งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรม นักศึกษา / ชมรม บัณฑิต มสธ.  ชมรมนักศึกษา 5 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด  ชมรมบัณฑิต 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรม นักศึกษา / ชมรม บัณฑิต มสธ.  ชมรมนักศึกษา 5 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด  ชมรมบัณฑิต 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรม นักศึกษา / ชมรม บัณฑิต มสธ.  ชมรมนักศึกษา 5 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด  ชมรมบัณฑิต 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด

2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 1 ด้านการให้บริการ 6 ตัวบ่งชี้  มีที่ทำการชมรม  มีที่ทำการชมรม  มีป้ายชื่อชมรมและทำเนียบคณะกรรมการ  มีป้ายชื่อชมรมและทำเนียบคณะกรรมการ  เป็นที่ทำการชมรมร่วมกับชมรมบัณฑิต  เป็นที่ทำการชมรมร่วมกับชมรมบัณฑิต  มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษาผู้สนใจ  มีเอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษาผู้สนใจ  มีการให้บริการนักศึกษา และประชาชน  มีการให้บริการนักศึกษา และประชาชน  มีหลักฐานการให้บริการ  มีหลักฐานการให้บริการ

3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 2 ด้านผู้นำชมรม และการ ประชุม 7 ตัวบ่งชี้  ผู้นำมีวิสัยทัศน์ คิดสร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้น และเสียสละ  ผู้นำมีวิสัยทัศน์ คิดสร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้น และเสียสละ  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานได้ดี  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานได้ดี  มีการทำงานเป็นทีม และความสามัคคี  มีการทำงานเป็นทีม และความสามัคคี  มีความหลากหลายด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ สาขาอาชีพ สาขาวิชาเรียน ภูมิลำเนา  มีความหลากหลายด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ สาขาอาชีพ สาขาวิชาเรียน ภูมิลำเนา  มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกับ ชมรมบัณฑิต  มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกับ ชมรมบัณฑิต  มีหลักฐานการประชุม  มีหลักฐานการประชุม  รายชื่อคณะกรรมการเป็นปัจจุบัน  รายชื่อคณะกรรมการเป็นปัจจุบัน

4 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 3 ด้านแผนงานโครงการ 5 ตัวบ่งชี้  มีแผนกิจกรรมประจำปี  กิจกรรมเป็นตามแนวนโยบายวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย สอดคล้องกลยุทธ์ ศูนย์ฯ และสนองความต้องการนักศึกษา ศูนย์ฯ และสนองความต้องการนักศึกษา  แผนงานโครงการผ่านการระดมสมองจากสมาชิก และการให้คำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา  มีกิจกรรมร่วมกับชมรมบัณฑิต  มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม

5 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 4 ด้านงบประมาณ 3 ตัวบ่งชี้  จัดเก็บเป็นระบบระเบียบ  โปร่งใสตรวจสอบได้  โปร่งใสตรวจสอบได้  มีการรายงานการใช้งบประมาณ  มีการรายงานการใช้งบประมาณ

6 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 5 ด้านข้อมูลและการ ประชาสัมพันธ์ 5 ตัวบ่งชี้  ใช้เวบไซต์ศูนย์ฯ ในการประชาสัมพันธ์  มีฐานข้อมูลคณะกรรมการชมรม  มีฐานข้อมูลคณะกรรมการชมรม  มีฐานข้อมูลเครือข่ายช่วยเหลือดูแล นักศึกษา  มีการจัดส่งข่าวสารถึงสมาชิก  มีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่าง หลากหลาย เช่น Facebook เช่น Facebook

7 มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ ชมรมนักศึกษา มาตรฐาน 6 ชมรมบัณฑิต มสธ. 6 ตัวบ่งชี้  มีแผนกิจกรรมประจำปี  จัดกิจกรรม ( เป็นเจ้าภาพหลัก ) อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี  มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้ง / ปี  มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ครั้ง / ปี  เป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมนักศึกษา  จำนวนบัณฑิตสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  การจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม ความสำเร็จนักศึกษา เช่น กิจกรรมพี่ช่วยน้อง การจัดเครือข่าย ช่วยเหลือดูแลนักศึกษา กิจกรรมพี่ช่วยน้อง การจัดเครือข่าย ช่วยเหลือดูแลนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ คุณภาพชมรม นักศึกษา / ชมรม บัณฑิต มสธ.  ชมรมนักศึกษา 5 มาตรฐาน 26 ตัวชี้วัด  ชมรมบัณฑิต 1 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google