งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้า กองคลัง มจธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้า กองคลัง มจธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้า กองคลัง มจธ.
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้า กองคลัง มจธ. ปราณี คงสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสัมมนา8 Golden Sand Hotel ชะอำ

2 บทสรุป จากการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ของกองคลังใน 10 ปีข้างหน้า
ระหว่างปี และการทำ SWOT ของกองคลัง เพื่อจะได้เป็นแนวทางดำเนินการ และปรับปรุงงาน สรุปได้ดังนี้

3 วิสัยทัศน์ กองคลังใน 10 ปีข้างหน้า (2548-2558)
องค์กร เป็นหน่วยงานต้นแบบของภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ ระบบงาน มีระบบงานที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร บุคลากรมีความรักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมกองคลัง บุคลากรมีความสุขในการทำงานมีความอดทน

4 วิสัยทัศน์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
T Trust O On time U Unity R Rapidity / Respondsibility S Smile/ Service (เพิ่มเติมจากวิทยากร)

5 โอกาส การสนับสนุนจากภาครัฐ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ ใช้
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ทักษะ การศึกษาดูงานสัมมนาภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงระบบ การแข่งขันกับองค์กรอื่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองคลังและหน่วยงานในและนอกมหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อการพัฒนากองคลัง ภาวะเศรษฐกิจ

6 อุปสรรค เครื่องมือ อุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนบ่อย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ระบบการสื่อสารรับรู้ข่าวสารจากภายนอก

7 จุดอ่อน นโยบายไม่ชัดเจน หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือกับกองคลัง
ช่องว่างระหว่างตำแหน่งงาน ภาระงานมากทำให้ร่างกายสุขภาพแย่ลงเรื่อย ๆ ขาดการมอบหมายงานที่ดี ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

8 จุดแข็ง บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการทำงานมีความอดทน
บุคลากรมีความรัก สามัคคีทำงานเป็นทีม ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ การให้บริการที่รวดเร็ว บริการดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบต่องานสูง มีการสื่อสารที่ดี

9 อายุของบุคลากรในแต่ละบริษัทโดยเฉลี่ย บริษัท TECHNO FLOW CO,LTD.
อายุรวม 439 ปี เฉลี่ย ปี รวม 13 คน บริษัท TRUE CO,LTD. อายุรวม 343 ปี เฉลี่ย ปี รวม 11 คน บริษัทล่ำซำ จำกัด อายุรวม 322 ปี เฉลี่ย ปี รวม 12 คน

10 ให้แต่ละท่านเลือกบริษัทที่ท่านคิดว่าเป็นบริษัทที่เหมาะสมที่สุด
บริษัท ที่ 1 สามารถเลือกบริษัทที่ 2 หรือ 3 บริษัท ที่ 2 สามารถเลือกบริษัทที่ 1 หรือ 3 บริษัท ที่ 3 สามารถเลือกบริษัทที่ 1 หรือ 2 วิธีการเลือก ใช้การ์ด เลือก 1 บริษัท

11 การเตรียมบุคลากรในอนาคต
ลำดับที่ ปีงบประมาณ ธุรการ การเงิน พัสดุ ปัญชี รวม 1 2548 2 2549 3 2550 4 2551 5 2552 มาเรียมบี 6 2553 ถวิลวงษ์ 7 2554 8 2555 9 2556 ปราณี ศิวะทัศน์ 10 2557 ถนอมจิตร์ 11 2558 เพ็ชรชู 12 2559 วรรณา ปริญดา 13 2560 14 2561 สิริรัตน์ 15 2562 โศภิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้า กองคลัง มจธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google