งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางในการก้าวไป ข้างหน้า กองคลัง มจธ. ปราณี คงสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การสัมมนา 8 Golden Sand Hotel ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางในการก้าวไป ข้างหน้า กองคลัง มจธ. ปราณี คงสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การสัมมนา 8 Golden Sand Hotel ชะอำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางในการก้าวไป ข้างหน้า กองคลัง มจธ. ปราณี คงสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การสัมมนา 8 Golden Sand Hotel ชะอำ

2 2 จากการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ของกอง คลังใน 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปี และการทำ SWOT ของกองคลัง เพื่อจะได้เป็น แนวทางดำเนินการ และปรับปรุงงาน สรุปได้ดังนี้ บทสรุป

3 3 วิสัยทัศน์ กองคลังใน 10 ปีข้างหน้า ( ) องค์กร – เป็นหน่วยงานต้นแบบของภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย – เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ ระบบงาน – มีระบบงานที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ – นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน การดเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร – บุคลากรมีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็น ทีมกองคลัง – บุคลากรมีความสุขในการทำงานมีความ อดทน

4 4 T Trust O On time U Unity R Rapidity / Respondsibility S S Smile/ Service ( เพิ่มเติมจากวิทยากร ) สัย ทัศน์ วิ วิสัยทัศน์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 5 โอกาส การสนับสนุนจากภาครัฐ การสนับสนุนจากภาครัฐ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้ การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะ การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะ การศึกษาดูงานสัมมนาภายนอกเพื่อ นำมาปรับปรุงระบบ การศึกษาดูงานสัมมนาภายนอกเพื่อ นำมาปรับปรุงระบบ การแข่งขันกับองค์กรอื่น การแข่งขันกับองค์กรอื่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองคลังและ หน่วยงานในและนอกมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองคลังและ หน่วยงานในและนอกมหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อการ พัฒนากองคลัง ความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อการ พัฒนากองคลัง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ

6 6 อุปสร รค เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารมี การปรับเปลี่ยนบ่อย การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารมี การปรับเปลี่ยนบ่อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ระบบการสื่อสารรับรู้ข่าวสารจาก ภายนอก ระบบการสื่อสารรับรู้ข่าวสารจาก ภายนอก

7 7 จุดอ่อ น นโยบายไม่ชัดเจน นโยบายไม่ชัดเจน หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือกับกองคลัง หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือกับกองคลัง ช่องว่างระหว่างตำแหน่งงาน ช่องว่างระหว่างตำแหน่งงาน ภาระงานมากทำให้ร่างกายสุขภาพแย่ ลงเรื่อย ๆ ภาระงานมากทำให้ร่างกายสุขภาพแย่ ลงเรื่อย ๆ ขาดการมอบหมายงานที่ดี ขาดการมอบหมายงานที่ดี ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

8 8 จุด แข็ง บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการ ทำงานมีความอดทน บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการ ทำงานมีความอดทน บุคลากรมีความรัก สามัคคีทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความรัก สามัคคีทำงานเป็นทีม ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ การให้บริการที่รวดเร็ว การให้บริการที่รวดเร็ว บริการดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบต่องาน สูง บริการดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบต่องาน สูง มีการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารที่ดี

9 9 บริษัท TECHNO FLOW CO,LTD. อายุรวม 439 ปี เฉลี่ย ปี รวม 13 คน บริษัท TRUE CO,LTD. อายุรวม 343 ปี เฉลี่ย ปี รวม 11 คน บริษัทล่ำซำ จำกัด อายุรวม 322 ปี เฉลี่ย ปี รวม 12 คน อายุของบุคลากรในแต่ละ บริษัทโดยเฉลี่ย

10 10 ให้แต่ละท่านเลือกบริษัทที่ท่านคิด ว่าเป็นบริษัทที่เหมาะสมที่สุด บริษัท ที่ 1 สามารถเลือกบริษัทที่ 2 หรือ 3 บริษัท ที่ 2 สามารถเลือกบริษัทที่ 1 หรือ 3 บริษัท ที่ 3 สามารถเลือกบริษัทที่ 1 หรือ 2 วิธีการเลือก ใช้การ์ด เลือก 1 บริษัท

11 11 การเตรียมบุคลากรในอนาคต ลำดับที่ปีงบประมาณธุรการการเงินพัสดุปัญชีรวม มาเรียมบี ถวิลวงษ์ ปราณีศิวะทัศน์ ถนอมจิตร์ เพ็ชรชู วรรณา ปริญดา สิริรัตน์ โศภิษฐ์ รวม


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางในการก้าวไป ข้างหน้า กองคลัง มจธ. ปราณี คงสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี การสัมมนา 8 Golden Sand Hotel ชะอำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google