งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ความยืดหยุ่น การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ความยืดหยุ่น การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ความยืดหยุ่น การ ใช้พลังงาน เฉลี่ย ไม่เกิน 1:1 ใน ระยะของ แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม แห่ง ชาติฉบับที่ 10 ( พ. ศ.255 0–2554) เป้าหมายยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงเป้าหม ายการ ให้บริก าร กระทร วง การใช้พลังงานใน ประเทศมี ประสิทธิภาพ สูงขึ้น เป้าหมายการ ให้บริการ พพ. ตัวชี้วัด / ค่า เป้าหมาย เพื่อให้มีการจัดหาพลังงาน ทดแทนทุกประเภท - ผลิตพลังงานทดแทน 20.048 KTOE / ปี เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ - ลดการใช้พลังงาน 0.560 KTOE / ปี จัดหา ผลักดันและส่งเสริมให้มี การนำพลังงานทดแทนมาใช้ 1. พลังงานทดแทนที่ ผลิตได้ 1. ผลการอนุรักษ์ พลังงาน กลยุทธ์ พพ. ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม พพ. ยุทธศาสตร์การ จัดสรร / แนวทางการ จัดสรร ยุทธศาส ตร์ ระดับชา ติ การส่งเสริมธรรมาภิบาล 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่ง เพล 3. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ลุ่มน้ำน่านตอนบน - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่าน ตอนบน 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ แม่กะไน - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะไน 5. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน - ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน การสร้างความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาชุมชนและ แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มสัดส่วน การใช้ พลังงาน หมุนเวียน เป็นร้อยละ 8 รวมทั้งลด สัดส่วน การใช้ พลังงาน ต่อ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม ในประเทศ โดย เฉพาะอย่าง ยิ่ง ลดการใช้ น้ำมันใน ภาคการ ขนส่งให้ เหลือร้อยละ 30 ของการใช้ พลังงาน ทั้งหมด ประเทศมีการ พัฒนาพลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วม ของประชาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ ปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน / แนวทางการ จัดสรร 5.1.3 ส่งเสริมภาคการ ผลิตที่สร้างมูลค่า เพิ่มทางเศรษฐกิจ แต่ใช้พลังงานต่ำ รวมทั้งการจำกัด การนำเข้าเครื่อง จักรและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประหยัด พลังงานต่ำเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ในภาคการผลิต ส่งเสริม สนับสนุนและ กำกับดูแลการ อนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาคุณภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ ปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน / แนวทางการ จัดสรร 5.3.1 ส่งเสริมการ พัฒนาและผลิต พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพา การนำเข้าน้ำมัน และการพึ่งพา พลังงานฟอสซิล เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ใช้พลังงาน ทดแทน แผน งบประมาณ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศ พัฒนาพลังงานอย่างมี ดุลยภาพควบคู่กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ของประชาสังคม - โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดกลาง และขนาดเล็ก - อาคารธุรกิจ ขนาดกลาง และชนาดเล็ก - นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชน ทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ผลประโยชน์ - ชุมชนเมือง - หมู่บ้านชนบท - นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชน ทั่วไป - หน่วยราชการ และพื้นที่ใน โครงการ พระราชดำริ - การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค - การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่ง ประเทศไทย 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การ อนุรักษ์พลังงาน 1.2 ฝึกอบรมด้านพลังงาน 1.3 ส่งเสริม เผยแพร่และ ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการ อนุรักษ์พลังงาน 1.4 กำกับการอนุรักษ์ พลังงาน 1.5 ออกใบอนุญาตผลิต และขยายการ ผลิตพลังงานควบคุม 1.6 อำนวยการด้านการ อนุรักษ์พลังงาน 1.1 ดำเนินการผลิตและ บำรุงรักษา พลังงานทดแทน 1.2 ดำเนินการจัดตั้ง ผลิต และบำรุง รักษาพลังงาน แสงอาทิตย์ 1.3 ก่อสร้างพลังงานทดแทน 1.4 ส่งเสริม เผยแพร่และ ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านพลังงาน ทดแทน 1.5 ศึกษา และพัฒนา เทคโนโลยี ด้านพลังงาน 1.6 ศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบด้าน พลังงาน 1.7 อำนวยการด้านพลังงาน ทดแทน 1.8 ศึกษาและพัฒน เทคโนโลยีเชื้อเพลิง ชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ความยืดหยุ่น การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google