งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smart Growth Thailand WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth Implementation ยุทธศาสตร์การวางผังของ การเติบโตอย่างชาญ ฉลาด ASIA PLANER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smart Growth Thailand WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth Implementation ยุทธศาสตร์การวางผังของ การเติบโตอย่างชาญ ฉลาด ASIA PLANER."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Smart Growth Thailand WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth Implementation ยุทธศาสตร์การวางผังของ การเติบโตอย่างชาญ ฉลาด ASIA PLANER & ASIA MUSEUM

2 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH ยุทธศาสตร์การวางผังของการ เติบโตอย่างชาญฉลาด 1. The Region 2. The Neighborhood 3. The Street 4. The Building Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand

3 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 1. Regional Principles ศึกษาและทำความเข้าใจกับลักษณะการเติบโตที่ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ (Inevitable Growth) การสร้างกรอบการวางผังภาค การกำหนดประเภทเมืองและชุมชน การจัดแบ่งส่วนประกอบเมือง (The Transact) การจำแนกประเภทย่านตามลักษณะทางกายภาพ การจัดลำดับความสำคัญของการเติบโต การประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ละย่านและ affordable housing การประมาณความสามารถการผลิตอาหาร การแบ่งปันความมั่งคั่งทางทรัพยากร ข้อจำกัดของน้ำและการ จัดทำข้อกำหนด การกระตุ้นให้เกิดการเติบโตตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญ ฉลาด Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Region

4 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 2. The Regional Plan การสำรวจและออกแบบแผนที่แสดงที่ตั้งและทรัพยากร ( แผนที่สงวนรักษา ) การจัดลำดับการพัฒนา พื้นที่ย่าน เมือง ภาค และศูนย์กลาง เมือง ) การจัดทำ TRD Program การสร้างระบบผลตอบแทนสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาตาม Smart Growth การประยุกต์ใช้ Smart Growth Code Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Region

5 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 3.Regional Transportation การเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการคมนาคมขนส่ง การวางผังสร้างความสมดุลแต่ละศูนย์การขนส่ง (Multimodal) การสร้างแผนระบบขนส่งมวลชน การวางแผนสร้างทางเลือกการเดินทาง การกำหนดแนวทางการใช้การขนส่งมวลชนเป็นระบบหลักใน การสัญจร การสร้างโครงข่ายระบบราง การวางผังระบบการสัญจรและการเข้าถึง การเชื่อมต่อเมืองด้วยทางหลวง และระบบขนส่งมวลชน การวางแผนลดการสัญจร การสร้างโครงข่ายระบบจักรยานและ Bicycle Sharing Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Region

6 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 1. Natural Context การใช้และการสงวนรักษาทรัพยากร การสร้างแผนการสงวนรักษาต้นไม้ การสร้างแผนการอนุรักษ์ดิน การสร้างแผนการจัดการน้ำผิวดินและน้ำฝน การสร้างแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การสร้างแผนการจัดการแหล่งน้ำ การวางแผนสวนสาธารณะระดับเมือง การสร้างแผนอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Neighborhood

7 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 2.Neighborhood Component การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การวางผังการใช้เมือง 24 ชั่งโมง ความหลากหลายของที่พักอาศัย การกระจายแหล่งงาน สถานที่สาธารณะ โรงเรียนระดับย่าน ระบบสาธารณูปการ ที่โล่งระดับท้องถิ่น ความหนาแน่นของอาคารพักอาศัย ที่ตั้งของพื้นที่การเกษตร การกระชับกลุ่มอาคารพักอาศัย Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Neighborhood

8 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 3. Neighborhood Structure ขนาดของย่าน การจัดการกายภาพย่าน รูปแบบสวนหย่อม รูปแบบที่โล่ง การจัดย่านการใช้ที่ดินและการสร้างข้อกำหนด (Form- Based Zonning) รูปแบบการขนส่งมวลชน การสร้างสวนผักคนเมือง การจัด LEED ND เบื้องต้น Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Neighborhood

9 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 1. Thoroughfare Network การวางผังโครงข่าย การเชื่อมต่อโครงข่าย การวิเคราะห์ block size การวางผังทางเดิน การออกแบบระบบการมองเห็น การออกแบบถนน Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Street

10 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 2. Thoroughfare Design ถนนแบบสมบูรณ์ การออกแบบความเร็ว การออกแบบที่จอดรถ ทางโค้ง และกายภาพถนน ถนนและแนวต้นไม้ขนาบข้าง ช่องการจราจรและการกำหนดพื้นที่ free flow และ slow flow Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Street

11 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 3. Public Streetscape Design ทางเดิน ต้นไม้ริมถนน Curbs ไฟฟ้าถนน พื้นผิว Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Street

12 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 4. Private Streetscape Design แนวขอบถนน ระยะถอยร่น แนวขอบอาคาร ความสูงอาคาร อาคารสูง มุมมองถนน ร้านค้าและทางเดิน การจัดการด้านหน้าร้านค้าปลีก Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Street

13 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 5.Parking นโยบายที่จอดรถใน downtown ต้นทุนของ free parking ขนาดและที่ตั้งที่จอดรถระดับย่าน คุณภาพที่จอดรถ การเข้าถึงที่จอดรถ การจำแนกและการออกแบบที่จอดรถ Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Street

14 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 1. Building Types Form-based Code Mid-rises and High-rises Commercial Loft Apartment Houses Live/Work Building Row Houses Large Houses Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Building

15 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 2.Green Construction แสงและการระบายอากาศตามธรรมชาติ การใช้แสดงอาทิตย์ การออกแบบการประหยัดพลังงาน การจัดการน้ำเสีย มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานวัสดุประหยัดพลังงาน Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Building

16 WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH 3.Architectural Design การออกแบบโครงการระดับภาค การออกแบบส่วนประกอบเมือง การใช้ Universal Design การสงวนรักษาอาคารและโรงเรียน การจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยและอาคาร สาธารณะ Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Thailand The Building


ดาวน์โหลด ppt Smart Growth Thailand WWW.ASIAMUSEUM.CO.TH แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth Implementation ยุทธศาสตร์การวางผังของ การเติบโตอย่างชาญ ฉลาด ASIA PLANER.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google