งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการ ตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและ เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

3 การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform) - ระดับการให้คำปรึกษาหารือ (to consult) - ระดับการให้คำปรึกษาหารือ (to consult) - ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) - ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve) - ระดับการร่วมมือ (to collaborate) - ระดับการร่วมมือ (to collaborate) - ระดับการมอบอำนาจการตัดสินใจ (to empower) - ระดับการมอบอำนาจการตัดสินใจ (to empower)

4 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน รับฟังรับฟัง ให้ ความเห็น สมัครใจ เข้าร่วม เข้าร่วม ทำงานด้วย ตัดสินใจเองตัดสินใจเอง ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน

5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ให้ข้อมูลข่าวสารInformให้ข้อมูลข่าวสารInformรับฟังความคิดเห็นConsultรับฟังความคิดเห็นConsultเกี่ยวข้องInvolveเกี่ยวข้องInvolveร่วมมือCollaborationร่วมมือCollaborationเสริมอำนาจประชาชนEmpowerเสริมอำนาจประชาชนEmpower เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและเสริมสร้าง ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือกและทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและเสริมสร้าง ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือกและทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อร่วมทำงานกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจกับ ประชาชนว่ามีความคิดเห็น และความต้องการของ ประชาชนจะได้รับการ พิจารณา เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อร่วมทำงานกับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจกับ ประชาชนว่ามีความคิดเห็น และความต้องการของ ประชาชนจะได้รับการ พิจารณา เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ ประชาชนในทุกขั้นตอนของ การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ ปัญหา พัฒนาทางเลือกและ แนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ ประชาชนในทุกขั้นตอนของ การตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุ ปัญหา พัฒนาทางเลือกและ แนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจ เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจ เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อได้รับข้อมูลและความ คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว กับสภาพปัญหา ความคิด เห็นและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย เป้าหมาย : เพื่อได้รับข้อมูลและความ คิดเห็นจากประชาชนเกี่ยว กับสภาพปัญหา ความคิด เห็นและแนวทางแก้ไข สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและรับฟังความ คิดเห็น รวมทั้งตระหนักถึง ข้อมูลและความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน การตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนและรับฟังความ คิดเห็น รวมทั้งตระหนักถึง ข้อมูลและความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน การตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำงานเพื่อให้เห็นการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ความ คิดเห็นและข้อมูลจาก ประชาชนสะท้อนใน ทางเลือก สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะทำงานเพื่อให้เห็นการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ความ คิดเห็นและข้อมูลจาก ประชาชนสะท้อนใน ทางเลือก สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะร่วมงานกับประชาชน เพื่อได้ข้อเสนอแนะและ ความคิดใหม่ รวมทั้งนำ ข้อเสนอแนะของประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการ ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะร่วมงานกับประชาชน เพื่อได้ข้อเสนอแนะและ ความคิดใหม่ รวมทั้งนำ ข้อเสนอแนะของประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการ ตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะปฏิบัติสิ่งที่ประชาชน ตัดสินใจ สัญญาต่อประชาชน สัญญาต่อประชาชน : เราจะปฏิบัติสิ่งที่ประชาชน ตัดสินใจ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - Fact Sheet - Websites - Open House เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - Fact Sheet - Websites - Open House เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การสำรวจความคิดเห็น - การประชุม/เวทีสาธารณะ - ประชุมกลุ่มย่อย เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การสำรวจความคิดเห็น - การประชุม/เวทีสาธารณะ - ประชุมกลุ่มย่อย เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - คณะที่ปรึกษาภาค ประชาชน - คณะกรรมการ - การตัดสินใจแบบมีส่วน ร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - คณะที่ปรึกษาภาค ประชาชน - คณะกรรมการ - การตัดสินใจแบบมีส่วน ร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การลงประชามติ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการมีส่วนร่วม : - การลงประชามติ

6 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ได้เปิด โอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจทางการบริหารและดำเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

7 การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม (การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม) ฐานที่มาของความคิดตามกรอบกฎหมาย - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56, 57, 66, 67, 78 เป็นต้น - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย อำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 (ต่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะ ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้

10 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1 มาตรา 6 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ 3. มีประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 5. ปรับปรุงภารกิจ/โครงสร้างให้ เหมาะสม 6. อำนวยความสะดวก ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน 7. ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ 1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

11 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เป็นผู้ได้รับประโยชน์ (หมวด 2 มาตรา 7,8) - เพื่อประโยชน์สุข - เป็นศูนย์กลาง - ก่อนดำเนินการ วิเคราะห์/ชี้แจง/ ทำความเข้าใจ/ถามความเห็น - สำรวจความพึงพอใจ รับทราบข้อมูล ข่าวสารสาธารณะ - แผน/โครงการ(มาตรา 20) -แผนภูมิงานบริการ/ขั้นตอน/ เวลาแล้วเสร็จ (มาตรา 29) - เปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ซื้อ/จ้าง (มาตรา 43,44) รับฟังความเห็น/เกี่ยวข้อง - สอบถามเรื่องงาน ตอบภายใน 15 วัน (มาตรา 38) - ขอข้อมูล/เสนอแนะ ทาง ICT (มาตรา 39,40) - ร้องเรียน/เสนอแนะ ต้องดำเนินการและ แจ้งทราบ (มาตรา 41) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

12 ทำไมต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทำไมต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภาคสังคมและประชาชนมีการพัฒนาและเรียกร้องสิทธิ ในการรับรู้ ตัดสินใจ และมีส่วนร่วม หลักการบริหารราชการแนวใหม่ที่ระบบราชการทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญ –เริ่มได้บทเรียนและเรียนรู้จากการสูญเสีย –แสวงหารูปแบบและนำไปประยุกต์ใช้ สังคมไทยและคนไทยพัฒนาสู่สังคมประชาธิปไตยยุคใหม่

13 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะทำให้...การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะทำให้... ภาคราชการ ลดความขัดแย้ง / การต่อต้านจากประชาชน ช่วยให้งานบรรลุผลสำเร็จ ได้รับความร่วมมือ + การสนับสนุนและความไว้ใจจาก ประชาชน ภาคประชาชน เข้าใจการทำงานของภาครัฐมากขึ้น เชื่อมั่นในการตัดสินใจของภาครัฐ

14 องค์ประกอบหลักของระบบราชการแบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบหลักของระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เปิดเผย ระบบราชการ แบบมีส่วนร่วม  ให้ข้อมูลข่าวสาร  หารือ  เข้ามามีบทบาท  สร้างความร่วมมือ  เสริมอำนาจ มีส่วนร่วม รับฟัง โปร่งใส  ขั้นตอน/กระบวนการ ทำงาน เหตุผลการตัดสินใจ ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากประชาชน

15 คุณลักษณะของข้าราชการในระบบราชการ แบบมีส่วนร่วม พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น เปิดให้เข้าถึง ตอบสนอง ให้การศึกษาแก่ ประชาชน กระจายข้อมูลข่าวสาร แสดงความห่วงใยและเห็นใจ รับฟัง

16 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 1.เป็นส่วนราชการที่เปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในภารกิจที่หน่วยงานดำเนินการ โดยมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนโดยรวม 2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของ ส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานและการจัด สรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น การจัดช่องทางที่ให้ ประชาชนและผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งอย่างเป็น ทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น การจัดตู้รับข้อคิดเห็น การจัดเวทีรับฟัง ความคิดเห็น เป็นต้น

17 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 3.เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยว ข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปประกอบการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน การปรับปรุงระบบการบริหารงาน และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนโยบาย สาธารณะ โดยควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม และรายงาน สรุปผลการพิจารณาความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำแผนหรือแนว ทางการปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชน หรือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 4. เป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และ เครือข่ายต่างๆ ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนงานของภาคราชการ โดย เฉพาะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อร่วมการกำหนดทิศทาง นโยบายของส่วนราชการ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผล กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ

18 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 5. เป็นส่วนราชการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยได้มีการจัด กระบวนการหรือกลไกที่เป็นรูปธรรมให้ภาคประชาชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนิน งานและผลสำเร็จในการทำงานของส่วนราชการ

19  รวมศูนย์อำนาจ  รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ  ประชาชนไม่มี ทางเลือก  ความสัมพันธ์แนวดิ่ง จากบนลงล่าง  ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน  รวมศูนย์อำนาจ  รัฐทำหน้าที่ตัดสินใจ  ประชาชนไม่มี ทางเลือก  ความสัมพันธ์แนวดิ่ง จากบนลงล่าง  ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน  ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับ การคัดเลือก  ประชาชนมีส่วนร่วมได้ เฉพาะเรื่อง  ประชาชนมีทางเลือกแต่ จำกัด  ประชาชนร่วมตัดสินใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม  ผู้ตัดสินใจคือกลุ่มที่ได้รับ การคัดเลือก  ประชาชนมีส่วนร่วมได้ เฉพาะเรื่อง  ประชาชนมีทางเลือกแต่ จำกัด  ประชาชนร่วมตัดสินใจ  ประชาชนมีส่วนร่วม  กระจายอำนาจ  รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่ม ผู้ตัดสินใจ  มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มี การจำกัด  ประชาชนเป็นผู้นำ  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง จริงจัง  รัฐมีพันธะความรับผิดชอบ ต่อสังคม  โปร่งใส/เปิดกว้าง  ประชาชนมีความเป็นพลเมือง  กระจายอำนาจ  รวมประชาชนเข้าไว้ในกลุ่ม ผู้ตัดสินใจ  มีทางเลือกที่เปิดกว้างไม่มี การจำกัด  ประชาชนเป็นผู้นำ  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง จริงจัง  รัฐมีพันธะความรับผิดชอบ ต่อสังคม  โปร่งใส/เปิดกว้าง  ประชาชนมีความเป็นพลเมือง บทบาทใหม่ของรัฐ บทบาทภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป หยิบยื่น สนับสนุน เสริมสร้างพลัง


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google