งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่าย
(primary GMP)

2 ที่ยังไม่มีเลข อย. (เลขสารบบอาหาร)
อาหารที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้น (อาหารทั่วไป) ที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ของฝาก อาหารพื้นบ้าน OTOP ที่ยังไม่มีเลข อย. (เลขสารบบอาหาร) ยังไม่มีเกณฑ์ระบบคุณภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากอันตรายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

3 (GMP/ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก เข้าสู่อาเซียน(AEC) ลดความเสี่ยงอันตรายของอาหารในกลุ่มดังกล่าว ยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารสำหรับบริโภคภายในประเทศ เป็นมาตรการเพื่อการกำกับดูแลอาหารนำเข้า/ส่งออกสำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน INDUSTRIAL มาตรฐาน (GMP/ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์) การผลิตในระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน (GMP) SME การผลิตในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม OTOP ยกระดับมาตรฐาน (primary GMP) การผลิตในระดับครัวเรือนและชุมชน 3 3 3

4 การดำเนินงานโครงการ primary GMP การดำเนินงานที่ผ่านมาของ อย.
ออกประกาศ สธ. ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและประกาศ สธ. ฉบับที่ 343 เรื่อง ฉลาก อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายและ การขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์ จัดงานเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการและ ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ

5 แนวทางและวิธีการการทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตัวชี้วัด
primary GMP

6 แนวทางการการดำเนินงาน
การดำเนินงานโครงการ primary GMP ตัวชี้วัด แนวทางการการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ร้อยละของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ร้อยละ 70 1. สำรวจความพร้อมและรวบรวมข้อมูลของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 2. ตรวจสถานที่ผลิตที่มายื่นขออนุญาตตาม แนวทางที่กำหนดตามกฎหมาย ได้แก่ - สถานที่ผลิตฯ ตามประกาศสธ.ฉบับที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศสธ.ฉบับที่ 343 พ.ศ.2555 เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 3) หมายเหตุ รายใหม่มีผลบังคับใช้ 7 พ.ย. 55 รายเก่ามีผลบังคับใช้ 7 พ.ย. 58 Content Layouts 6

7 การดำเนินงานโครงการ primary GMP การดำเนินงานต่อไปของ อย.
จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย 4 ภาค จัดตั้งคลินิก Primary GMP เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนา สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จัดทำเวปไซด์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการอาหารแปรรูปฯ ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP

8 การดำเนินงานโครงการ primary GMP
การดำเนินงานของจังหวัด การสนับสนุนของ อย. สำรวจความพร้อมและรวบรวมข้อมูล สถานประกอบการที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ primary GMP ในจังหวัด คู่มือแนวทางการขออนุญาตสถานที่และเลข สารบบ สื่อประชาสัมพันธ์ จัดอบรมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ใน จังหวัด ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนา สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 8

9 primary GMP พัฒนาอาหารไทย ปลอดภัยสู่อาเซียน ด้วยความปรารถนาดีจาก….
กระทรวงสาธารณสุข 9


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google