งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Smart Growth Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Smart Growth Implementation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Smart Growth Implementation
Thailand แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ASIA PLANER & ASIA MUSEUM Smart Growth Implementation ยุทธศาสตร์การวางผังของการเติบโตอย่างชาญฉลาด

2 ยุทธศาสตร์การวางผังของการเติบโตอย่างชาญฉลาด
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM ยุทธศาสตร์การวางผังของการเติบโตอย่างชาญฉลาด 1. The Region 2. The Neighborhood 3. The Street 4. The Building

3 1. Regional Principles Smart Growth Implementation The Region
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Region 1. Regional Principles ศึกษาและทำความเข้าใจกับลักษณะการเติบโตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (Inevitable Growth) การสร้างกรอบการวางผังภาค การกำหนดประเภทเมืองและชุมชน การจัดแบ่งส่วนประกอบเมือง (The Transact) การจำแนกประเภทย่านตามลักษณะทางกายภาพ การจัดลำดับความสำคัญของการเติบโต การประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยแต่ละย่านและ affordable housing การประมาณความสามารถการผลิตอาหาร การแบ่งปันความมั่งคั่งทางทรัพยากร ข้อจำกัดของน้ำและการจัดทำข้อกำหนด การกระตุ้นให้เกิดการเติบโตตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด

4 2. The Regional Plan Smart Growth Implementation The Region
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Region 2. The Regional Plan การสำรวจและออกแบบแผนที่แสดงที่ตั้งและทรัพยากร (แผนที่สงวนรักษา) การจัดลำดับการพัฒนา พื้นที่ย่าน เมือง ภาค และศูนย์กลางเมือง) การจัดทำ TRD Program การสร้างระบบผลตอบแทนสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตาม Smart Growth การประยุกต์ใช้ Smart Growth Code

5 Regional Transportation
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Region Regional Transportation การเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินกับการคมนาคมขนส่ง การวางผังสร้างความสมดุลแต่ละศูนย์การขนส่ง (Multimodal) การสร้างแผนระบบขนส่งมวลชน การวางแผนสร้างทางเลือกการเดินทาง การกำหนดแนวทางการใช้การขนส่งมวลชนเป็นระบบหลักในการสัญจร การสร้างโครงข่ายระบบราง การวางผังระบบการสัญจรและการเข้าถึง การเชื่อมต่อเมืองด้วยทางหลวง และระบบขนส่งมวลชน การวางแผนลดการสัญจร การสร้างโครงข่ายระบบจักรยานและ Bicycle Sharing

6 1. Natural Context Smart Growth Implementation The Neighborhood
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Neighborhood 1. Natural Context การใช้และการสงวนรักษาทรัพยากร การสร้างแผนการสงวนรักษาต้นไม้ การสร้างแผนการอนุรักษ์ดิน การสร้างแผนการจัดการน้ำผิวดินและน้ำฝน การสร้างแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การสร้างแผนการจัดการแหล่งน้ำ การวางแผนสวนสาธารณะระดับเมือง การสร้างแผนอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ

7 Neighborhood Component
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Neighborhood Neighborhood Component การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การวางผังการใช้เมือง 24 ชั่งโมง ความหลากหลายของที่พักอาศัย การกระจายแหล่งงาน สถานที่สาธารณะ โรงเรียนระดับย่าน ระบบสาธารณูปการ ที่โล่งระดับท้องถิ่น ความหนาแน่นของอาคารพักอาศัย ที่ตั้งของพื้นที่การเกษตร การกระชับกลุ่มอาคารพักอาศัย

8 3. Neighborhood Structure
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Neighborhood 3. Neighborhood Structure ขนาดของย่าน การจัดการกายภาพย่าน รูปแบบสวนหย่อม รูปแบบที่โล่ง การจัดย่านการใช้ที่ดินและการสร้างข้อกำหนด (Form-Based Zonning) รูปแบบการขนส่งมวลชน การสร้างสวนผักคนเมือง การจัด LEED ND เบื้องต้น

9 1. Thoroughfare Network Smart Growth Implementation The Street
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Street 1. Thoroughfare Network การวางผังโครงข่าย การเชื่อมต่อโครงข่าย การวิเคราะห์ block size การวางผังทางเดิน การออกแบบระบบการมองเห็น การออกแบบถนน

10 2. Thoroughfare Design Smart Growth Implementation The Street
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Street 2. Thoroughfare Design ถนนแบบสมบูรณ์ การออกแบบความเร็ว การออกแบบที่จอดรถ ทางโค้ง และกายภาพถนน ถนนและแนวต้นไม้ขนาบข้าง ช่องการจราจรและการกำหนดพื้นที่ free flow และ slow flow

11 3. Public Streetscape Design
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Street 3. Public Streetscape Design ทางเดิน ต้นไม้ริมถนน Curbs ไฟฟ้าถนน พื้นผิว

12 4. Private Streetscape Design
Smart Growth Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Street 4. Private Streetscape Design แนวขอบถนน ระยะถอยร่น แนวขอบอาคาร ความสูงอาคาร อาคารสูง มุมมองถนน ร้านค้าและทางเดิน การจัดการด้านหน้าร้านค้าปลีก

13 Parking Smart Growth Implementation The Street
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Street Parking นโยบายที่จอดรถใน downtown ต้นทุนของ free parking ขนาดและที่ตั้งที่จอดรถระดับย่าน คุณภาพที่จอดรถ การเข้าถึงที่จอดรถ การจำแนกและการออกแบบที่จอดรถ

14 1. Building Types Smart Growth Implementation The Building
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Building 1. Building Types Form-based Code Mid-rises and High-rises Commercial Loft Apartment Houses Live/Work Building Row Houses Large Houses

15 Green Construction Smart Growth Implementation The Building
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Building Green Construction แสงและการระบายอากาศตามธรรมชาติ การใช้แสดงอาทิตย์ การออกแบบการประหยัดพลังงาน การจัดการน้ำเสีย มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานวัสดุประหยัดพลังงาน

16 Architectural Design Smart Growth Implementation The Building
Thailand Smart Growth Implementation ASIA PLANER & ASIA MUSEUM The Building Architectural Design การออกแบบโครงการระดับภาค การออกแบบส่วนประกอบเมือง การใช้ Universal Design การสงวนรักษาอาคารและโรงเรียน การจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt Smart Growth Implementation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google