งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลการสำรวจ การ เปลี่ยนแปลงประชากร ภารณี วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลการสำรวจ การ เปลี่ยนแปลงประชากร ภารณี วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลการสำรวจ การ เปลี่ยนแปลงประชากร ภารณี วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 เมษายน 2550

2 สศช. นโยบา ย ฐานข้ อมูล ตัวชี้วัด ข้อเสนอ แนะ / ความเห็ น

3 แผน ติดตามประเมินผล สถานการณ์ปัจจุบัน ประมาณการ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

4 ข้อมูลด้านประชากร แผน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สถานการณ์ปัจจุบัน ประเมินผล สำมะโน สำรวจ จดทะเบียน งานวิจัย ประมาณการ

5 การคาดประมาณประชากรการคาดประมาณประชากร ประชากรฐาน ประชากรฐาน สมมติฐาน สมมติฐาน  ภาวะเจริญพันธุ์  ภาวะการตาย  การย้ายถิ่น

6 ฐานข้อมูลของ สศช. ฐานข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ ฐานข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ – บัญชีประชาชาติ – เศรษฐกิจมหภาค : ภาวะการเงิน การคลัง การผลิต ภาวะการเงิน การคลัง การผลิต การส่งออกและนำเข้า ราคาน้ำมัน การส่งออกและนำเข้า ราคาน้ำมัน  ฐานข้อมูลด้านสังคม – ฐานข้อมูลด้านสังคม และคุณภาพชีวิต – ฐานข้อมูลด้านความ ยากจนและการกระจาย รายได้  ฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูล Import- Export อัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลจาก สำมะโนอุตสาหกรรม LFS, SES เป็นต้น  ด้านสังคม เช่น ข้อมูล ประชากรจากทะเบียน ราษฎร สำมะโนประชากร สำรวจอนามัยและ สวัสดิการ การสำรวจเด็ก และเยาวชน SPC, LFS สำรวจข้อมูลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ฯลฯ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น สำมะโนเกษตร สำมะ โนประมงทะเล เช่น สำมะโนเกษตร สำมะ โนประมงทะเล รายงานเครื่องชี้สภาวะ สิ่งแวดล้อมไทย รายงานเครื่องชี้สภาวะ สิ่งแวดล้อมไทย ฐานข้อมูล ข้อมูล

7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ –GDP – ดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ –Labor Productivity ตัวชี้วัดด้านสังคม ตัวชี้วัดด้านสังคม – ภาวะสังคม – ตัวชี้วัดด้านประชากร (E0,TFR) – เส้นความยากจน – อยู่ดีมีสุข  ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – การพัฒนาที่ยั่งยืน

8 ใช้อ้างอิง วิเคราะห์สถานภาพ คาดการแนวโน้ม ข้อเสนอแนะ / ความเห็น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ จัดทำข้อเสนอแนะ / ความเห็น


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลการสำรวจ การ เปลี่ยนแปลงประชากร ภารณี วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google