งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

2 นักศึกษา ที่จัดทำ โครงการ กำลัง นำเสนอ ผลงาน โดย สาธิต การใช้ โปรแกร มที่ พัฒนาขึ้ นจาก วิชา โครงการ

3 นักศึกษ า ที่ เข้าชม และเป็น ผู้ ประเมิน ความพึง พอใจที่ มีต่อ ผลงาน วิชา โครงกา ร

4

5

6 นายวิทูร เยี่ยมเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี และ นายจินดา คงหมวก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานวิชา โครงการ และกล่าวชื่นชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาที่ นำเสนอผลงานวิชาโครงการ

7 การจัดมุมวิชาการ และ บริการ Internet ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์นายทองด้วง รศ.221 รวบรวมผลงานของนักศึกษาจาก วิชาโครงการ / โครงงาน Mini Project รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หนังสือ ตำรา และเอกสาร ประกอบการเรียน

8 รูปเล่มคู่มือผลงานจากวิชาโครงการ ปัจจุบันปกสีเลือด หมูมีตรา สอศ. เริ่มต้น ปกสีฟ้า ต่อมา ปกสีเลือดหมู

9

10 บริการสืบค้นทาง Internet บอร์ดข่าวสาร


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google