งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการจัดเก็บภาษีสุรา 1. สุราที่ทำใน ราชอาณาจักร 2. สุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร 3. การทำสุราสำหรับ ใช้ในบ้านเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการจัดเก็บภาษีสุรา 1. สุราที่ทำใน ราชอาณาจักร 2. สุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร 3. การทำสุราสำหรับ ใช้ในบ้านเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีการจัดเก็บภาษีสุรา 1. สุราที่ทำใน ราชอาณาจักร 2. สุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร 3. การทำสุราสำหรับ ใช้ในบ้านเรือน

3 1. ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ประจำโรงงาน 2. ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 2.1 แสตมป์ การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุรา - การปิดจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วนตามอัตราภาษีและได้ขีด ฆ่าแสตมป์แล้ว - ใช้กาวทาหลังดวงแสตมป์แล้วปิดคร่อมปากภาชนะอย่างแนบแน่น จนไม่สามารถแกะออกได้ และอยู่ในสภาพที่จะต้องถูกทำลายทันที เมื่อเปิดภาชนะบรรจุสุรานั้น 2.2 ใช้สิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียน หรือสิ่งผนึกภาชนะของ ทางราชการ 2.3 ใช้ตราของทางราชการประทับ 3. ใช้มาตรวัดและวิธีทิ้งดิ่งเพื่อตรวจสอบการเสียภาษี 4. การบัญชี

4

5 1. การกำหนดให้มีใบอนุญาตขนสุราเป็นการติดตาม ดูแลน้ำสุราตั้งแต่ออกจากโรงงานสุรา 2. สุราเป็นสินค้าที่ควบคุมการทำ การขาย การได้มา และการครอบครองโดยออกกฎหมายไว้ 3. สะดวกในการตรวจปราบปราม 4. เพื่อคุ้มครองผู้กระทำการโดยสุจริต 5. การมีใบอนุญาตขนสุราเป็นหลักฐานในการซื้อขาย และหลักฐานทางบัญชี

6

7

8 สถานภาพทางกฎหมาย ของผู้ควบคุม 1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการ ควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ. ศ. 2533 2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่ และ เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่ พ. ศ. 2547 3. เจ้าพนักงานตาม มาตรา 28,29

9 หน้าที่และความ รับผิดชอบ 1. ควบคุมการรับ – จ่ายวัตถุดิบ ( กากน้ำตาล ) - การรับวัตถุดิบ - การจ่ายวัตถุดิบ - วัตถุดิบคงเหลือ 2. ควบคุมการหมักส่า - การใช้วัตถุดิบ - ระยะเวลาหมักส่า - กรรมวิธีการหมักส่า

10 3. ควบคุมการต้มกลั่นสุรา - ตรวจสอบแรงแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้ - รับน้ำสุราที่กลั่นได้ - กรรมวิธีการกลั่น 5. ควบคุมการบรรจุภาชนะ และปิดแสตมป์สุรา - จ่ายน้ำสุราจากถังเก็บ สุรา - บรรจุภาชนะ - ปิดฉลาก - ปิดแสตมป์สุรา 4. ควบคุมการเก็บรักษาน้ำสุราที่ยังไม่บรรจุภาชนะ - รับน้ำสุราเข้าถัง - การปรุงแต่งน้ำสุราตามดีกรีที่ต้องการ เพื่อนำไปบรรจุภาชนะออกจำหน่าย

11 6. ควบคุมการเก็บรักษาสุราที่บรรจุภาชนะ แล้ว - เก็บไว้ในอาคารเก็บสุราสำเร็จรูป - ใส่กุญแจที่บานประตู ผู้ควบคุม โรงงาน 1 ที่ ผู้เสียภาษี 1 ที่ 7. ควบคุมการขนสุราสำเร็จรูปออกไปจำหน่าย - ผู้เสียภาษียื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตขนสุรา - ตรวจสอบจำนวนและชนิดสุราที่ปิดแสตมป์ถูกต้องครบถ้วน - ออกใบอนุญาตขนสุรา

12 9. การจัดทำงบเดือน - การทำสุรา แบบ ส. 201 - วันรับราชการ แบบ ส. ส.2/23 - รับ – จ่าย และแสตมป์ สุราคงเหลือ - สำเนาบันทึกการตรวจ ราชการโรงงานสุรา - ส่งเงินค่าธรรมเนียมการ ทำการนอกเวลา 9. การจัดทำงบเดือน - การทำสุรา แบบ ส. 201 - วันรับราชการ แบบ ส. ส.2/23 - รับ – จ่าย และแสตมป์ สุราคงเหลือ - สำเนาบันทึกการตรวจ ราชการโรงงานสุรา - ส่งเงินค่าธรรมเนียมการ ทำการนอกเวลา

13


ดาวน์โหลด ppt วิธีการจัดเก็บภาษีสุรา 1. สุราที่ทำใน ราชอาณาจักร 2. สุราที่นำเข้ามาใน ราชอาณาจักร 3. การทำสุราสำหรับ ใช้ในบ้านเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google