งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology) Ph.D. Candidate (Biomedicinal Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology) Ph.D. Candidate (Biomedicinal Chemistry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology) Ph.D. Candidate (Biomedicinal Chemistry Program) Drug Control Division, Thai FDA

2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Coumatetralyl is a first generation anticoagulant of the warfarin type. Symptoms of overexposure relate to failure of the blood clotting mechanism and include bleeding gums and failure of blood clotting after skin wounds. (http://www.bayercropscience.com.au )http://www.bayercropscience.com.au

3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration WARFARIN: MECHANISM OF ACTION Inactive factors II, VII, IX, and X Proteins S and C Active factors II, VII, IX, and X Proteins S and C Vitamin K epoxide Vitamin K reduced WARFARIN

5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Blood Vessel Injury IX IXa XI XIa X Xa XII XIIa Tissue Injury Tissue Factor Thromboplastin VIIa VII X Prothrombin Thrombin Fibrinogen Fribrin monomer Fibrin polymer XIII Intrinsic PathwayExtrinsic Pathway Vit. K dependent Factors Affected by Oral Anticoagulants

6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.116

7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

11 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

12 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

13 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

14 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

15 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.121

16 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

17 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

18 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

20 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.118

21 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

22 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.226

23 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.223

24 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration 1.4 ความเป็นอันตรายของสารเคมี การจำแนกประเภท GHS ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการได้รับทางปาก กลุ่ม 5 ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการสัมผัสทาง ผิวหนัง ไม่จำแนก ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการสัมผัสทางการ หายใจ กลุ่ม 5 ระวัง อาจเป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน หายใจเข้าไป การระคายเคือง / กัดกร่อนผิวหนัง ไม่มีข้อมูล การระคายเคืองดวงตา / ความเสียหายต่อดวงตา อย่างรุนแรง ไม่มีข้อมูล ความไวต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ไม่มีข้อมูล การก่อกลายพันธุ์ การเกิดมะเร็ง ไม่มีข้อมูล ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ไม่มีข้อมูล

25 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration 1.4 ความเป็นอันตรายของสารเคมี ( ต่อ ) การจำแนกประเภท GHS ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง – การได้รับสัมผัสครั้งเดียว ไม่มีข้อมูล ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง – การได้รับสัมผัสซ้ำ ไม่มีข้อมูล อันตรายจากการสำลัก ไม่มีข้อมูล ความเป็นอันตรายอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิต ในน้ำ กลุ่ม 3 และไม่จำแนกความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตใน น้ำ เพราะไม่ใช่สารสลายตัวยาก และไม่สะสมในสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ในน้ำ

26 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology) Ph.D. Candidate (Biomedicinal Chemistry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google