งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร ภารณี วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 เมษายน 2550

2 นโยบาย ฐานข้อมูล สศช. ข้อเสนอแนะ/ความเห็น ตัวชี้วัด

3 การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ติดตามประเมินผล สถานการณ์ปัจจุบัน ประมาณการ แผน ประชากร ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม

4 ประเมินผล แผน สถานการณ์ปัจจุบัน ประมาณการ สำรวจ ด้านสังคม งานวิจัย
สำมะโน ข้อมูลด้านประชากร สำรวจ แผน ด้านเศรษฐกิจ จดทะเบียน ด้านสังคม งานวิจัย

5 การคาดประมาณประชากร ประชากรฐาน สมมติฐาน ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย
การย้ายถิ่น

6 ฐานข้อมูลของ สศช. ฐานข้อมูล ข้อมูล ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
บัญชีประชาชาติ เศรษฐกิจมหภาค: ภาวะการเงิน การคลัง การผลิต การส่งออกและนำเข้า ราคาน้ำมัน ฐานข้อมูลด้านสังคม ฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ฐานข้อมูลด้านความยากจนและการกระจายรายได้ ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ เช่นข้อมูล Import- Export อัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลจากสำมะโนอุตสาหกรรม LFS, SES เป็นต้น ด้านสังคม เช่น ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร สำมะโนประชากร สำรวจอนามัยและสวัสดิการ การสำรวจเด็กและเยาวชน SPC, LFS สำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สำมะโนเกษตร สำมะโนประมงทะเล รายงานเครื่องชี้สภาวะสิ่งแวดล้อมไทย

7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดด้านสังคม
GDP ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ Labor Productivity ตัวชี้วัดด้านสังคม ภาวะสังคม ตัวชี้วัดด้านประชากร (E0,TFR) เส้นความยากจน อยู่ดีมีสุข ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน

8 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะ/ความเห็น
ใช้อ้างอิง วิเคราะห์สถานภาพ คาดการแนวโน้ม ข้อเสนอแนะ/ความเห็น


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google