งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

2 จำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ = 415,900 คน เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ( หลัก ) = 210,964 คน = 50.7% นั่นคือ ครึ่งหนึ่งของคนไทยเสียชีวิต จากโรคไม่ติดต่อ 5 โรค ( โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดสมอง โรคเส้นเลือด หัวใจ โรคเบาหวาน โรคถุงลม พอง ) 2 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

3  โรคมะเร็ง =80,711 คน  โรคเส้นเลือดสมอง =50,829 คน  โรคเส้นเลือดหัวใจ =34,384 คน  โรคเบาหวาน =26,380 คน  ถุงลมโป่งพอง =18,660 คน รวม =210,964 คน 3 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

4 จำนวนผู้เสียชีวิต = 210,964 เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี = 56,960 =27% 4 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

5  ยาสูบ  อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ  ขาดการออกกำลังกาย  สุรา 5  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคปอดเรื้อรัง

6 ยาสูบอาหารไม่ ถูก สุขลักษ ณะ ขาดการ ออก กำลัง กาย สุรา โรคหัวใจ และหลอด เลือด ++++ โรคมะเร็ง ++++ เบาหวาน ++++ โรคปอด เรื้อรัง ++*+*+*+* 6 * โรคปอดจากภาวะอ้วนเกิน

7 ใช้ยาสูบ 41.52.4 ดื่มสุรา 63.416.1 ขาดการออกกำลัง กาย 57.667.3 ทานผัก / ผลไม้ไม่พอ 79.574.5 ทานของหวาน มากกว่า 3 ครั้ง / วัน 41.540.5 ทานของมันมากกว่า 3 ครั้ง / วัน 31.233.1 7 เพศ ชาย เพศ หญิง

8  ความดันโลหิตสูง = 10.0 ล้านคน  เบาหวาน =3.2 ล้านคน  โรคหัวใจ =690,000 คน  โรคเส้นเลือดสมอง = 730,000 คน  โรคถุงลมพอง =270,000 คน การสำรวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ. ศ.2552 8

9  ผู้ที่สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องโดยไม่เลิก - ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากโรคที่เกิด จากการสูบบุหรี่ ( ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ) - หนึ่งในสามจะเสียชีวิตจากโรคที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ ( ในประเทศกำลังพัฒนา ) 9 ในปี พ. ศ.2553 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการ สูบบุหรี่ 5.4 ล้านคน

10 ใน 192 ประเทศ พ. ศ.2547 10 จากโรคหัวใจ 379,000 คน จากโรคหอบหืด 36,900 คน จากมะเร็งปอด 21,400 คน จากโรคติดเชื้อ ในปอด 165,000 คน รวม 603,000 คน The Lancet 377, 2011

11 ใน 192 ประเทศ พ. ศ.2547 จำนวนรวม = 603,000 คน ร้อยละ 47 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 25 เป็นผู้ชาย ร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปี 11 The Lancet 377, 2011

12  โรคมะเร็งปอด = 11,210 คน  โรคมะเร็งอื่น ๆ = 6,831 คน  โรคถุงลมพอง =11,614 คน  โรคปอดอื่น ๆ = 2,841 คน  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง = 10,945 คน  โรคอื่น ๆ = 4,803 คน รวม =48,244 คน 12 คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

13  โดยเฉลี่ยแต่ละคนป่วยหนักเป็นเวลา =2.1 ปี  รวมเวลาที่เจ็บป่วยหนัก = 104,374 ปี  โดยเฉลี่ยอายุสั้นลงคนละ = 12.1 ปี  รวมเวลาของชีวิตที่เสียไป = 587,710 ปี 13 บุหรี่เป็นสาเหตุของการสูญเสียเวลาแห่งชีวิต อันดับที 2 ของคนไทย คณะทำงานภาระโรคฯ กสธ. 2554

14 เบาหวาน 38.71.9 ถุงลมพอง 32.05.6 ความดันสูง 31.32.4 โรคเส้นเลือด สมอง 22.73.6 โรคหัวใจ 18.72.4 14 การสำรวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ. ศ.2552 ชายหญิง

15 ภาคอีสาน 36.723.735 ภาคเหนือ 36.019.845 ภาคใต้ 31.224.222 ภาคกลาง 30.118.937 กทม.23.412.048 15 สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ.2552 พ. ศ.2534 พ. ศ.2552 ลดลง

16 ภาคใต้ 40.818.8 ภาคอีสาน 31.14.3 ภาคเหนือ 27.66.8 ภาคกลาง 24.010.7 กทม.18.211.5 16 ภายใน อาคาร ภัตตาคาร การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552

17  ภาคใต้ 58.1  ภาคเหนือ 39.4  ภาคอีสาน 38.8  ภาคกลาง 36.1  กทม.22.8 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 17

18  ภาคเหนือ 36.2  กทม.31.4  ภาคอีสาน 29.2  ภาคกลาง 27.7  ภาคใต้ 18.2 เฉลี่ย 28.8 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 18

19  ภาคกลาง 55.5  ภาคอีสาน 51.6  ภาคเหนือ 46.8  กทม. 45.6  ภาคใต้ 43.0 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 19

20  ภาคใต้ 8.6  ภาคเหนือ 4.2  ภาคกลาง 1.7  ภาคอีสาน 1.0  กทม.0.4 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 20

21 ภาคใต้ 29.72.0 ภาคอีสาน 23.94.2 ภาคกลาง 23.22.9 ภาคเหนือ 21.52.1 กทม.19.01.0 21 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 % จำนวน ( ล้าน คน )

22  กทม.759  ภาคกลาง 628  ภาคใต้ 545  ภาคอีสาน 523  ภาคเหนือ 460 การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ ระดับโลก 2552 22

23  จำนวนผู้สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน = 1,322,500 คน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน = 545 บาท  รวมจำนวนค่าใช้จ่ายต่อเดือน = 720.7 ล้านบาท  คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี = 8,648 ล้านบาท การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก 2552 23

24 ปัญหาการสูบบุหรี่ของภาคใต้  อัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศ  อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ สาธารณะสูงที่สุดในประเทศ  อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูง ที่สุดในประเทศ  อัตราการเลิกสูบบุหรี่ได้ต่ำที่สุดใน ประเทศ  อัตราส่วนผู้สูบบุหรี่ที่เคยพยายามเลิกสูบ ต่ำที่สุดในประเทศ  บุหรี่ผิดกฎหมายมีสัดส่วนสูงสุดใน ประเทศ 24


ดาวน์โหลด ppt ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 1 Action on Smoking and heath Foundation/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ไม่สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google