งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยโดย วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี. มาตราส่วนมาตราส่วน มาตราส่วนเป็นสัดส่วนของแบบ งาน กับงานจริง เป็นการเขียนแบบ ที่ต้องใช้มาตราส่วนหลายอย่าง ด้วยกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยโดย วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี. มาตราส่วนมาตราส่วน มาตราส่วนเป็นสัดส่วนของแบบ งาน กับงานจริง เป็นการเขียนแบบ ที่ต้องใช้มาตราส่วนหลายอย่าง ด้วยกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยโดย วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี

2 มาตราส่วนมาตราส่วน มาตราส่วนเป็นสัดส่วนของแบบ งาน กับงานจริง เป็นการเขียนแบบ ที่ต้องใช้มาตราส่วนหลายอย่าง ด้วยกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงขนาด สัดส่วนของงานที่เขียนลงในแบบ ว่ามีความเหมาะสมของ หน้ากระดาษเขียนแบบที่ใช้ ให้มี ความสวยงามของแบบที่ออกมา เพียงไร ชิ้นส่วนของงานที่จะเขียน ต้องมีความสมบูรณ์ และอ่านได้ ชัดเจน

3 การใช้มาตราส่วนต่างๆ ในงานเขียน แบบมี อยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. มาตราส่วนปกติ (Full Scale) 1 : 1 2. มาตราส่วนย่อ (Brief Scale ) 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 100, 1 : 200 ฯลฯ 3. มาตราส่วนขยาย (Extended Scale) 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1 ฯลฯ ตัวเลขหน้า หมายถึง ขนาดสัดส่วนที่ ต้องเขียนลงในแบบงาน ตัวเลขหลัง หมายถึง ขนาดสัดส่วนจริง ของชิ้นงาน ความหมายของตัวเลขมาตราส่วน 1 : 2, 2 : 1 หรือ 1 : 1 มีดังนี้

4

5 มาตราส่วน 1 : 2 ( ย่อ ) มาตราส่วน 3 : 1 ( ขยาย ) มาตราส่วน 2 : 1 ( ขยาย ) มาตราส่วน 1 : 1 ( ขนาดจริง ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ มาตราส่วน 1 : 3 ( ย่อ )

6 มาตราส่วน 1 : 1 ( ขนาดจริง ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ

7 มาตราส่วน 1 : 2 ( ย่อ ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ

8 มาตราส่วน 1 : 3 ( ย่อ ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ

9 มาตราส่วน 2 : 1 ( ขยาย ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ

10 มาตราส่วน 3 : 1 ( ขยาย ) ขนาดงานจริง ( บอกขนาด ) ขนาดที่วัดได้ จากแบบ

11 สรุป เรื่องมาตราส่วน 1. มาตราส่วนย่อ ตัวเลขตัวหน้าจะน้อยกว่าตัว หลัง เช่น 1:2 หมายความว่า ขนาดของแบบ งานเล็กกว่าขนาดงานจริง 2 เท่า 2. มาตราส่วนขยาย ตัวเลขตัวหน้าจะมากกว่า ตัวหลัง เช่น 2:1 หมายความว่า ขนาดของ แบบงานใหญ่กว่าขนาดงานจริง 2 เท่า 3. ถ้าตัวเลขตัวหน้าเท่ากับตัวหลัง เช่น 1:1 หมายความว่า ขนาดของแบบงานเท่ากับ ขนาดงานจริง 4. ขนาดของมุมจะไม่มีการย่อและขยายมาตรา ส่วน 5. การบอกขนาดนั้นต้องบอกขนาดเท่ากับขนาด ของงาน ไม่ใช่ขนาดที่วัดได้จากแบบงาน


ดาวน์โหลด ppt โดยโดย วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี. มาตราส่วนมาตราส่วน มาตราส่วนเป็นสัดส่วนของแบบ งาน กับงานจริง เป็นการเขียนแบบ ที่ต้องใช้มาตราส่วนหลายอย่าง ด้วยกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google