งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย ชัยชาญ สุทธิกานต์ 18 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย ชัยชาญ สุทธิกานต์ 18 มิถุนายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย ชัยชาญ สุทธิกานต์ 18 มิถุนายน 2548

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับนโยบาย ครม. โดยการเสนอแนะของ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม สนข. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กทม. หน่วยงานท้องถิ่น รฟม. รฟท. กทพ. ขสมก.

3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับโครงการ หลากหลายสาขาวิชา ผังเมือง ด้านการวางแผนการคมนาคม/ ขนส่ง การขนส่งมวลชน/ ผู้เชี่ยวชาญระบบราง วิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบ ฯลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน กฏหมาย ประชาสัมพันธ์/ การมีส่วนร่วมของประชาชน

4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน ในเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาในอนาคตบรรลุเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

5 โครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจเริ่มมาจาก หน่วยงานระดับ นโยบายหรือหน่วยงานปฎิบัติ เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด การพิจารณาลงทุนของภาครัฐโดยทั่วไปจะดูจาก สัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวด เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล กระจายไปทั่วทั้งประเทศอย่างเป็นธรรมไม่กระจุกตัวอยู่ที่ได้ที่หนึ่งมากเกิน ให้พอเพียงกับความต้องการพื้นฐาน ส่วนที่แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ พิจารณาจาก ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และสิ่งแวดล้อม

6 ขั้นตอนปรกติในการดำเนินการของหน่วยปฎิบัติ ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจะใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้ เช่น ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นลักษณะเดียวกัน และเลือกโครงการที่เหมาะสมในลำดับต้น ๆ ตามกำลังงบประมาณที่มี จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จัดหาสถานที่เพื่อการก่อสร้าง ก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษา ประเมินผล

7 Project Formulation and Design Transportation Project Organize the Study Define Problem and Identify Goals Develop Preferred Option Feasibility Study of Preferred Option Environmental Impact Assessment Prepare Financing Plan and Procurement

8 Project Formulation: Organize the Study Project Personnel: Various Disciplines Transport concept and demand forecasting Rail operation and system engineering Civil engineering Environmental analysis Economic, financial analysis and privatization

9 Project Formulation: Organize the Study Employer, Governing and Related Agencies Department of Highways Public Works Department Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand State Railways of Thailand Mass Rapid Transit Authority of Thailand Airports Authority of Thailand Bangkok Mass Transit Authority Utilities Authorities: TOT, PWWA, MEA Town and Country Planning Department BMA, Local Authorities Office of National Economic and Social Development Board Ministry of Communications OCMLT Office of Environmental Policies and Planning Fiscal Policy Office Budget Bureau

10 ระดับโครงการ ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับ: กำหนดขอบเขตของงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และให้ได้ผลอะไร สายงาน และการติดต่อที่ชัดเจน ในโครงการ ระหว่างโครงการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและการประสานงานที่ดี

11 Project Formulation: Define Problem and Identify Goals Problem Definition What is the problem we try to solve? Transportation system in BMR Transportation system within the study area Link between two specific areas Road/ mass transit link between two specific area Bottleneck improvement

12 Project Formulation: Define Problem and Identify Goals Goal Identification The reduction of abstract goals to explicit statements Regional development goals Local goals

13 Project Formulation: Develop Preferred Option Establish baseline design constraints Review, refine and assess conceptual options Select preferred option

14 Project Formulation: Develop Preferred Option Establish Baseline Design Constraints Technical design and construction constraints Operation constraint Environment constraint Financial constraint Services to be provided Policies of executing agency, related agencies and governing agencies

15 Project Formulation: Develop Preferred Option Review, refine and assess conceptual options Identify all possible alternatives Screen for the best 3-5 alternatives for further detail study Establish evaluation criteria Project objectives and goals Engineering Economic and Finance Environment Integration with other projects, planned and under construction Policies of executing agency and governing agencies

16 Project Formulation: Develop Preferred Option Review, refine and assess conceptual options Collecting additional field data and design information Topographic map Soil investigation Design standards and design criteria Operation criteria Forecast travel demand Conceptual design to the level that alternatives can be evaluated considering technology and capacity requirements

17 Project Formulation: Develop Preferred Option Review, refine and assess conceptual options Cost estimate Construction cost: infrastructures, trackwork, signaling and communication, electricity, stations, transfer facilities, workshop, depot, etc Engineering cost ROW cost Rolling stock Operation and maintenance costs Conceptual environmental evaluation

18 Project Formulation: Develop Preferred Option Review, refine and assess conceptual options Conceptual economic and financial evaluation Economic: Project costs comparing with overall economic benefits Benefits include: Vehicle operating cost (VOC), value of time of road users (VOT) and accident cost Finance and privatization Arrange financial schemes that would be most interested to prospect investors The preferred scheme would draw investors ’ interest while being least cost and easiest for the government to implement Select Preferred Option

19 Feasibility Study of Preferred Option Refinement of project components Analysis of financial and economic feasibility Implementation plan Environmental Impact Assessment Financial Strategies, Preparation of privatization and procurement

20 Feasibility Study of Preferred Option Refinement of project components Design to preliminary engineering level Refine engineering and operational components, comparison of various design and operation alternatives, select the optimum one Phasing of construction and implementation Traffic / ridership forecast Estimate construction cost, ROW cost, rolling stock, operation and maintenance costs Estimate economic benefit and revenue streams of the project Optimize the preferred project in respect to engineering, operation aspects and services to be provided

21 Feasibility Study of Preferred Option Analysis of financial and economic feasibility Implementation plan Environmental impact assessment Financial Strategies, Preparation of privatization and procurement

22 Traffic Study: Current Year Survey and Data Collection Analyze Calibration Planning Data by Zone Population Households Household Income Employment and Student enrollment Transportation Network Roads Mass Rapid Transits Terminal and Transfer Facilities Parking Facilities Traffic Survey Mid-block counts Turning Movement counts Cordon line/ screen line Travel time Ridership survey Trip Generation No. of trips begin/ end in each traffic zone Trip Distribution No. of trips distributed between zones – OD Matrices Modal Split Mode of trip Trip assignment Traffic volume in each link of road network Ridership in each link of mass transit system Comparison between model results and traffic survey Calibrate OD Matrix and recheck network OK

23 Traffic Study: Forecast, Target Years Forecast at Future Years Analyze for Each Alternative and Constructing Phasing Results Planning Data by Zone Population Households Household Income Employment and Student enrollment Future Transportation Network Planned and committed Alternatives Construction phasing For every alternatives and construction phasing Traffic volume and vehicle speed in every links Ridership Trip Generation No. of trips begin/ end in each traffic zone Trip Distribution No. of trips distributed between zones – OD Matrices Modal Split Mode of trip Trip assignment Traffic volume in each link of road network Ridership in each link of mass transit system

24 BMR Traffic Zones

25 Develop Options: Possible Options 20. New Krungthon Bridge 12. Sukhothai Rd Extension 13. Khlong Sam Sen Expressway Bridge 14. NaKhon Chaisri Rd Extension 15. Amnuay Songkran Rd Extension 16. Pradipat Rd Extension 17. Pracharat Sai 2 Rd Extension

26 Traffic Study: Road Network

27 Develop Options: Alternatives 20. New Krunkthon Bridge 12. Klong Sam Sen Expressway Bridge

28 Develop Options: Alternatives 16. Pradipat Rd Extension 17. Pracharat Sai 2 Rd Extension

29 ตัวอย่างโครงการ โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อม ติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

30 โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อม ติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์

31 รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ถนนแนวเหนือ-ใต้ (ถ ราชพฤกษ์) จาก ถ เพชรเกษม-ถ รัตนาธิเบศร์ ระยะทางรวม 18 กม สะพานคอนกรีตข้ามคลอง 14 แห่งยาวรวม 1,400 ม ทางแยกต่างระดับและ สะพานลอย 7 แห่ง ถนนแนวตะวันออก- ตะวันตก (ถ นครอินทร์) จาก ถ ติวานนท์- ถ วงแหวนรอบนอก ระยะทางรวม 12 กม สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) สะพานคอนกรีตข้ามคลอง 8 แห่งยาวรวม 345 ม ทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง มูลค่าโครงการ ค่าก่อสร้าง 7,500 ล้านบาท ค่าเวนคืน 4,300 ล้านบาท

32 โครงการก่อสร้างแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อม สายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ สิ่งแวดล้อม 24 กย 2533 – 23 พค 2534 ออกแบบราบละเอียด 10 สค 2535 – 9 ตค 2536 จัดการประกวดราคา แยกเป็น 5 สัญญา EW1, EW2, NS1, NS2 และ NS3 เริ่ม 30 กย 2540 ยื่นซองประกวดราคา EW1 ตค 41 ที่เหลือ กค 43 ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้บริการ 2546

33 โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ่อนนุช บางกะปิ สะพานใหม่ สำโรง ลาดกระบัง รังสิต บางใหญ่ บางแค ลาดพร้าว พระนั่งเกล้า ราษฎร์บูรณะ ตลิ่งชัน พรานนก Double Track Bangkok Mass Transit ระยะที่ 2(2552-2564) Bangkok Mass Transit ระยะที่ 2(2552-2564) ระยะที่ 1 2 อ่อนนุช บางกะปิ สะพานใหม่ สำโรง ลาดกระบัง รังสิต บางใหญ่ บางแค ลาดพร้าว พระนั่งเกล้า ราษฎร์บูรณะ ตลิ่งชัน พรานนก Double Track Bangkok Mass Transit ระยะที่ 2(2552-2564) Bangkok Mass Transit ระยะที่ 2(2552-2564) ระยะที่ 1 2

34 การรวบรวมข้อมูล แนวสายทาง สถานี และระบบ รถไฟฟ้า แนวเส้นทาง ที่ได้ ดำเนินการไป แล้ว  แนวเส้นทางที่เหลือตามแผน URMAP  แนวเส้นทางตามแผนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แนวเส้นทางที่เหลือตามแผน URMAP  แนวเส้นทางตามแผนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ ทางด้าน เทคนิค วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ ทางด้าน สิ่งแวดล้อม เส้นทางที่มีความ เหมาะสม เส้นทางที่ไม่มีความ เหมาะสม กำหนดแนว เส้นทางเลือก วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ ทางด้าน เทคนิค วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ ทางด้าน สิ่งแวดล้อม เส้นทางที่มีความ เหมาะสม ศึกษาและ เสนอแนะจุดที่ ควรพิจารณา เพื่อเชื่อมต่อ ระบบต่าง ๆ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเศรษฐศาสตร์ และ การจัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ทางด้าน การเงินและการ ลงทุน การศึกษาและวิเคราะห์แนว ทางเลือก กรณีทีไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนแม่บท การศึกษาแผนการ จัดตั้งกองทุนเพื่อ พัฒนาระบบขนส่ง มวลชน กลยุทธ์และแผนการให้ข้อมูล และการ ประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ประชาชน เข้าใจและยอมรับในโครงการ การ รวบรวม ข้อมูลแนว สายทาง และสถานี และระบบ รถไฟฟ้า การ วิเคราะห์ ความเป็นไป ได้ทาง เทคนิคและ ทางด้าน สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ ความเป็นไป ได้ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน การศึกษาและ วิเคราะห์แนวทาง แนวทางเลือกกรณีที่ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนแม่บท การศึกษาแผนการ จัดตั้ง กองทุนเพื่อ พัฒนาการขนส่ง มวลชนระบบราง กลยุทธ์และ แผนการให้ ข้อมูลและการ ประชาสัมพันธ์ฯ ความเหมาะสมของ โครงการด้าน เทคนิคและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย ชัยชาญ สุทธิกานต์ 18 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google