งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายข้อมูลความ ปลอดภัยด้านอาหารระหว่าง ประเทศ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายข้อมูลความ ปลอดภัยด้านอาหารระหว่าง ประเทศ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายข้อมูลความ ปลอดภัยด้านอาหารระหว่าง ประเทศ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน อาหาร

2 เครือข่ายข้อมูล food safety ระหว่างประเทศ Asia FoodNet RASFF-EU Rapid Alert System for Food and Feed-EU PulseNet By Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-USA INFOSAN By FAO/WHO ARASFF ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed ASEANFSN ASEAN Food Safety Network International Food Safety Authority Network

3 International Food Safety Authority Network : INFOSAN “ เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างประเทศ ” INFOSAN เป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้ง ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยด้าน อาหารแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน INFOSAN มีสมาชิก 177 ประเทศทั่วโลก INFOSAN ดำเนินการภายใต้กฎอนามัยระหว่าง ประเทศ (IHR (2005) ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ป้องกัน ปกป้อง ควบคุม และบริหารจัดการด้าน สาธารณสุข เพื่อสนองตอบต่อการแพร่กระจายของ โรคระหว่างประเทศที่มีความใกล้เคียงหรือถูกจำกัด ความไว้ในความเสี่ยงด้านสาธารณสุข

4 โครงสร้างเครือข่าย INFOSAN Emergency issuesRoutine issues WHO surveillance and response systems INFOSAN Secretariat Adviso ry Board (10) National INFOSAN Focal Points Sharing of information to all stakeholders through out the food chain National INFOSAN Emergency Contact Point (Food Safety Operation Centre: ศปอ ) Coordination of activities with the International Health Regulations(IHR) Focal Point and relevant national agencies

5 INFOSAN Thailand แบ่งหน้าที่ ออกเป็น 2 ส่วน 1.Emergency Contact Point รับหน้าที่โดย ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร ( ศปอ.) กระทรวง สาธารณสุข 2. Focal Points ของกรม มี 12 หน่วยงาน  การรับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ  การรับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ ศปอ. รับข้อมูลเตือนภัยจาก WHO Secretariat ที่เจนีวา และ Emergency Contact Points ระหว่างประเทศสมาชิกที่เกิดปัญหา  การรับข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในประเทศ ศปอ. ทำหน้าที่เป็น Main Focal Point เพื่อประสานงาน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ให้แก่ INFOSAN Secretariat ที่เจนีวา

6 INFOSAN Thailand Membership 12 INFOSAN Focal points ………………………… …… FSOC: Emergency Contact Point/ National INFOSAN Secretariat Thai FDADMScDoH National IHR Focal Point DDCACFSDoADLDDoF DMSC : Department of Medical Sciences DoH : Department of Health DDC : Department of Disease Control ACFS: National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards DoA: Department of Agriculture DLD: Department of Livestock Development DoF: Department of Fisheries DoR: Department of Rice FSOC: Food safety Operation center ; INFOSAN : International Food Safety Authority Network กรมการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กองสนเทศเศรษฐกิจ กระทรวงการ ต่างประเทศ DoR

7 ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย INFOSAN ภายในประเทศ www.foodsafetyth ailand.net ดำเนินการสืบสวน / ยับยั้งเหตุ / สรุปผล ตอบแบบสอบถาม / เผยแพร่ ข้อมูล ข้อมูลทั่วไป Focal Point สนง. คณะกรรมการอาหาร และยา และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สำนักระบาด วิทยา ดำเนินการเพียงหน่วย เดียว Foodborne Disease กรณีหลายหน่วยงาน ตั้งทีมทำงานร่วมกัน โดย ศปอ. ประสานงาน อาหารแปรรูป สินค้าเกษตร / อาหาร ดำเนินการเพียงหน่วย เดียว ข้อมูลเตือน ภัย National Focal Point ( ศปอ.) Focal Point รับ - ส่งข้อมูลทาง E- mail ส่งรายงานกลับ สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ INFOSAN SECRETARIAT

8 APEC Food Safety Communication  http://fscf-ptin.apec.org/ 8


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายข้อมูลความ ปลอดภัยด้านอาหารระหว่าง ประเทศ จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google