งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต โดย ศ.ดร.ปราโมทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต โดย ศ.ดร.ปราโมทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” 26 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในสัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” 26 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513 - 2573 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2553 ชาย หญิง แหล่งข้อมูล : พ.ศ. 2513, 2533 สำมะโนประชากรและเคหะ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University จำนวน (ล้านคน) อัตรา (ต่อพัน) ปี พ.ศ. การเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย อัตราเกิด อัตราตาย จำนวนประชากร

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ประชากรรุ่นเกิดล้าน (พ.ศ. 2506 – 2526) ของประเทศไทย ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ “สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548” ใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2548. “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ปัจจุบันอายุ 24 – 44 ปี

5 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ต่อประชากรทั้งหมด ) สังคมสูงอายุ ระเบิด ประชากรสูงวัย “ระเบิดประชากร”ลูกที่ 2:การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย

6 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 - 2583 จำนวน (ล้านคน) ปี พ.ศ. 66. 7% 67. 4% 67. 0% 66. 0% 64. 1% 62. 2% 60. 5% 23.0 % 20.7 % 19.0 % 17.2 % 16.0 % 15.1 % 14.4 % 13.8 % 10.3 % 11.8 % 14.0 % 16.8 % 19.8 % 22.7 % 25.1 % 26.9 %

7 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol Universityกลุ่มอายุ25502580 จำนวน (ล้าน) ร้อยละ ร้อยละ ต่ำกว่า 15 ปี13.922.18.914.1 15 – 59 ปี42.167.137.760.0 60 ปีขึ้นไป6.810.916.225.9 รวม62.8100.062.8100.0 จำนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มต่าง ๆ พ.ศ. 2550, 2580

8 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol Universityกลุ่มอายุ25502580ชายหญิงรวมชายหญิงรวม 60 – 69 ปี1,859.82,114.33,974.13,783.94,538.98,322.8 70 – 79 ปี965.41,232.02,197.42,456.73,361.45,818.1 80 ปีขึ้นไป261.8390.1651.9800.91,296.72,097.6 รวม3,087.03,736.46,823.47,041.59,197.016,238.5 จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มอายุต่าง ๆ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2550, 2580 (พันคน)


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, Mahidol University ผู้สูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต โดย ศ.ดร.ปราโมทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google