งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร / แนวทางการจัดสรร แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ พพ. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ พพ. ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม พพ. กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับผลประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ ปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน/ แนวทางการ จัดสรร ส่งเสริมภาคการ ผลิตที่สร้างมูลค่า เพิ่มทางเศรษฐกิจ แต่ใช้พลังงานต่ำ รวมทั้งการจำกัด การนำเข้าเครื่อง จักรและอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ ในการประหยัด พลังงานต่ำเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ในภาคการผลิต ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อาคารธุรกิจขนาดกลาง และชนาดเล็ก นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 1. ผลการอนุรักษ์พลังงาน 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ อนุรักษ์พลังงาน 1.2 ฝึกอบรมด้านพลังงาน 1.3 ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1.4 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1.5 ออกใบอนุญาตผลิตและขยายการ ผลิตพลังงานควบคุม 1.6 อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาคุณภาพคน การใช้พลังงานใน ประเทศมี ประสิทธิภาพ สูงขึ้น ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศ เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ - ลดการใช้พลังงาน KTOE / ปี ความยืดหยุ่นการ ใช้พลังงานเฉลี่ย ไม่เกิน 1:1 ใน ระยะของแผน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน การพัฒนาชุมชนและ แก้ปัญหาความยากจน จัดหา ผลักดันและส่งเสริมให้มี การนำพลังงานทดแทนมาใช้ ชุมชนเมือง หมู่บ้านชนบท นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป หน่วยราชการและพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 1. พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 1.1 ดำเนินการผลิตและบำรุงรักษา พลังงานทดแทน 1.2 ดำเนินการจัดตั้ง ผลิตและบำรุง รักษาพลังงานแสงอาทิตย์ 1.3 ก่อสร้างพลังงานทดแทน 1.4 ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 1.5 ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงาน 1.6 ศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบด้านพลังงาน 1.7 อำนวยการด้านพลังงานทดแทน 1.8 ศึกษาและพัฒนเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ การสร้างความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียน เป็นร้อยละ 8 รวมทั้งลดสัดส่วน การใช้พลังงานต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศโดย เฉพาะอย่างยิ่ง ลดการใช้น้ำมันใน ภาคการขนส่งให้ เหลือร้อยละ 30 ของการใช้พลังงาน ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ ปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน/ แนวทางการ จัดสรร ส่งเสริมการ พัฒนาและผลิต พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพา การนำเข้าน้ำมัน และการพึ่งพา พลังงานฟอสซิล การส่งเสริมธรรมาภิบาล ประเทศมีการ พัฒนาพลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วม ของประชาสังคม พัฒนาพลังงานอย่างมี ดุลยภาพควบคู่กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ของประชาสังคม เพื่อให้มีการจัดหาพลังงาน ทดแทนทุกประเภท - ผลิตพลังงานทดแทน KTOE / ปี ใช้พลังงานทดแทน 2. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 3. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะไน - ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะไน 5. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน - ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google