งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา

2 จุดประสงค์ 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้

3 สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
สามารถหายใจ เจริญเติบโต เคลื่อนที่ มีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์

4 สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย คน พืช สัตว์

5 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
หายใจได้ กินอาหารได้ เจริญเติบโต ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สืบพันธุ์ขยายพันธุ์

6 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
หายใจได้ ภาพแสดง การหายใจ :

7 2. กินอาหารได้ สิ่งมีชีวิตจะต้องกินอาหารเพื่อความอยู่รอดของตนเอง
ภาพแสดง การกินอาหาร :

8 3. เจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตตามวัย
ภาพแสดง การเจริญเติบโตของคน :

9 4. ขับถ่ายได้ ภาพแสดง การขับถ่าย :

10 5. เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
ภาพแสดง การเคลื่อนไหว:

11 6. ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพื่อปรับตัวเอง ให้อยู่รอดและปลอดภัยต่ออันตรายต่าง ๆ เช่น ต้นไมยราพจะหุบใบเมื่อถูกสัมผัส หรือ กิ้งกือจะม้วน ตัวเมื่อถูกสัมผัสจากสัตว์อื่น เป็นต้น

12 ภาพแสดง การหุบไมยราบhttp://diarylove.com
ภาพแสดง การม้วนตัวของกิ้งกือ

13 สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอง
7. สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอง ภาพแสดง แม่ไก่ลูกไก่ :

14 ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต
หายใจไม่ได้ กินอาหารไม่ได้ ไม่เจริญเติบโต ขับถ่ายไม่ได้ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ไม่ได้

15 เอกสารอ้างอิง http: //myfirstbrain.com พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

16 ผู้จัดทำ ครูนุชนารถ เมืองกรุง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google