งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานจัด ประชุมสัมมนา งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ทางงานด้านเลขานุการ 1. การวางแผน 2. เอกสารประกอบการประชุม 3. การจัดห้องประชุม 4. การดำเนินการในการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานจัด ประชุมสัมมนา งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ทางงานด้านเลขานุการ 1. การวางแผน 2. เอกสารประกอบการประชุม 3. การจัดห้องประชุม 4. การดำเนินการในการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานจัด ประชุมสัมมนา งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ทางงานด้านเลขานุการ 1. การวางแผน 2. เอกสารประกอบการประชุม 3. การจัดห้องประชุม 4. การดำเนินการในการประชุม 5. การกล่าวเปิด กล่าวปิด การเป็น พิธีกร 6. การดำเนินการด้านเอกสาร 7. การพูดในที่ประชุมและมารยาท ในการประชุม

3 8. การประสานงาน 9. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประชุม 10. การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ทางงานด้านเลขานุการ

4 โครงงาน จัดประชุมสัมมนา วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร วิชาการบริหารงาน เอกสาร วิชาการร่างหนังสือ ธุรกิจและราชการ วิชาการบันทึก และถอดข้อความ วิชาประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป ในงานอาชีพเลขานุการ วิชาโปรแกรมชุด สำนักงานอัตโนมัติ วิชาเลขานุการ ผู้บริหาร

5 โครงงาน จัดประชุมสัมมนา วิชาการจัด ดอกไม้สด วิชาพาณิชย์ศิลป์ วิชาเทคนิค การปฏิบัติงาน สนง. วิชาการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม วิชาสัมมนาเชิง ปฏิบัติการวิชาชีพ วิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร วิชาการประเมินผล การปฏิบัติงาน วิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt โครงงานจัด ประชุมสัมมนา งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ทางงานด้านเลขานุการ 1. การวางแผน 2. เอกสารประกอบการประชุม 3. การจัดห้องประชุม 4. การดำเนินการในการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google