งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นแบบอย่างที่ดี/เป็นผู้นำ/เป็นที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน 2. มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล 3. สนับสนุนความก้าวหน้า 4. เข้าใจระเบียบ บทบาทของฝ่ายบริหารอย่างลึกซึ้ง 5. ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 6. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 7. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการสื่อสาร

2 ความคาดหวังต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
จิตใจดีงาม มีความสร้างสรรค์ ใฝ่รู้/พัฒนา ตนเอง/ปรับตัวเอง/รู้หน้าที่ 2. มีความสามัคคี/ให้ความร่วมมือ/มีความเป็นพี่ เป็นน้อง 3. ทำงานตามขั้นตอน/มีความตั้งใจ/รอบครอบ/มี ความกระตือรือร้น

3 ความคาดหวังต่อเพื่อนร่วมงาน
1. มีการประสานงาน/สามัคคี/เป็นพี่เป็นน้อง 2. เห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน มีความเท่าเทียมกัน ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน 3. ยอมรับในความแตกต่างของงาน/เข้าใจงานฝ่ายบริหาร 4. มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว 5. มีความรัก เอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้

4 ความคาดหวังต่อตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง ไม่พยายามศึกษางาน ขาดความรู้
เป็นผู้ประสานที่ดี/เป็นที่ปรึกษา/เป็นแบบอย่างที่ดี รับฟังผู้อื่น/EQ ขาดภาวะผู้นำ มีความสื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รับผิดชอบมีความยุติธรรม วุฒิภาวะ ศีลธรรม ตรงต่อเวลา ทำงานล่าช้า มีความยืดหยุ่น โอบอ้อมอารี มองโลกในแง่ดี ช่วยเหลื่อผู้อื่น/service mind

5 คน

6 เงิน

7 พัสดุ

8 สารบรรณ

9 ระบบงาน


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google