งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ครูอารยา โพธิ์พันธุ์ วิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ครูอารยา โพธิ์พันธุ์ วิชาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ครูอารยา โพธิ์พันธุ์ วิชาโครงการ

2 เริ่มต้น สอนตาม โครงการสอน เขียนโครงการ เตรียมกา รสอน * เขียนโครงการสอน * เตรียมสื่อการสอน : ตัวอย่าง ผลงานของ นศ. รุ่นพี่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา และอื่น ๆ * จัดแหล่งเรียนรู้ / มุมวิชาการ / บริการ Internet ใน ห้องปฏิบัติการคอมฯ นายทอง ด้วง รศ.221 * จัดทำแบบบันทึก ชื่อนศ. ที่ ค้นคว้าข้อมูลจากมุม วิชาการ * เขียนโครงการสอน * เตรียมสื่อการสอน : ตัวอย่าง ผลงานของ นศ. รุ่นพี่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา และอื่น ๆ * จัดแหล่งเรียนรู้ / มุมวิชาการ / บริการ Internet ใน ห้องปฏิบัติการคอมฯ นายทอง ด้วง รศ.221 * จัดทำแบบบันทึก ชื่อนศ. ที่ ค้นคว้าข้อมูลจากมุม วิชาการ * แบ่งกลุ่มศ. ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน * นศ. ศึกษา / ค้นคว้าข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ :- - มุมวิชาการ : ผลงานโครงการ ของ น. ศ. รุ่นพี่, หนังสือ ตำรา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องสมุด - ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet * ศึกษาหลักการเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์มฯ * แบ่งกลุ่มศ. ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน * นศ. ศึกษา / ค้นคว้าข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ :- - มุมวิชาการ : ผลงานโครงการ ของ น. ศ. รุ่นพี่, หนังสือ ตำรา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องสมุด - ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet * ศึกษาหลักการเขียนโครงการ ตามแบบฟอร์มฯ นศ. เตรียม เขียน โครงการ 1 1

3 เขียนโครงการสอน เตรียมสื่อการสอน : ตัวอย่างผลงานของ นักศึกษารุ่นพี่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำราและอื่น ๆ จัดแหล่งเรียนรู้ / มุมวิชาการ / บริการ Internet ในห้องปฏิบัติการคอมฯ นาย ทองด้วง รศ.221 จัดทำแบบบันทึก ชื่อนักศึกษาที่ค้นคว้า ข้อมูลจากมุมวิชาการ <-- Back เตรียมการสอน...

4 แบ่งกลุ่ม นศ. ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน นักศึกษา ศึกษา / ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ :- - มุมวิชาการ : ผลงานโครงการของนักศึกษา รุ่นพี่ หนังสือ ตำรา เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ห้องสมุด - ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet ศึกษาหลักการเขียนโครงการตามแบบฟอร์ม โครงการ นักศึกษาเตรียมเขียน โครงการสอน... <-- Back

5 1 1 Yes ส่งโครงการให้ ครูที่ปรึกษา โครงการตรวจ โครงการ ถูกต้อง หรือไม่ โครงการ ถูกต้อง หรือไม่ NoNoNoNo น. ศ. จัดทำผลงาน ตามโครงการ แก้ไข / ปรับปรุง โครงการ 2 2

6 2 2 NoNoNoNo แก้ไข / ปรับปรุงผลงาน ส่งผลงานให้ ครูที่ปรึกษา โครงการตรวจ เตรียม นำเสนอ ผลงาน ผลงาน ถูกต้อง หรือไม่ ผลงาน ถูกต้อง หรือไม่ * นศ. จัดทำ Presentation นำเสนอ ผลงานจากโครงการ * ทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอ ผลงานวิชาโครงการ * เชิญกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาฯ และ นศ. ปวส.1 คธ. ที่กำลังจะเรียนวิชา โครงการในปีต่อไป * จัดสถานที่ ( ห้องโสตฯ วิทยาลัย ) เครื่องคอมพิวเตอร์, Projector และ อุปกรณ์สื่อโสตฯ * จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อผลงาน * ร่างฯ คำกล่าวรายงาน / เปิดงาน / จัดเครื่องดื่ม - อาหารว่าง * นศ. จัดทำ Presentation นำเสนอ ผลงานจากโครงการ * ทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอ ผลงานวิชาโครงการ * เชิญกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาฯ และ นศ. ปวส.1 คธ. ที่กำลังจะเรียนวิชา โครงการในปีต่อไป * จัดสถานที่ ( ห้องโสตฯ วิทยาลัย ) เครื่องคอมพิวเตอร์, Projector และ อุปกรณ์สื่อโสตฯ * จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อผลงาน * ร่างฯ คำกล่าวรายงาน / เปิดงาน / จัดเครื่องดื่ม - อาหารว่าง 3 3 Y es

7 เตรียมนำเสนอผลงาน... นักศึกษาจัดทำ Presentation นำเสนอผลงาน จากโครงการ ทำหนังสือขออนุญาตนำเสนอผลงานวิชา โครงการ เชิญกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาฯ และ นักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่กำลัง จะเรียนวิชาโครงการต่อไป จัดสถานที่ ( ห้องโสตฯ วิทยาลัย ) เครื่อง คอมพิวเตอร์, Projector และ อุปกรณ์สื่อโสตฯ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน ร่างฯ คำกล่าวรายงาน / เปิดงาน / จัดเครื่องดื่ม - อาหารว่าง <-- Back

8 3 นำเสนอผลงาน / สาธิตการใช้ โปรแกรม รวบรวมคู่มือโครงการ และแผ่นซีดีผลงานเพื่อ เผยแพร่ที่มุมวิชาการ ส่งคู่มือ โครงการและ แผ่นซีดี ผลงาน สิ้นสุด เตรียมจัดทำ รูปเล่มคู่มือ โครงการและแผ่น ซีดีโปรแกรม * นศ. สรุปผลแบบประเมินความ พึงพอใจที่มีต่อ ผลงาน และจัดทำรูปเล่มคู่มือ โครงการ 2 เล่ม * บันทึกโปรแกรมผลงานและคู่มือ ฯ ลงในแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น บรรจุลงใน กล่องใส่แผ่นซีดีใส

9 เตรียมจัดทำรูปเล่มคู่มือโครงการ และแผ่นซีดีโปรแกรม... นักศึกษาสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อผลงาน และจัดทำรูปเล่มคู่มือ โครงการ 2 เล่ม บันทึกโปรแกรมผลงานและคู่มือฯ ลงใน แผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น บรรจุลงในกล่อง ใส่แผ่นซีดีใส <-- Back

10 รูปเล่มคู่มือผลงานจากวิชาโครงการ ปัจจุบันปกสีเลือด หมูมีตรา สอศ. เริ่มต้น ปกสีฟ้า ต่อมา ปกสีเลือดหมู


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการนำ KM ไปใช้ ด้านการเรียนการสอน ชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดย ครูอารยา โพธิ์พันธุ์ วิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google