งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มตรวจสอบ ติดตาม ด้านยา วัตถุเสพติด และ เครื่องมือแพทย์ ( ตส.1 ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มตรวจสอบ ติดตาม ด้านยา วัตถุเสพติด และ เครื่องมือแพทย์ ( ตส.1 ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มตรวจสอบ ติดตาม ด้านยา วัตถุเสพติด และ เครื่องมือแพทย์ ( ตส.1 ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2 1. ควบคุมมิให้มีการกระทำ ผิดกฎหมาย 2. ตรวจสอบหาหลักฐานการ กระทำความผิด 3. ปราบปรามผู้กระทำความผิด บทบาทหน้าที่

3 สรุปผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2546 (12 มิถุนายน 2546 - 14 กันยายน 2546) การตรวจสอบ ติดตามเกี่ยวกับยา เคมีภัณฑ์ และยาสัตว์ ( ในกทม. และภูมิภาค ) - บริษัทผู้นำเข้า Caffeine 18 ราย - บริษัทผู้นำเข้าสารเคมี 2 ราย - บริษัทผู้ผลิตยาที่ใช้ เภสัชเคมีภัณฑ์ Furazolidone 9 ราย - การขายยา และวัตถุเสพติด 87 ราย - สถานที่ที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับยา สัตว์ 8 ราย

4 ความชัดเจนของนโยบาย 1. เป็นการทดลองดำเนินงานใน เวลา 4 เดือน ( มิ. ย. - ก. ย. 46) ( มิ. ย. - ก. ย. 46) 2. เจ้าหน้าที่ - งานซ้ำซ้อน ( หน้าที่ / ความรับผิดชอบ ) 3. สถานที่ - การประสานงาน ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

5 ด้านนโบาย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ให้ดำเนินงานต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ 2547 “ โดยเน้นการตรวจสอบ ติดตาม และการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดทั้งที่อยู่ในระบบและนอก ระบบงาน คบส.” “ โดยเน้นการตรวจสอบ ติดตาม และการปราบปรามผู้กระทำ ความผิดทั้งที่อยู่ในระบบและนอก ระบบงาน คบส.” ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2547

6 ด้านการบริหาร 1. การวางแผน ดำเนินงาน 2. โครงสร้าง องค์กร 3. งบประมาณ 4. การ ประเมินผลงาน 4. การ ประเมินผลงาน ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2547

7 มุ่งเน้นให้ ENFORCEMENT ต้อง อยู่ในระบบ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ควบคุม - ป้องกัน - ปราบปราม การวางแผนดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม พันธกิจ และแผนงาน / โครงการ

8 - เทียบเท่าระดับกอง..... มี ระบบการมอบหมาย ความ รับผิดชอบเต็มระบบ - มีสถานที่ปฏิบัติงานแน่ชัด โครงสร้างองค์กร

9 - มีการดำเนินงานด้วย แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามที่ กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยาด้าน Post marketing ด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประมาณ 4 ล้านบาท เป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณ

10 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา 1. กรณีพิเศษ / ร้องเรียน / 3.3 ล้านบาท ดำเนินการตามกฎหมาย 2. เฝ้าระวัง ( ปกติ / กรณีพิเศษ ) 7.4 แสนบาท 3. ตรวจสถานที่ผลิต นำเข้า 5 หมื่นบาท จำหน่ายเกี่ยวกับยาสัตว์ 4. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการ 1 แสนบาท ( การกระจาย ) จำแนกงบประมาณตามรายการ

11 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านวัตถุเสพติด 1. เก็บตัวอย่าง / ติดตาม 1.2 แสน กรณีเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ 1. เก็บตัวอย่าง / ติดตาม 1 แสน กรณีเรื่องร้องเรียน จำแนกงบประมาณตามรายการ

12 ตามหลักการเน้น ผลสัมฤทธิ์ของ การปฏิบัติงาน การประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มตรวจสอบ ติดตาม ด้านยา วัตถุเสพติด และ เครื่องมือแพทย์ ( ตส.1 ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google