งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา 1. เป็นแบบอย่างที่ดี / เป็นผู้นำ / เป็นที่ ปรึกษา / ผู้ประสานงาน 2. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา 1. เป็นแบบอย่างที่ดี / เป็นผู้นำ / เป็นที่ ปรึกษา / ผู้ประสานงาน 2. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา 1. เป็นแบบอย่างที่ดี / เป็นผู้นำ / เป็นที่ ปรึกษา / ผู้ประสานงาน 2. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล 3. สนับสนุนความก้าวหน้า 4. เข้าใจระเบียบ บทบาทของฝ่ายบริหาร อย่างลึกซึ้ง 5. ยอมรับความคิดเห็นของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 6. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 7. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการสื่อสาร

2 ความคาดหวังต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา 1. จิตใจดีงาม มีความสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ / พัฒนา ตนเอง / ปรับตัวเอง / รู้หน้าที่ 2. มีความสามัคคี / ให้ความ ร่วมมือ / มีความเป็นพี่ เป็นน้อง 3. ทำงานตามขั้นตอน / มีความ ตั้งใจ / รอบครอบ / มี ความกระตือรือร้น

3 ความคาดหวังต่อเพื่อนร่วมงาน 1. มีการประสานงาน / สามัคคี / เป็นพี่เป็น น้อง 2. เห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน มีความ เท่าเทียมกัน ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน 3. ยอมรับในความแตกต่างของงาน / เข้าใจงานฝ่ายบริหาร 4. มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว 5. มีความรัก เอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้

4 จุดอ่อนจุดแข็ง ไม่พยายาม ศึกษางาน ขาด ความรู้ เป็นผู้ประสานที่ดี / เป็นที่ปรึกษา / เป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังผู้อื่น /EQ ขาดภาวะผู้นำมีความสื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รับผิดชอบมีความยุติธรรม วุฒิ ภาวะ ศีลธรรม ตรงต่อเวลา ทำงานล่าช้ามีความยืดหยุ่น โอบอ้อมอารี มอง โลกในแง่ดี ช่วยเหลื่อ ผู้อื่น /service mind ความคาดหวังต่อตนเอง

5 คน

6 เงิน

7 พัสดุ

8 สาร บรรณ

9 ระบบง าน


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา 1. เป็นแบบอย่างที่ดี / เป็นผู้นำ / เป็นที่ ปรึกษา / ผู้ประสานงาน 2. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google