งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม
สมชาย หาญหิรัญ Ph.D. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2 ภารกิจหลักของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรม
การจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การจัดทำข้อเสนอแนะ แลนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายอุตสาหกรรม

3 1. การจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ผลิตภาพแรงงาน และแรงงาน ส่งมอบสินค้า สินค้าคงเหลือ การใช้กำลังการผลิต

4 การท้าทายต่อดัชนีอุตสาหกรรม
ระบบเศรษฐกิจเปิด เทคโนโลยีใหม่ Challenges การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรม Changes อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเก่าหมดสมัย

5 ความจำเป็นในการปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรม
การปรับปรุงตัวอย่าง การปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปีฐาน การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสำมะโนอุตสาหกรรม การจัดทำ weight ของกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดกรอบข้อมูลตัวอย่าง

6 2. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลผลิต จ้างงาน ส่งออก การใช้พลังงาน โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างการใช้วัตถุดิบ และต้นทุน มูลค่าเพิ่ม ความสำคัญของสินค้าแต่ละประเภทในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของโครงสร้างอุตสาหกรรม

7 ข้อเสนอแนะ การสำรวจสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตน่าจะมีรหัสที่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ได้ ข้อมูลในระดับสินค้าจะมีประโยชน์มาก เพราะการเปลี่ยนแปลงความทันสมัยของโลกจะเปลี่ยนแปลงในระดับสินค้ามากกว่าอุตสาหกรรม ถ้าเป็นไปได้การจัดทำสำมะโนในทุก 5 หรือ 7 ปีจะช่วยให้สามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น

8 สมชาย หาญหิรัญ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอบคุณครับ สมชาย หาญหิรัญ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google