งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ด้านการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ด้านการเรียนการสอน
วิชาโครงการ ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ครูอารยา โพธิ์พันธุ์

2 นศ. เตรียมเขียนโครงการ
เริ่มต้น * เขียนโครงการสอน * เตรียมสื่อการสอน : ตัวอย่างผลงานของ นศ.รุ่นพี่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา และอื่น ๆ * จัดแหล่งเรียนรู้ / มุมวิชาการ / บริการ Internet ใน ห้องปฏิบัติการคอมฯ นายทองด้วง รศ.221 * จัดทำแบบบันทึก ชื่อนศ. ที่ค้นคว้าข้อมูลจากมุม วิชาการ เตรียมการสอน สอนตามโครงการสอน * แบ่งกลุ่มศ.ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน * นศ. ศึกษา / ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ :- - มุมวิชาการ : ผลงานโครงการของ น.ศ. รุ่นพี่, หนังสือ ตำรา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องสมุด - ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet * ศึกษาหลักการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มฯ นศ. เตรียมเขียนโครงการ เขียนโครงการ 1

3 เตรียมการสอน . . . เขียนโครงการสอน
เตรียมสื่อการสอน : ตัวอย่างผลงานของ นักศึกษารุ่นพี่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำราและอื่น ๆ จัดแหล่งเรียนรู้ / มุมวิชาการ / บริการ Internet ในห้องปฏิบัติการคอมฯ นายทองด้วง รศ.221 จัดทำแบบบันทึก ชื่อนักศึกษาที่ค้นคว้าข้อมูลจากมุมวิชาการ <-- Back

4 นักศึกษาเตรียมเขียนโครงการสอน . . .
แบ่งกลุ่ม นศ. ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน นักศึกษา ศึกษา/ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ :- - มุมวิชาการ : ผลงานโครงการของนักศึกษารุ่นพี่ หนังสือ ตำรา เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องสมุด - ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet ศึกษาหลักการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มโครงการ <-- Back

5 ส่งโครงการให้ครูที่ปรึกษาโครงการตรวจ
1 ส่งโครงการให้ครูที่ปรึกษาโครงการตรวจ แก้ไข / ปรับปรุงโครงการ โครงการ ถูกต้องหรือไม่ No Yes น.ศ. จัดทำผลงานตามโครงการ 2

6 ส่งผลงานให้ครูที่ปรึกษาโครงการตรวจ
2 ส่งผลงานให้ครูที่ปรึกษาโครงการตรวจ แก้ไข / ปรับปรุงผลงาน ผลงาน ถูกต้องหรือไม่ No Yes * นศ. จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานจากโครงการ * ทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอผลงานวิชาโครงการ * เชิญกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาฯ และ นศ.ปวส.1 คธ. ที่กำลังจะเรียนวิชาโครงการในปีต่อไป * จัดสถานที่ (ห้องโสตฯ วิทยาลัย) เครื่องคอมพิวเตอร์, Projector และ อุปกรณ์สื่อโสตฯ * จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน * ร่างฯ คำกล่าวรายงาน / เปิดงาน / จัดเครื่องดื่ม - อาหารว่าง เตรียมนำเสนอผลงาน 3

7 เตรียมนำเสนอผลงาน . . . <-- Back
นักศึกษาจัดทำ Presentation นำเสนอผลงานจากโครงการ ทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอผลงานวิชาโครงการ เชิญกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาฯ และ นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่กำลังจะเรียนวิชาโครงการต่อไป จัดสถานที่ (ห้องโสตฯ วิทยาลัย) เครื่องคอมพิวเตอร์, Projector และ อุปกรณ์สื่อโสตฯ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน ร่างฯ คำกล่าวรายงาน / เปิดงาน / จัดเครื่องดื่ม - อาหารว่าง <-- Back

8 เตรียมจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการและแผ่นซีดีโปรแกรม
3 นำเสนอผลงาน / สาธิตการใช้โปรแกรม * นศ.สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ ผลงาน และจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการ 2 เล่ม * บันทึกโปรแกรมผลงานและคู่มือฯ ลงในแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น บรรจุลงในกล่องใส่แผ่นซีดีใส เตรียมจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการและแผ่นซีดีโปรแกรม ส่งคู่มือโครงการและ แผ่นซีดีผลงาน รวบรวมคู่มือโครงการและแผ่นซีดีผลงานเพื่อเผยแพร่ที่มุมวิชาการ สิ้นสุด

9 เตรียมจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการ และแผ่นซีดีโปรแกรม . . .
นักศึกษาสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน และจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการ 2 เล่ม บันทึกโปรแกรมผลงานและคู่มือฯ ลงในแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น บรรจุลงในกล่องใส่แผ่นซีดีใส <-- Back

10 รูปเล่มคู่มือผลงานจากวิชาโครงการ
เริ่มต้นปกสีฟ้า ต่อมา ปกสีเลือดหมู ปัจจุบันปกสีเลือดหมูมีตรา สอศ.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ด้านการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google