งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “การจัดการสินค้าคงคลัง”(ซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “การจัดการสินค้าคงคลัง”(ซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “การจัดการสินค้าคงคลัง”(ซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม)

2 การควบคุมซูโดอีเฟดรีนของประเทศไทย  เภสัชเคมีภัณฑ์  วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ฯ พ.ศ.2518)  อย. เป็นผู้จัดหามาใช้ทางการแพทย์ และควบคุมไม่ให้มีการรั่วไหล  วัตถุตำรับผสม (ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555) และวัตถุตำรับเดี่ยว  วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ฯ พ.ศ.2518)  การผลิตและขายต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  ขายให้สถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาต ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ต้องจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เสนอ อย. ทุกเดือน /ปี 2

3 งานที่ต้องดำเนินการต่อ  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ลงนามใน MOU ระหว่างผู้รับมอบหมายจาก สธ. และ อย.  แจ้งยอดสินค้าคงคลังที่จะขาย  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อบรมผู้รับมอบหมายจาก สธ. FDA Reporter  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สิ้นสุดการรับรายงาน บจ.๙ ของเดือนเมษายน ๒๕๕๕  รายงานสินค้าที่ประสงค์จะขอทำลายรอบแรก  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เริ่มให้ขายวัตถุตำรับซูโดอีเฟดรีน และรายงาน FDA Reporter  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  สิ้นสุดการรับรายงาน บจ.๙ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  รายงานสินค้าที่ประสงค์จะขอทำลายรอบสอง 3

4  สินค้าคงคลังของผู้ผลิต/นำเข้าฯ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ๖๖,๐๖๑,๗๙๙ เม็ด/แคปซูล  ๔๗,๔๙๙,๓๙๐ มิลลิลิตร  เวชภัณฑ์ในคลังยาของโรงพยาบาลในสังสัด สธ.  ๒๑,๑๕๒,๓๗๙ เม็ด/แคปซูล  ยอดการคืนยาจากลูกค้า  ณ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (แถลงข่าว)  ๒๐,๗๘๐,๙๒๕ เม็ด/แคปซูล  ๑๑,๗๑๓,๑๒๐ มิลลิลิตร  ณ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ๒๖,๔๖๕,๓๘๔ เม็ด/แคปซูล  ๑๕,๑๑๒,๐๖๐ มิลลิลิตร ปริมาณสินค้าคงคลัง 4

5 การขายวัตถุตำรับเดี่ยวและวัตถุตำรับผสม  รับหนังสือจาก อย. ให้เป็นผู้ซึ่ง สธ. มอบหมายให้เป็นผู้ขาย  ก่อนขาย  ตรวจสอบเอกสาร  ตรวจสอบโควต้าของผู้ซื้อ o คลินิกให้ขาย 5,000 เม็ด/เดือน และ 150x60 ml./เดือน o รพ.ของรัฐ/รพ.เอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ขาย 10,000 เม็ด/เดือน และ 300x60 ml./เดือน o ในรายที่ต้องการใช้เกินที่กำหนดเป็นไปตามที่ อย. อนุมัติ  รายงานการขายผ่าน FDA Reporter ทุกครั้ง 5

6 ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตฯ  การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรมหรือสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  สถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร เฉพาะสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) 6

7 สถานะของซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม 7 ๔ เม.ษ.๕๕๓ พ.ค. ๕๕ คืนซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๒ ประกาศ กระทรวงฯ

8 การคืนยาหลังวันที่ ๓ พ.ค. ๕๕  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ๓ เมษายน ๒๕๕๕  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการส่งคืน-รับคืน  การนำไปทิ้งที่สาธารณะ  กานำไปมอบให้สถานที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองฯ  ความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้า และการดำเนินธุรกิจของตนเอง 8

9  ครอบครองฯไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด (5 กรัม) ม. ๑๐๖  จำคุก ๑ – ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ครอบครองฯเกินปริมาณฯ (>5 กรัม) ม. ๑๐๖ ทวิ  จำคุก ๕ – ๒๐ ปี และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก (ม. ๘๙)  จำคุก ๕ – ๒๐ ปี และปรับ ๑๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท กรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือ ใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕

10 การคืนยาหลังวันที่ ๓ พ.ค. ๕๕  รับคืนได้ในกรณีที่  สถานพยาบาลสังกัดกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชฯ  สถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา o มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล o กรุงเทพมหานคร เฉพาะสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย o โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)  คลินิกที่มีใบอนุญาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ฯ  ทั้งสถานพยาบาลและผู้รับคืนต้องจัดทำ บจ.9 และ บจ.10 10

11 การคืนยาหลังวันที่ ๓ พ.ค. ๕๕  กรณีร้านขายยา หรือสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองฯ  ไม่ควรให้มีการนำยาไปทิ้งที่สาธารณะ  หากคืนหรือแจ้งส่วนราชการ o อาจจำเป็นต้องแจ้งพนักงานสอบสวน (ไม่แจ้งอาจฝ่าฝืน ม. ๑๕๗) o เกิดความสับสนในการปฎิบัติในแต่ละพื้นที่  การรายงานประจำเดือน ตามแบบ บ.จ.๙ อย่างรอบคอบ o เดือนเมษายน o เดือนพฤษภาคม 11

12 การรายงาน บ.จ. ๙ 12 ๔ เม.ษ.๕๕๓ พ.ค. ๕๕ คืนซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๒ ประกาศ กระทรวงฯ ๓๐ เม.ษ. ๕๕ บ.จ. ๙ ๓๑ พ.ค. ๕๕

13 13

14 การทำลายยา  ต้องได้รับอนุมัติจากอย. และควบคุมการทำลายโดยเจ้าหน้าที่  การทำลายยาคืน  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  อาจจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่บริษัทเป็นรายๆไป  ฉลากและเอกสารกำกับยา  ให้มีการควบคุมไม่ให้หลุดลอด  แจ้งจำนวนและปริมาณ  หากทำลายให้แจ้งอย. 14

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “การจัดการสินค้าคงคลัง”(ซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google