งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำผังรวมสถิติ ด้านเศรษฐกิจ ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ CDP-SP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำผังรวมสถิติ ด้านเศรษฐกิจ ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ CDP-SP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำผังรวมสถิติ ด้านเศรษฐกิจ ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ CDP-SP

2 ข้อมูลสถิติในปัจจุบัน สถิติ ประชากร สถิติ แรงงาน สถิติ การเกษตร สถิติ ที่อยู่อาศัย สถิติ การเงิน การคลัง สถิติ อุตสาหกรรม สถิติ การท่องเที่ยว สถิติ การศึกษา... - มีข้อมูลสถิติไม่ครบถ้วน - มีการจัดทำข้อมูลสถิติ ซ้ำซ้อนกัน - ใช้มาตรฐานสถิติที่แตกต่างกัน/ การจัดทำไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการสถิติ - ขาดการประสานงานที่เป็นระบบ - ผู้ใช้ข้อมูลมีความสับสนในข้อมูล สถิติ

3 ข้อมูลสถิติในอนาคต สถิติ ประชากร สถิติ แรงงาน สถิติ การเกษตร สถิติ ที่อยู่อาศัย สถิติ การเงิน การคลัง สถิติ อุตสาหกรร ม สถิติ การท่องเที่ยว สถิติ การศึกษา... - มีแผนสถิติของประเทศ - มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดทำ ข้อมูลสถิติในแต่ละเรื่อง - มีข้อมูลครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อนกัน - จัดทำข้อมูลสถิติตามหลักวิชาสถิติ - มีมาตรฐานเดียวกัน - บริการข้อมูลแบบ One Stop Service - ลดงบประมาณการจัดทำสถิติ

4 หลักการและเหตุผลการจัดทำผังรวมสถิติ สสช. ทำหน้าที่จัดทำ กรอบการจัดทำข้อมูลสถิติที่มีระบบ ลดความ ซ้ำซ้อน ในการจัดทำ ข้อมูลสถิติ ระหว่าง หน่วยสถิติ ส่งเสริมให้มีมาตรฐานและการจัดทำ ตามหลักวิชาการสถิติ ผังรวม สถิติ ประสานงาน กับหน่วยสถิติ ให้มีส่วนร่วม ในการผลิต ข้อมูลที่มี เอกภาพและ ประสิทธิภาพ

5 การจัดทำผังรวมสถิติ ผังรวม สถิติ Data Directory แผนแม่บทสถิติ

6 Data Directory

7

8 ACC Programme Classification สถิติด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติด้านเศรษฐกิจ สถิติด้านสังคม และประชากรศาสตร์

9 การเปรียบเทียบการจัดประเภทสาขาสถิติ ด้านสังคม 1. สถิติประชากรและเคหะ 2. สถิติแรงงาน 3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและ วัฒนธรรม รวมถึงสถิติ สื่อสารมวลชน 4. สถิติด้านสุขภาพ 5. สถิติสวัสดิการสังคม 6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย 7. สถิติรายได้และรายจ่ายของ ครัวเรือน 8. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และ สถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคมและ ประชากรศาสตร์ 1. สถิติประชากรศาสตร์ 2. สถิติประชากร 3. สถิติเคหะ 4. สถิติแรงงาน 5. สถิติการศึกษาและการ ฝึกอบรม 6. สถิติวัฒนธรรม รวมถึงสถิติ สื่อสารมวลชน 7. สถิติด้านสุขภาพ 8. สถิติสวัสดิการสังคม 9. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย 10. สถิติรายได้และรายจ่ายของ ครัวเรือน 11. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และ สถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 สาขา ACC Programme Classification

10 ด้านเศรษฐกิจ 1. สถิติบัญชีประชาชาติ 2. สถิติการเกษตร การป่าไม้และ การประมง 3. สถิติอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 4. สถิติพลังงาน 5. สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และ การค้าระหว่างประเทศ 6. สถิติการขนส่ง 7. สถิติการคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ 1. สถิติบัญชีประชาชาติ 2. สถิติการเกษตร 3. สถิติป่าไม้และการประมง 4. สถิติอุตสาหกรรม 5. สถิติพลังงาน 6. สถิติการค้าส่งและค้าปลีก 7. สถิติการค้าระหว่างประเทศ - สถิติการค้า - สถิติการบริการ 8. สถิติการขนส่ง 9. สถิติการคมนาคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 สาขา ACC Programme Classification การเปรียบเทียบการจัดประเภทสาขาสถิติ

11 ด้านเศรษฐกิจ 8. สถิติการท่องเที่ยว 9. สถิติการเงิน การธนาคาร การประกันภัยและ ดุลการชำระเงิน 10. สถิติการคลัง 11. สถิติราคา 12. สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิทธิบัตร 13. สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจ 10. สถิติการท่องเที่ยว 12. สถิติการเงิน การธนาคาร การ ประกันภัย 14. สถิติดุลการชำระเงิน 13. สถิติการคลัง 15. สถิติราคา 16. สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิทธิบัตร 17. สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ 11. สถิติการบริการซึ่งมิได้จัดไว้ใน ที่อื่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 สาขา ACC Programme Classification การเปรียบเทียบการจัดประเภทสาขาสถิติ

12 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 1. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. สถิติอุตุนิยมวิทยา ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 1. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 2. สถิติด้านบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3. สถิติอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ 23 สาขา ACC Programme Classification การเปรียบเทียบการจัดประเภทสาขาสถิติ

13 การจัดกลุ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สถิติแรงงาน สถิติสวัสดิการสังคม สถิติประชากรและเคหะ สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติด้านสังคมประชากรศาสตร์และสถิติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สถิติสุขภาพ สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน สถิติการ ท่องเที่ยว สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง สถิติ อุตุนิยมวิทยา สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติการค้าส่ง ค้าปลีกและการค้าต่างประเทศ สถิติ ราคา สถิติการเงิน การธนาคารและการประกันภัยและ ดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง สถิติบัญชีประชาชาติ และสถิติด้าน เศรษฐกิจอื่นๆ สถิติอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ สถิติการขนส่ง สถิติ คมนาคม สถิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิทธิบัตร สถิติ พลังงาน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6

14 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 25462547 28-30 พ. ย.46 มี. ค.47 ตารางเวลาการปฏิบัติงาน ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ก.ย.ก.ย. 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง ระด้บกลางและคณะทำงานโครงการ CDP-SP ของสสช. ก. ค. 47

15 25462547 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยสถิติของรัฐ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. ธ.ค.ธ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. กลุ่มแรงงานและ สวัสดิการสังคม 23 ธ. ค.46 เม. ย. 47 ด้านสังคม 3 มี. ค. 47 พ. ค. 47 - กลุ่ม 2, กลุ่ม 3 ด้านเศรษฐกิจ 15 มี. ค. 47 มิ. ย.47 - กลุ่ม 4, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6 ตารางเวลาการปฏิบัติงาน

16 2547 3. สรุปผลการ จัดทำร่าง ผังรวมสถิติทุก สาขา 4. นำเสนอสรุปผลต่อ คณะกรรมการ CDP- SP ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ต.ค.ต.ค. ก.ย.ก.ย. ก. ค. 47 ส. ค. 47 ตารางเวลาการปฏิบัติงาน

17 การดำเนินการจัดทำผังรวมสถิติ ภายใต้โครงการ CDP-SP ระยะที่ 2 ผังรวม สถิติ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ Primary Data สำรวจ สำมะโน ทะเบียน เอกสาร / รายงาน คณะกรรมการสถิติ แห่งชาติ เสนอ ครม. Data Directory หน่ว ย สถิติ สส ช. หน่ว ย สถิติ

18 แนวทางการใช้ผังรวมสถิติ ผังรวมสถิติ ข้อมูลที่มีอยู่ (Data Directory) ข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม รวบรวมข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล ในแต่ละสาขา ศึกษาและหาแนวทาง หน่วยงานใดเป็นแหล่งปฐมภูมิ ในการจัดทำข้อมูล ข้อมูลใดบ้างที่จะทำ การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาหาแนวทางใน การจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่จัดทำข้อมูล เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง และเฉพาะกิจที่สำคัญ ๆ ข้อมูลที่หน่วยงาน ผลิตเอง (ปฐมภูมิ) ไม่ใช่ข้อมูลวิจัย

19 Data Directory หมายถึง รายการข้อมูล และแหล่งข้อมูล ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย เน้นข้อมูลปฐมภูมิ เริ่มแรกด้วย รายการข้อมูล ในอนาคตจะทำการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

20 แหล่งข้อมูล (หน่วยงาน /งาน /โครงการ) ชื่อเอกสาร/รายงาน/ทะเบียน/.... Content ต่าง ๆ รายการข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ คำนิยาม ฯลฯ Directory……

21 กรมการจัดหางาน ทะเบียนตำแหน่งงานว่าง ทะเบียนผู้สมัครงาน ทะเบียนผู้บรรจุงาน  สำนักงานประกันสังคม ทะเบียนผู้ประกันตน ทะเบียนผู้มีงานทำ Directory……

22 ความสำคัญของ Data Directory ให้ภาพรวมของแหล่งข้อมูลของประเทศไทย เป็นข้อมูลสำหรับทำ แผนแม่บทสถิติ และผังรวมสถิติ จุดเริ่มต้นในการให้บริการสืบค้นข้อมูล

23 สาขาสถิติ แรงงาน กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนัก/ศูนย์/กองที่ปฏิบัติงานสถิติ สำนักสถิติเศรษฐกิจ และสังคม ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ จันทวิช โทรศัพท์ 02 2810333 ต่อ 1226 โทรสาร 02 2818617 E-mail address anonjun@nso.go.th ตัวอย่าง

24 1. ชื่อข้อมูลที่จัดเก็บ / จัดทำ การสำรวจภาวะการ ทำงานของประชากร (สรง.) - รายการข้อมูลที่จัดเก็บ / จำแนก 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. ระดับการศึกษา 3. สถานภาพแรงงาน 3.1 การทำงาน 3.2 การว่างงาน 3.3 การอยู่นอกกำลังแรงงาน

25 2. ชื่อรายงานผลที่เผยแพร่ การสำรวจภาวะการทำงาน ของประชากร - รายการข้อมูลที่เผยแพร่ 1. จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ 2. จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตาม ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพแรงงาน เพศ 3. สถานภาพแรงงาน 3.1 กำลังแรงงานในปัจจุบัน 3.1.1 ผู้มีงานทำ ตัวอย่าง

26 3. วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน และลักษณะต่าง ๆของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะ ของกำลังแรงงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำรวจได้แก่ - จำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)/จำนวน ประชากรนอกวัยทำงาน - จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่สำเร็จ สถานภาพการทำงาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง - จำนวนผู้ว่างงาน ตัวอย่าง

27 4. วิธีการจัดทำ การสำรวจ (Sampling Survey) 5. ความถี่ในการจัดทำ ทุกเดือน 6. ปีที่เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2506 7. ปีล่าสุดที่จัดเก็บ พ.ศ. 2546 8. ระดับพื้นที่นำเสนอ รายจังหวัด และรายภาค ทั่วราชอาณาจักร 9. URL http://nso.go.th ตัวอย่าง

28 10. คำนิยามที่สำคัญ ๆ - ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์ แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่น สำหรับผลงาน ที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ 2. ไม่ได้ทำงาน หรือ ทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคล ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 2.1 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจาก งานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานแต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่ จะกลับไปทำ 2.2 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานแต่ยังมีงาน หรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงานอย่างน้อย 1 ช.ม. โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่าง

29 สาขาสถิติ ………………………….......………………... กระทรวง …………………………....…………………… กรม …………………………………………………. สำนัก/ศูนย์/กองที่ปฏิบัติงานสถิติ..……………………. ผู้รับผิดชอบ..…………………………………………... โทรศัพท์...……………. โทรสาร.....………..………… E-mail address.............................………………… แบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล การจัดทำผังรวมสถิติของประเทศ

30 1. ชื่อข้อมูลที่จัดเก็บ / จัดทำ........................………… - รายการข้อมูลที่จัดเก็บ / จำแนก................................................................................................................................................................ 2. ชื่อรายงานผลที่เผยแพร่...................................... - รายการข้อมูลที่เผยแพร่.................................................................................................... แบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล การจัดทำผังรวมสถิติของประเทศ

31 3. วัตถุประสงค์..................................................... 4. วิธีการจัดทำ.................................................... 5. ความถี่ในการจัดทำ........................................... 6. ปีที่เริ่มดำเนินการ.............................................. 7. ปีล่าสุดที่จัดเก็บ............................................... 8. ระดับพื้นที่นำเสนอ............................................ 9. URL http://................................................... 10. คำนิยามที่สำคัญ ๆ............................................ แบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล การจัดทำผังรวมสถิติของประเทศ

32 วิธีการจัดทำ สำมะโน (Census) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ทุกหน่วยที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ใน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา เช่น สำมะโนการเกษตร ดำเนินการเก็บรวบรวมจากผู้ถือ ครองทำการเกษตรทุกคน ฯลฯ ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี

33 สำรวจ (Survey) หรือการสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sampling Survey) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเลือกตัวอย่างจาก หน่วยที่จะเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลขึ้นมาจำนวนหนึ่ง เพื่อสอบถาม หรือเก็บข้อมูล ซึ่งในการสำรวจด้วยตัวอย่างนี้จะมีการกำหนด ขนาดตัวอย่าง หน่วยตัวอย่าง ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการประมาณผล วิธีการจัดทำ ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี

34 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน/เอกสารต่าง ๆ เป็นผลผลิตของงานบริหาร/การปฏิบัติงานที่หน่วยงาน ใช้เพื่อการบริหารงานภายใน ซึ่งรายงาน / เอกสารที่ใช้ใน การปฏิบัติงานเหล่านี้ อาจมีข้อมูลเบื้องต้นบางรายการที่ สามารถนำมาประมวลเป็นข้อมูลสถิติได้ เช่น กรมศุลกากร ระบบการรายงานเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก และสินค้านำเข้า ใบสำคัญหรือเอกสารที่ใช้ในการแจ้งการส่งออกและ นำเข้านั้นซึ่งมีรายการเกี่ยวกับปริมาณสินค้าส่งออกและสินค้าเข้าที่ สามารถนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศได้ วิธีการจัดทำ ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี

35 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทะเบียน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบทะเบียนที่มีลักษณะคล้ายกับ การรวบรวมข้อมูลจากรายงาน /เอกสาร ตรงที่เป็นผลผลิตของงาน บริหาร/ปฏิบัติงาน แต่ต่างกันที่ข้อมูลเป็นข้อมูลที่นำมาจากเอกสารการ ทะเบียน ซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องมีการปรับแก้หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บโดย วิธีการทะเบียนนี้จะมีข้อมูลจำกัดตามข้อรายการที่มีอยู่ในทะเบียน เท่านั้น ระบบทะเบียน เป็นระบบข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ มีพระราชบัญญัติ คุ้มครองหรือบังคับ ข้อมูลที่ได้จากทะเบียน วิธีการจัดทำ ระเบียบวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่ใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธี

36 กรุณาส่งข้อมูลภายใน วันที่ 9 เมษายน 2547 ที่อยู่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โทรศัพท์ 02-2810333 ต่อ 1309,1310 โทรสาร 02-281-3814 E-mail address : knchalee@nso.go.th : umaporns@nso.go.th Download file Power point : http://www.nso.go.th


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำผังรวมสถิติ ด้านเศรษฐกิจ ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการ CDP-SP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google