งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (primary GMP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (primary GMP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (primary GMP)

2 อาหารที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้น ( อาหาร ทั่วไป ) ที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ของ ฝาก อาหารพื้นบ้าน OTOP ยังไม่มีเกณฑ์ระบบคุณภาพที่ใช้ เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยง จากอันตรายเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภค ที่ยังไม่มีเลข อย. ( เลขสารบบอาหาร )

3 3 3 ลดความเสี่ยงอันตรายของอาหารใน กลุ่มดังกล่าว ยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร สำหรับบริโภคภายในประเทศ เป็นมาตรการเพื่อการกำกับดูแลอาหาร นำเข้า / ส่งออกสำหรับรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน การผลิตใน ระดับ อุตสาหกรรม การผลิตในระดับ ครัวเรือนและ ชุมชน OTOP การผลิตในระดับ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อม SME INDUSTRIAL ครัวไทยสู่ครัว โลก เข้าสู่อาเซียน (AEC) ยกระดับ มาตรฐาน (primary GMP) มาตรฐาน (GMP) มาตรฐาน (GMP/ GMP เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ ) เป้าหมาย : ยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารไทย

4 การดำเนินงานโครงการ primary GMP การดำเนินงานที่ผ่านมา ของ อย. ออกประกาศ สธ. ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่ายและประกาศ สธ. ฉบับที่ 343 เรื่อง ฉลาก จัดงานเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถาน ประกอบการอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายและ การขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคผ่าน สื่อต่างๆ

5 แนวทางและวิธีการการ ทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตัวชี้วัด primary GMP

6 แนวทางการการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ร้อยละของ ผู้ประกอบการ อาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ที่ ได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย ร้อยละ 70 1. สำรวจความพร้อมและ รวบรวมข้อมูลของสถานที่ผลิต อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่าย 2. ตรวจสถานที่ผลิตที่มายื่นขอ อนุญาตตามแนวทางที่กำหนด ตามกฎหมาย ได้แก่ - สถานที่ผลิตฯ ตามประกาศสธ. ฉบับที่ 342 พ. ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษา อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศสธ. ฉบับที่ 343 พ. ศ.2555 เรื่อง ฉลาก ( ฉบับที่ 3) หมายเหตุ รายใหม่มีผลบังคับ ใช้ 7 พ. ย. 55 รายเก่ามีผลบังคับใช้ 7 พ. ย. 58 ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงการ primary GMP

7 สำรวจความพร้อมและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการที่ เข้าข่ายตามเกณฑ์ primary GMP 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และ ภาคีเครือข่าย 4 ภาค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค จัดตั้งคลินิก Primary GMP เพื่อให้คำปรึกษาใน การพัฒนา สถานประกอบการ จัดทำเวปไซด์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ อาหารแปรรูปฯ ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP การดำเนินงานต่อไป ของ อย.

8 การดำเนินงานของ จังหวัด การสนับสนุนของ อย. สำรวจความพร้อมและ รวบรวมข้อมูลสถาน ประกอบการที่เข้าข่ายตาม เกณฑ์ primary GMP ใน จังหวัด การดำเนินงานโครงการ primary GMP ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค คู่มือแนวทางการขออนุญาต สถานที่และเลขสารบบ สื่อประชาสัมพันธ์ จัดอบรมผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาใน การพัฒนาสถานประกอบการ

9 primary GMP พัฒนาอาหารไทย ปลอดภัยสู่ อาเซียน ด้วยความปรารถนาดีจาก …. กระทรวง สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน อาหารแปรรูปในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (primary GMP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google