งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 การประชุมเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 การประชุมเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 การประชุมเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)

2 2 ความเป็นมา (ปี 2452 2490) ครั้งที่ 1-5 จัดทำ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ปี 2503 2543,2553) ครั้งที่ 6-10, 11 เรียก “สำมะโนครัว” จัดทำ กระทรวงมหาดไทย

3 3 (ใน ปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย “0”) ความถี่ในการจัดทำ ประเทศไทย จัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะของ องค์การสหประชาชาติ

4 4 สำมะโนประชากร  ครั้งที่ 11 1-30 ก.ย. 53 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี สำมะโนประชากร ของประเทศไทย สำมะโนเคหะ  ครั้งที่ 5

5 5 สรุปผลเบื้องต้น ที่สำคัญ

6 6 ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันสำมะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553) 65.4 ล้านคน

7 7 18.8 ล้านคน 8.8 ล้านคน 11.4 ล้านคน 18.1 ล้านคน 28.7 % การกระจายตัวของ ประชากร รายภาค 17.5 % 8.2 ล้านคน 27.7 % 13.5 % 12.6 %

8 8 จังหวัดที่มีประชากรสูงสุด 10 อันดับ จังหวัด คน

9 9 การกระจายตัวของประชากร เขตการปกครองปี 2553ปี 2543 ในเขตเทศบาล45.731.1 นอกเขตเทศบาล54.368.9

10 10 ลักษณะปี 2553ปี 2543 จำนวนครัวเรือน20.3 ล้านครัวเรือน15.7 ล้านครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.2 คน3.9 คน ความหนาแน่นของ ประชากรโดยเฉลี่ย 127.5 คน/กม. 2 118.1 คน/กม. 2

11 11 ประชากร 65.4 ล้านคน  ชาย 32.1 ล้านคน (49.1%)  หญิง 33.3 ล้านคน (50.9%) เพศใดมากกว่า?  อัตราส่วนเพศ 96.3

12 12  สัญชาติไทย 62.1 ล้านคน (94.9%)  สัญชาติอื่น 3.3 ล้านคน (5.1%) ประชากร 65.4 ล้านคน เป็นสัญชาติอื่นเท่าใด?

13 13 2453 2462 24722480249025032513252325332543 65.4 2553 ล้านคน การเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย ในรอบ 100 ปี

14 14 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) ประชากร (ล้านคน) จำนวนประชากรอัตราเพิ่มประชากรต่อปี อัตราการเพิ่มประชากร

15 แผนภูมิ 3 อัตราเพิ่มประชากรต่อปี จำแนกตามภาค พ.ศ. 2533-2543-2553 ร้อยละ ภาค ทั่วราช อาณาจักร กรุงเทพ มหานคร กลาง (ไม่รวม กทม.) ตะวันออก เฉียงเหนือ ใต้ เหนือ

16 แผนงานการประมวลผล และ นำเสนอรายงานผล ข้อมูลรายงานผลระดับนำเสนอกำหนดเสร็จผู้จัดทำ นับจดเบื้องต้นประเทศ มิ. ย.54 สสค. จังหวัด มิ. ย.54 สถจ./ สบจ. แจงนับ 1% ล่วงหน้าภาค ประเทศ ส. ค.54 สสค. แจงนับ 100% สมบูรณ์จังหวัด ภาค ประเทศ ก. ย.54 เป็นต้นไป สสค. 16

17 แผนงานการประมวลผล และ นำเสนอรายงานผล ข้อมูลรายงานผลระดับนำเสนอรายละเอียด นับจดเบื้องต้นประเทศ จังหวัด จำนวนประชากร ครัวเรือน อัตราการเพิ่ม อัตราส่วนเพศ ความหนาแน่น แจงนับ 1% ล่วงหน้าภาค ประเทศประชากรจำแนกตาม เพศ กลุ่ม อายุ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา การรู้หนังสือ การทำงาน การย้ายถิ่น ฯลฯ 17

18 แผนงานการประมวลผล และ นำเสนอรายงานผล ข้อมูลรายงานผลระดับนำเสนอรายละเอียด แจงนับ 100% สมบูรณ์จังหวัด ภาค ประเทศ ด้านประชากร - โครงสร้างอายุและเพศ - การศึกษา ศาสนา สัญชาติ - การทำงาน - ภาวะเจริญพันธุ์ - การย้ายถิ่น - การมีชื่อในทะเบียนบ้าน - ความพิการ ฯลฯ 18

19 แผนงานการประมวลผล และ นำเสนอรายงานผล ข้อมูลรายงาน ผล ระดับ นำเสนอ รายละเอียด แจงนับ 100% สมบูรณ์จังหวัด ภาค ประเทศ ด้านที่อยู่อาศัย - ประเภท / ลักษณะที่อยู่ อาศัย - แหล่งน้ำดื่ม / น้ำใช้ ห้องนอน - การใช้แสงสว่าง การใช้ เชื้อเพลิง - การใช้ส้วม - การเป็นเจ้าของเครื่องใช้ ในครัวเรือน - การมี / ใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 19

20 20 - รายงาน /Pocket book/ VCD - แผ่นพับ - Internet - Data warehouse - GIS - Census Info รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล

21 21 - ผู้สูงอายุ - ภาวะเจริญพันธุ์ - การย้ายถิ่น - ประชากรแฝง - การทำงาน - การศึกษา - ความยากจน ฯลฯ การวิเคราะห์ข้อมูล

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลเบื้องต้น สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 การประชุมเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (THINK)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google