งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ความ ยากจน ของประเทศไทย รศ. ชวินทร์ ลีนะบรรจง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ความ ยากจน ของประเทศไทย รศ. ชวินทร์ ลีนะบรรจง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ความ ยากจน ของประเทศไทย รศ. ชวินทร์ ลีนะบรรจง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ความหมาย เส้นความยากจน (poverty line) เป็นเครื่องมือ สำหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยคำนวณจาก ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการ ได้มาซึ่งอาหารและสินค้า บริการจำเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต สัดส่วนคนจน คำนวณจากจำนวนประชากรที่มี รายจ่ายเพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน หารด้วย จำนวนประชากรทั้งหมด คูณด้วย 100 จำนวนคนจน หมายถึง จำนวนประชากรที่มี รายจ่ายเพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน

3 รูปที่ 1 การกระจายตัวของคนจนจำแนกรายภาค ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ. ศ. 2550 สำนักงานสถิติ แห่งชาติ, ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สคช.

4 รูปที่ 2 สัดส่วนคนจน ( เมื่อวัดจากรายจ่าย เพื่อการบริโภค จำแนกรายภาค 2531-2550 ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ. ศ. 2550 สำนักงานสถิติ แห่งชาติ, ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สคช.

5 รูปที่ 3 จังหวัดที่มีคนจนสูงสุด 10 ลำดับแรก ในปี 2543, 2545 2547, 2549 และ 2550 ลำดับ ที่ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูง ( % ของประชากรในจังหวัด ) 25432545254725492550 1 อุดรธานี (60.6) หนองบัวลำ ภู (46.4) ตาก (36.9) แม่ฮ่องสอน (52.5) แม่ฮ่องสอน (65.2) 2 สุรินทร์ (57.8) ตาก (44.2) สกลนคร (34.3) บุรีรัมย์ (30.7) ศรีษะเกศ (28.7) 3 สกลนคร (51.6) นราธิวาส (42.2) สุรินทร์ (33.4) นราธิวาส (27.1) บุรีรัมย์ (28.1) 4 นครพนม (46.9) สระแก้ว (42.1) แม่ฮ่องสอน (33.4) นครพนม (26.0) น่าน (20.3) 5 แม่ฮ่องสอน (46.6) สุรินทร์ (38.6) ชัยภูมิ (32.9) อุบลราชธานี (25.1) นราธิวาส (20.0)

6 ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ. ศ. 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ภาวะสังคม สคช. รูปที่ 3 จังหวัดที่มีคนจนสูงสุด 10 ลำดับแรก ในปี 2543, 2545 2547, 2549 และ 2550 ( ต่อ ) ลำดับ ที่ จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูง ( % ของประชากรในจังหวัด ) 25432545254725492550 6 ยโสธร (45.9) แม่ฮ่องสอน (33.8) นครพนม (27.1) สระแก้ว (21.7) สระแก้ว (19.9) 7 หนองบัวลำภู (44.4) ศรีษะเกศ (33.1) สระแก้ว (24.9) ศรีษะเกศ (21.2) ปัตตานี (19.7) 8 นราธิวาส (42.8) บุรีรัมย์ (33.1) หนองบัวลำภู (24.6 ตาก (20.9) สุรินทร์ (19.6) 9 ศรีษะเกศ (40.7) เพชรบูรณ์ (33.0) กาฬสินธุ์ (24.6) น่าน (19.3) สุโขทัย (19.3) 10 อำนาจเจริญ (40.6) ลำปาง (32.7) มุกดาหาร (23.5) กาฬสินธุ์ (18.6) นครพนม (17.9)

7 รูปที่ 4 สัดส่วนและจำนวนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ปี 2547, 2549 และ 2550

8 รูปที่ 5 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนและตามภาค ปี 2550

9 รูปที่ 6 เปรียบเทียบรายได้ของครัวเรือนยากจนเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกรายภาค ปี 2549 และ ปี 2550 ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสภาวะสังคม สคช.

10 รูปที่ 7 ร้อยละของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนยากจน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้และภาค ปี 2550

11 รูปที่ 8 ความเหลื่อมล้ำในชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อพิจารณาจากรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2531- 2550


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ความ ยากจน ของประเทศไทย รศ. ชวินทร์ ลีนะบรรจง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google