งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

2 จำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ = 415,900 คน เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ( หลัก ) = 210,964 คน = 50.7% นั่นคือ ครึ่งหนึ่งของคนไทยเสียชีวิต จากโรคไม่ติดต่อ 5 โรค ( โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดสมอง โรคเส้นเลือด หัวใจ โรคเบาหวาน โรคถุงลม พอง ) 2 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

3  โรคมะเร็ง =80,711 คน  โรคเส้นเลือดสมอง =50,829 คน  โรคเส้นเลือดหัวใจ =34,384 คน  โรคเบาหวาน =26,380 คน  ถุงลมโป่งพอง =18,660 คน รวม =210,964 คน 3 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

4 จำนวนผู้เสียชีวิต = 210,964 เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี = 56,960 =27% 4 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

5  ยาสูบ  อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ  ขาดการออกกำลังกาย  สุรา 5  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคปอดเรื้อรัง

6 ยาสูบอาหารไม่ ถูก สุขลักษ ณะ ขาดการ ออก กำลัง กาย สุรา โรคหัวใจ และหลอด เลือด ++++ โรคมะเร็ง ++++ เบาหวาน ++++ โรคปอด เรื้อรัง ++*+*+*+* 6 * โรคปอดจากภาวะอ้วนเกิน

7 ใช้ยาสูบ ดื่มสุรา ขาดการออกกำลัง กาย ทานผัก / ผลไม้ไม่พอ ทานของหวาน มากกว่า 3 ครั้ง / วัน ทานของมันมากกว่า 3 ครั้ง / วัน เพศ ชาย เพศ หญิง

8  ความดันโลหิตสูง = 10.0 ล้านคน  เบาหวาน =3.2 ล้านคน  โรคหัวใจ =690,000 คน  โรคเส้นเลือดสมอง = 730,000 คน  โรคถุงลมพอง =270,000 คน การสำรวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ. ศ

9  ผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิก - ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากโรคที่เกิด จากการสูบบุหรี่ ( ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ) - หนึ่งในสามจะเสียชีวิตจากโรคที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ ( ในประเทศกำลังพัฒนา ) 9 ในปี พ. ศ.2553 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการ สูบบุหรี่ 5.4 ล้านคน

10 ใน 192 ประเทศ พ. ศ จากโรคหัวใจ 379,000 คน จากโรคหอบหืด 36,900 คน จากมะเร็งปอด 21,400 คน จากโรคติดเชื้อ ในปอด 165,000 คน รวม 603,000 คน The Lancet 377, 2011

11 ใน 192 ประเทศ พ. ศ.2547 จำนวนรวม = 603,000 คน ร้อยละ 47 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 25 เป็นผู้ชาย ร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปี 11 The Lancet 377, 2011

12  โรคมะเร็งปอด = 11,210 คน  โรคมะเร็งอื่น ๆ = 6,831 คน  โรคถุงลมพอง =11,614 คน  โรคปอดอื่น ๆ = 2,841 คน  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง = 10,945 คน  โรคอื่น ๆ = 4,803 คน รวม =48,244 คน 12 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

13  โดยเฉลี่ยแต่ละคนป่วยหนักเป็นเวลา =2.1 ปี  รวมเวลาที่เจ็บป่วยหนัก = 104,374 ปี  โดยเฉลี่ยอายุสั้นลงคนละ = 12.1 ปี  รวมเวลาของชีวิตที่เสียไป = 587,710 ปี 13 บุหรี่เป็นสาเหตุของการสูญเสียเวลาแห่งชีวิต อันดับที 2 ของคนไทย คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

14 เบาหวาน ถุงลมพอง ความดันสูง โรคเส้นเลือด สมอง โรคหัวใจ การสำรวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ. ศ.2552 ชายหญิง

15 ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง กทม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ.2552 พ. ศ.2534 พ. ศ.2552 ลดลง

16 ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม ภายใน อาคาร ภัตตาคาร การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552

17  ภาคใต้ 58.1  ภาคเหนือ 39.4  ภาคอีสาน 38.8  ภาคกลาง 36.1  กทม.22.8 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก

18  ภาคเหนือ 36.2  กทม.31.4  ภาคอีสาน 29.2  ภาคกลาง 27.7  ภาคใต้ 18.2 เฉลี่ย 28.8 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก

19  ภาคกลาง 55.5  ภาคอีสาน 51.6  ภาคเหนือ 46.8  กทม  ภาคใต้ 43.0 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก

20  ภาคใต้ 8.6  ภาคเหนือ 4.2  ภาคกลาง 1.7  ภาคอีสาน 1.0  กทม.0.4 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก

21 ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ กทม การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 % จำนวน ( ล้าน คน )

22  กทม.759  ภาคกลาง 628  ภาคใต้ 545  ภาคอีสาน 523  ภาคเหนือ 460 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก

23  จำนวนผู้สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน = 1,322,500 คน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน = 545 บาท  รวมจำนวนค่าใช้จ่ายต่อเดือน = ล้านบาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี = 8,648 ล้านบาท การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก

24 ปัญหาการสูบบุหรี่ของภาคใต้  อัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศ  อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ สาธารณะสูงที่สุดในประเทศ  อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูง ที่สุดในประเทศ  อัตราการเลิกสูบบุหรี่ได้ต่ำที่สุดใน ประเทศ  อัตราส่วนผู้สูบบุหรี่ที่เคยพยายามเลิกสูบ ต่ำที่สุดในประเทศ  บุหรี่ผิดกฎหมายมีสัดส่วนสูงสุดใน ประเทศ 24


ดาวน์โหลด ppt ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google