งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chloramphenicol1 กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย และมีผลต่อกระบวนการสร้างโปรตีนในไม โตคอนเดรียในเซลกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chloramphenicol1 กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย และมีผลต่อกระบวนการสร้างโปรตีนในไม โตคอนเดรียในเซลกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chloramphenicol1 กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย และมีผลต่อกระบวนการสร้างโปรตีนในไม โตคอนเดรียในเซลกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมด้วย ทำให้มีความเป็นพิษต่อตัว โฮสต์และออกฤทธิ์เป็นแบบ bacteriostatic

2 Chloramphenicol2 " ห้ามใช้ใน food animals" เนื่องจากมี รายงานพบว่า อาจมีการ ถ่ายทอดการ ดื้อยาไปสู่คนได้ และยาอาจมีพิษ ต่อโฮสต์ขึ้นกับ ความไวต่อการ ได้รับยาของแต่ ละคน

3 Chloramphenicol3 ขอบเขตการออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์กว้างทั้งต่อแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ ฤทธิ์ทางเภสัชจลนศาสตร์ 1. Absorption สามารถดูดซึมได้ดีทั้งการ กินและฉีดเพราะเป็น non-ionized, highliy lipid soluble 2. Distribution สามารถผ่าน membrane barrier ได้ดีมากทำให้กระจายตัวได้ดีในทุก อวัยวะ ยกเว้นต่อมลูกหมาก * Chloramphenicol ดูดซึม และ กระจายได้ดีที่สุดในบรรดายาต้านจุล ชีพทั้งหมด

4 Chloramphenicol4 * สามารถผ่าน blood brain barrier ได้และ ผ่าน placental barrier ได้ Metabolism & Excretion ยาจะถูกขับออก ทางไต ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเป็นพิษโดยเฉพาะในคน อาจทำให้ถึง ตายได้ คือ ทำให้เกิด "Grey syndrome" ในทารก แรกคลอด เพราะว่าระบบไหลเวียนของ โลหิตล้มเหลว กดการทำงานของไขกระดูก ทำให้เกิดโลหิต จาง โดยเฉพาะคนและแมว ( แม้จะให้ยา dose ต่ำและเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร

5 Chloramphenicol5 และมีรายงานว่าในทุกๆ 25,000-60,000 คน ที่ได้รับยานี้จะพบว่ามีคนเป็นอันตรายจากยา จนถึงเสียชีวิต เนื่องจากเกิด aplastic anemia จำนวน 1 คน (Del Giacco et al., 1981 อ้างโดย มาลินี, 2540) และการใช้ใน สัตว์ ไม่น่าจะพบอันตรายถ้าให้ในขนาดที่ แนะนำในเวลาไม่เกิน 10 วัน มีฤทธิ์หักล้างกับยาที่ออกฤทธิ์แบบ bactericidal เช่น ยาในกลุ่ม Penicillin กลุ่ม Macrolides และกลุ่ม Lincosamides

6 Chloramphenicol6 การใช้ยา 1. ใช้เป็นยาหยอดตา เพราะว่าสามารถดูดซึม เข้าในลูกตาได้ 2. ใช้เป็นยารักษาการติดเชื้อในระบบ ประสาท 3. อาจใช้ในระบบทางเดินหายใจ โดยทั่วไป แล้ว drug of choices ในการรักษาโรคระบบ นี้คือ Tetracycline, Ampicillin, Amoxycillin หรือ Tylosin แต่จะใช้ Chloramphenicol เฉพาะในสัตว์ที่ใช้ยาเหล่านี้มาแล้วไม่ ได้ผล 4. กรณี systemic Typhoid fever (Salmonellosis)

7 Chloramphenicol7 ขนาดที่แนะนำ ( มาลินี, 2540) สรุป การใช้ยา Chloramphenicol ในสัตว์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาในสัตว์ที่เป็นอาหาร Systemic effect : ควรใช้กรณีสุดท้าย หลังจากที่ ใช้ยาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล หรือ local : หยอดตา

8 Quinolones8 เป็นกลุ่มยาที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ แต่ได้จาก by- product ของการสังเคราะห์ยารักษามาเลเรีย คือ chloroquine กลไกการออกฤทธิ์ - ขัดขวางการสังเคราะห์ DNA bactericidal effect ขอบเขตการออกฤทธิ์ - ยาตัวแรกๆ ในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียแก รมลบเป็นส่วนใหญ่ แต่ยาที่ค้นพบตัวใหม่ๆ จะ ออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยเฉพาะต่อแบคทีเรียแกรมบวกที่ดื้อต่อ ยาเพนนิซิลลิน ต่อเชื้อไมโคพลาสมาและต่อ เชื้อโปรโตซัวด้วย

9 Quinolones9 การจำแนกยาในกลุ่ม - ยารุ่นที่ 1 คือ Chloroquinolone, Flumiquine และ Oxolinic acid ให้กินวิธีเดียว - ยารุ่นที่ 2 คือ กลุ่ม Fluoroquinolone เช่น Norfloxacin, Ciprofloxacin, Enrofloxacin เป็นต้น สามารถใช้ฉีดและออกฤทธิ์ได้ดีกว่า การใช้ยา - จัดเป็น drug of choices ในการรักษาการติด เชื้อในระบบขับถ่ายปัสสาวะและเหมาะกับ การใช้รักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ

10 Quinolones10 Ciprofloxacin ยาสามารถออกฤทธิ์กว้างทั้งแบคทีเรียแกรม บวก แกรมลบ เชื้อ ไมโคพลาสมา เชื้อคลาไมเดีย และเชื้อริคเกท เซีย - ยาถูกดูดซึมและกระจายตัวได้ดีมากและขับออก ทางไต - เหมาะสมที่จะใช้รักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการติดเชื้อใน ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ Norfloxacin - การออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับ ciprofloxacin

11 Quinolones11 Enrofloxacin - มีขอบเขตในการออกฤทธิ์อย่างกว้างขวาง - ยามีการดูดซึมได้ดีในสัตว์ไม่ว่าจะโดยการฉีด หรือให้กินยา ระดับยาในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ จะอยู่สูงกว่าที่พบในเลือด - พบว่าเมตาโบไลท์ของยาที่พบในเลือดคือ ciprofloxacin สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้อีก ด้วย - แนะนำให้ใช้สำหรับโรคของระบบทางเดิน หายใจในโค โรคเต้านมอักเสบและโรคปอด บวมในสุกรโดยเฉพาะ รวมทั้งแนะนำให้ใช้ สำหรับโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ในสัตว์ด้วย

12 Quinolones12 ตาราง แสดงขนาดและวิธีให้ยาในกลุ่มฟลูออโรควิ โนโลนที่อนุญาตให้ใช้ ในสัตว์ (Brown, 1996 อ้างโดย มาลินี, 2540)


ดาวน์โหลด ppt Chloramphenicol1 กลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย และมีผลต่อกระบวนการสร้างโปรตีนในไม โตคอนเดรียในเซลกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google