสำหรับส่วนงานย่อย ภาคผนวก ข )

4 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ชื่อกลุ่ม/กลุ่มงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ ปย .1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล

5 3. ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองตาม CSA
4. นำความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามข้อ 1 + ความเสี่ยงตามข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อหามาตรการ/แนวทาง พร้อมทั้งกำหนด ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการตาม แบบ ปย.2 (รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสำหรับส่วนงานย่อย ภาคผนวก ข)

6 กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ประเมิน
กลุ่ม./กลุ่มงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ แบบ ปย.2 กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1) การควบคุมที่มีอยู่ (2) การประเมินผล การควบคุม (3) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4) การปรับปรุง การควบคุม (5) กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) หมายเหตุ (7)

7 แบบรายงานที่กลุ่ม/กลุ่มงานส่ง ผู้รับผิดชอบ
แบบที่จัดส่งให้ผู้รับผิดชอบ แบบ ปย. 2 แบบที่เก็บไว้ที่กลุ่ม/กลุ่มงาน แบบติดตาม ปย. 2 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ แบบ ปย. 1

8 ข. หน่วยรับตรวจ (สพท./โรงเรียน)
ณ วันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี 1. แต่งตั้งคณะทำงาน/กรรมการ 2. นำแบบ ปอ.3 (ของงวดก่อน) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปอ.3 (ตามแบบฟอร์มการรายงาน สำหรับหน่วยงาน ภาคผนวก ก)

9 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สพท./สถานศึกษา การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ แบบติดตาม ปอ.3 วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา พบจุดอ่อน การปรับปรุง การควบคุม วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ( 1 ) ( 2 ) (3) (4) (5) (6 )

10 3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
(รายละเอียดตามเอกสารการประเมิน ภาคผนวก ค) แล้ว สรุปลงในแบบ ปอ. 2 (ตามแบบฟอร์มรายงาน ภาคผนวก ก)

11 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ชื่อสพท./สถานศึกษา รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ ปอ .1 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุม 2. การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรมการควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 5. การติดตามประเมินผล

12 4. นำความเสี่ยงที่หลงเหลือในข้อที่ 2 และ 3 และ แบบ ปย
4.นำความเสี่ยงที่หลงเหลือในข้อที่ 2 และ 3 และ แบบ ปย. 2 ของกลุ่ม/กลุ่มงาน ให้คณะกรรมการติดตามพิจารณาจัดทำแล้วสรุปลงใน แบบ ปอ. 3 ตามแบบ ฟอร์มรายงาน ภาคผนวก ก)

13 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
สพท./โรงเรียน การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ แบบ ปอ.3 วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา พบจุดอ่อน การปรับปรุง การควบคุม กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ( 1 ) (3) (4) ( 5 ) ( 6 ) ( 2 )

14 5. นำความเสี่ยงที่มีอยู่ในแบบ ปอ. 3 สรุปลงใน แบบ ปอ
5. นำความเสี่ยงที่มีอยู่ในแบบ ปอ. 3 สรุปลงใน แบบ ปอ. 1 (รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงาน ภาคผนวก ก)

15 สรุป แนวทางการจัดส่งรายงาน
สรุป แนวทางการจัดส่งรายงาน สตง. รมว.ศธ. สพฐ. ส่ง ปอ. 1 -ส่งเฉพาะแบบ ปอ.1 -ส่วนแบบ ปอ. 2 แบบ ปอ. 3 และแบบ ปส. เก็บไว้ที่หน่วยงาน ส่ง ปอ. 1 สพท. สตง.ภูมิภาค ส่ง ปอ. 1 - ส่งเฉพาะแบบ ปอ. 1 ส่วนแบบ ปอ. 2 และปอ.3 เก็บไว้ที่หน่วยงาน สถานศึกษา ส่ง ปอ. 1


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google