งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์ 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์ 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์ 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้

3 สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา สามารถหายใจ เจริญเติบโต เคลื่อนที่ มีการสืบพันธุ์เพื่อดำรง เผ่าพันธุ์

4 สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย คน พืช สัตว์

5 ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต 1. หายใจได้ 2. กินอาหารได้ 3. เจริญเติบโต 4. ขับถ่ายได้ 5. เคลื่อนไหวหรือ เคลื่อนที่ได้ 6. ตอบสนองต่อสิ่ง เร้า 7. สืบพันธุ์ ขยายพันธุ์

6 1. หายใจได้ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต ภาพแสดง การหายใจ :http://student.nu.ac.

7 2. กินอาหารได้ สิ่งมีชีวิตจะต้องกิน อาหารเพื่อความอยู่รอดของตนเอง ภาพแสดง การกินอาหาร : http://kanchanapisek.or.th

8 3. เจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตจะมีการ เจริญเติบโตตามวัย ภาพแสดง การเจริญเติบโตของคน : http://www.dektube.com

9 4. ขับถ่ายได้ ภาพแสดง การขับถ่าย : http://tobecoolkids.weloveshopping.com

10 5. เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย ตนเอง ภาพแสดง การ เคลื่อนไหว :http://ebook.nfe.go. th

11 6. ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่ง เร้า เพื่อปรับตัวเอง ให้อยู่รอดและปลอดภัยต่ออันตราย ต่าง ๆ เช่น ต้นไมยราพจะหุบใบเมื่อถูกสัมผัส หรือ กิ้งกือจะม้วน ตัวเมื่อถูกสัมผัสจากสัตว์อื่น เป็นต้น

12 ภาพแสดง การม้วนตัวของ กิ้งกือ http://pets.thaipetonline.co m ภาพแสดง การหุบไมยราบ http://diarylove.com

13 7. สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์และ ขยายพันธุ์ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอง ภาพแสดง แม่ไก่ลูกไก่ : http://webboard.yenta4.com

14 ลักษณะของ สิ่งไม่มีชีวิต 1. หายใจไม่ได้ 2. กินอาหารไม่ได้ 3. ไม่เจริญเติบโต 4. ขับถ่ายไม่ได้ 5. เคลื่อนไหวหรือ เคลื่อนที่ไม่ได้ 6. ไม่ตอบสนองต่อสิ่ง เร้า 7. สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ ไม่ได้

15 เอกสารอ้างอิง http://www.dektube.com http://diarylove.com http://ebook.nfe.go.th http://kanchanapisek.or.th http: //myfirstbrain.com http://pets.thaipetonline.com http://student.nu.ac. http://tobecoolkids.weloveshopping.com http://webboard.yenta4.com พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

16 ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์ 1. สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้ 2. บอกความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไม่มีชีวิตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google