งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโน อุตสาหกรรม สมชาย หาญหิรัญ Ph.D. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโน อุตสาหกรรม สมชาย หาญหิรัญ Ph.D. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโน อุตสาหกรรม สมชาย หาญหิรัญ Ph.D. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

2 ภารกิจหลักของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรม การจัดทำดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม การจัดทำข้อเสนอแนะ แลนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ นโยบายอุตสาหกรรม

3 1. การจัดทำดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ผลิตภาพแรงงาน และแรงงาน ส่งมอบสินค้า สินค้าคงเหลือ การใช้กำลังการผลิต

4 การท้าทายต่อดัชนีอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอุตสาหก รม อุตสาหกรรมใหม่ ระบบเศรษฐกิจเปิด เทคโนโลยีใหม่ Challenges Changes อุตสาหกรรมเก่าหมด สมัย

5 ความจำเป็นในการปรับปรุงดัชนี อุตสาหกรรม การปรับปรุงตัวอย่าง การปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปีฐาน การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสำมะโนอุตสาหกรรม การจัดทำ weight ของกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดกรอบข้อมูลตัวอย่าง

6 2. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายการ พัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างการใช้วัตถุดิบ และต้นทุน มูลค่าเพิ่ม ความสำคัญของสินค้าแต่ละประเภทใน อุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของโครงสร้างอุตสาหกรรม ผลผลิต จ้างงาน ส่งออก การใช้พลังงาน

7 ข้อเสนอแนะ การสำรวจสถานประกอบการอุตสาหกรรม การผลิตน่าจะมีรหัสที่จะเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ได้ ข้อมูลในระดับสินค้าจะมีประโยชน์มาก เพราะการเปลี่ยนแปลงความทันสมัยของ โลกจะเปลี่ยนแปลงในระดับสินค้ามากกว่า อุตสาหกรรม ถ้าเป็นไปได้การจัดทำสำมะโนในทุก 5 หรือ 7 ปีจะช่วยให้สามารถทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ภาคอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น

8 สมชาย หาญหิรัญ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของข้อมูลสำมะโน อุตสาหกรรม สมชาย หาญหิรัญ Ph.D. สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google