งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความร่วมมือด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความร่วมมือด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความร่วมมือด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงด้าน มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองของอาเซียน วันที่ 28 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้

2 2 ขอบเขตงานของคณะทำงานด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (TERMS OF REFERENCE OF THE PRODUCT WORKING GROUP ON PREPARED FOODSTUFF) ขอบเขตงานของคณะทำงานด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (TERMS OF REFERENCE OF THE PRODUCT WORKING GROUP ON PREPARED FOODSTUFF)

3 3 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 3. ระบุ area ที่จะทำการปรับประสาน ข้อกำหนดเทคนิคฯ และ MRA 5. ระบุ infrastructure ที่จำเป็นและ สร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจและทดสอบ วัตถุประสงค์ : ขจัดข้อกำหนดทางเทคนิคที่ เป็นอุปสรรคทางการค้า 4. จัดทำ MRA นำไปใช้ และตรวจติดตาม 2. ทบทวน วิเคราะห์ และ เปรียบเทียบกฎหมาย ตั้ง ASEAN Consultative Network บนเครือข่ายกลางด้าน ความปลอดภัยอาหารของอาเซียน โครงการความร่วมมือ EC-ASEAN, ตั้ง ASEAN Reference Laboratories ตั้งคณะทำงานการจัดทำ MRA (Task Force on Development of MRA) ตั้งคณะทำงานด้านการปรับประสาน (Task Force on Harmonization) 1. เริ่มการปรับประสานข้อกำหนด.. 2. ทำ MRA – อาหารกลุ่มที่มีความ เสี่ยงต่ำก่อน...

4 4 ระบุ area ที่จะทำการปรับ ประสาน ข้อกำหนดเทคนิคฯ และ MRA  เริ่มการปรับประสานข้อกำหนดทางเทคนิค  ASEAN Common Requirement 3 เรื่อง  HACCP ( ไทย - อยู่ระหว่างดำเนินการ )  Food Registration ( อินโดนีเซีย - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ )  Harmoniztion of Food Safety Standards  MRA สำหรับ Low risk products ( อยู่ ระหว่างดำเนินการ )  เริ่มการปรับประสานข้อกำหนดทางเทคนิค  ASEAN Common Requirement 3 เรื่อง  HACCP ( ไทย - อยู่ระหว่างดำเนินการ )  Food Registration ( อินโดนีเซีย - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ )  Harmoniztion of Food Safety Standards  MRA สำหรับ Low risk products ( อยู่ ระหว่างดำเนินการ )

5 5 ขอบเขตของการเจรจา ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีการผลิต และค้าขายภายในภูมิภาคอาเซียน การเลือกสินค้าที่จะลงนามระหว่างคู่ภาคีจะเน้น สินค้าที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ “ พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 16-23 ”

6 6 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ การเจรจา วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของ อาเซียนที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขจัดอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของไทยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดทำความตกลงยอมรับร่วมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของ อาเซียนที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขจัดอุปสรรคทาง เทคนิคต่อการค้า อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของไทยในภูมิภาคอาเซียน ปรับประสานมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านเทคนิคเข้าหา กันเพื่อลดอุปสรรคทึ่เกิดจากมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการค้าและการ เข้าถึงตลาด ปรับประสานมาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านเทคนิคเข้าหา กันเพื่อลดอุปสรรคทึ่เกิดจากมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการค้าและการ เข้าถึงตลาด ( เป้าหมาย ) เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมกับประเทศ เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมกับประเทศ คำนึงถึงความพร้อมของกฎหมายภายในประเทศ คำนึงถึงความพร้อมของกฎหมายภายในประเทศ มีระยะเวลาในการปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีระยะเวลาในการปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

7 7 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เน้นให้ใช้เฉพาะมาตรการด้านอุปสรรคทาง เทคนิคที่สอดคล้องกับองค์การการค้าโลกมี การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบระหว่างกัน เพื่อให้จัดการกับ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้ใช้เฉพาะมาตรการด้านอุปสรรคทาง เทคนิคที่สอดคล้องกับองค์การการค้าโลกมี การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบระหว่างกัน เพื่อให้จัดการกับ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 8 ความร่วมมือและการอำนวยความ สะดวกทางการค้า ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่าง รัฐสมาชิกอาเซียนโดยการยอมรับผลการ ตรวจสอบรับรองร่วมกัน และใช้กฎระเบียบ ทางเทคนิคและทางด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล หรือเท่าเทียมกันระหว่างคู่ ภาคี ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่าง รัฐสมาชิกอาเซียนโดยการยอมรับผลการ ตรวจสอบรับรองร่วมกัน และใช้กฎระเบียบ ทางเทคนิคและทางด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล หรือเท่าเทียมกันระหว่างคู่ ภาคี

9 9 รัฐสภาให้ความเห็นชอบ การจัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมสำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย พ. ศ. 2550 มาตรา 190 วรรค 2 การรวมตัวเป็น ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (2558) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

10 10 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ ( มกอช.) www.acfs.go.th


ดาวน์โหลด ppt กรอบความร่วมมือด้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างกรอบการเจรจาความตกลงด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google