งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การลดระยะเวลารอรับการรักษาด้วย เลเซอร์ ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงต่อ ตาบอดในเขตชนบท โดยการส่งปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต ” อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การลดระยะเวลารอรับการรักษาด้วย เลเซอร์ ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงต่อ ตาบอดในเขตชนบท โดยการส่งปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต ” อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล พบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การลดระยะเวลารอรับการรักษาด้วย เลเซอร์ ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงต่อ ตาบอดในเขตชนบท โดยการส่งปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต ” อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล พบ. ณัฐชัย นิธิอภิญญาสกุล พบ. เบญจพร แก้วพระพาน อุไรรัตน์ คิดเห็น รัตติยา กระบวน รัตน์ ศศิธร คำพุฒ กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ. มหาราชนครราชสีมา รางวัล R2R ดีเด่นระดับตติยภูมิ โดยสำนักวิจัยระบบสาธารณสุข

2 บทนำ การเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ( ในประเทศไทยพบ ความชุกของเบาหวานร้อยละ 9.6) ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานที่พบได้ คือ ไต ตา หัวใจและหลอดเลือด จักษุแพทย์สามารถ ป้องกันตาบอด จากเบาหวาน เข้าจอตาได้ โดยตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรักษาเบาหวาน เข้าจอตา การคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา ในจ. นครราชสีมา ได้ ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 จนถึง ปัจจุบัน

3 ปัญหาที่พบจากระบบบริการตรวจตา ผู้ป่วยเบาหวาน ของ จ. นครราชสีมา ในปี 2538 1) การบริการแบบตั้งรับ 2) ครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา 2.7% 3) ความซับซ้อนของการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา - - ต้องหยอดยาขยายม่านตา - ตรวจด้วย Indirect ophthalmoscope - ใช้เวลาตรวจนาน ใช้บุคลากรทั้งจักษุแพทย์ พยาบาล 4) : 4) ระยะเวลารอรับการรักษาด้วย LASER : - รอคิวรักษา 1-2 เดือน - รอคิวรักษา 1-2 เดือน -เครื่อง laser สมัยก่อน (argon laser) ยิงยาก -เครื่อง laser สมัยก่อน (argon laser) ยิงยาก ใช้เวลานาน ใช้เวลานาน -นัดผู้ป่วยได้ไม่มาก -นัดผู้ป่วยได้ไม่มาก -ความชำนาญของจักษุแพทย์ -ความชำนาญของจักษุแพทย์

4 การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา R2R (version1) พศ. 2539-2547 3) ครอบคลุมการคัดกรอง 20% ( 5,112/25,529 ราย) LASER 94ราย 1) วางแผน ตรวจคัดกรอง เบาหวานเข้าจอตาเชิงรุก 2) ตรวจตาด้วย Ophthalmoscope ในผป.24 รพช. 1)

5 ปัญหาที่พบ และรอการแก้ไข 1)พัฒนางานเชิงรุกของทีมจักษุ 2)ทำงานร่วมกันกับทีม รพช. 3)เพิ่มการครอบคลุมคัดกรองจาก 2.7% เป็น 25% 4)ป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน เข้าจอตาโดย Laser 94 ราย 1) 1) วิธีการตรวจคัดกรองที่ง่าย และสะดวกขึ้น 2) ระยะเวลารอรักษาด้วย Laser ที่สั้นลง ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่า ปี 2538 พศ. 2539-2547 R2R (version1)

6 การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา R2R (version2) พศ.2548-2549 3) ครอบคลุม การคัดกรอง 34% (10,158ราย) LASER 459 ราย (4.8 เท่า) 4)-ศึกษาปัญหา -พัฒนาระบบ ให้ผู้ป่วยได้รับการ รักษาที่เร็วขึ้น หลังตรวจคัดกรอง 1) พัฒนาระบบการ คัดกรอง 2)ใช้กล้องถ่ายภาพจอตาหมุนเวียน 26 รพช. ฝึกพยาบาลรพช. ถ่ายภาพ แพทย์รพช.อ่านภาพจอตา

7 ปัญหาที่พบ และรอการแก้ไข 1) พัฒนาวิธีการตรวจเป็นกล้องถ่ายภาพ 2) ลด workload จักษุแพทย์ 3) คนไข้สะดวก วิธีการตรวจง่าย 4) เพิ่มการครอบคลุมการตรวจ คัดกรองจาก 25% เป็น 34% 5) ป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานเข้าตา โดย Laser 459 ราย (4.8 เท่า) ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่า ปี 2547 พศ. 2548-2549 R2R (version2) 1)คุณภาพของภาพถ่ายจอตา - กล้อง 2ล้านพิกเซล, การดูแลกล้อง - พยาบาล รพช.ไม่คุ้นเคยการถายภาพ 2) ความล่าช้าการรอการรักษาด้วยLaser 81+0.6 days นานถึง 81+0.6 days

8 คำถามวิจัย ปี 2550-2551 (R2R version3) การตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถลดระยะเวลาการรอ รับการรักษาด้วยเลเซอร์ ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงต่อ ตาบอด ในพื้นที่เขตชนบทของ จ. นครราชสีมา?

9 พัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา R2R (version3) พศ.2551 ศีกษานำร่องใน 3 รพช. จ.นครราชสีมา 1)อบรมการอ่านภาพจอตาให้ พยาบาล รพช.ทุกอำเภอ 2) จัดกล้องถ่ายภาพใหม่ หมุนเวียนทุกรพช. 3) จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิค ถ่ายจอตา ดูแลกล้อง ประสานจักษุแพทย์ 4) พยาบาล รพช. ส่งปรึกษาภาพจอตา ผู้ป่วยเบาหวานเข้าตาที่เสี่ยงต่อตาบอด กับจักษุแพทย์ทาง internet 5) จักษุแพทย์นัดหมายการรักษา พยาบาลรพช.ส่งผู้ป่วยมารพ.มหาราชเพื่อยิง laser

10 การส่งปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต

11

12

13 เปรียบเทียบการพัฒนาระบบการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา ปี 2549 ปี 2551 (หลังการพัฒนาIT) 1) การอบรม จนท. รพช. 2) การหมุนเวียน กล้องถ่ายภาพ 3) การส่งปรึกษา จักษุแพทย์ 4) ครอบคลุม การคัดกรองของ3รพช. 5) ระยะเวลารอรับ การรักษาด้วย Laser 6) ความเห็นพ้องกับจักษุแพทย์ ในการวินิจฉัยผู้ป่วยเสี่ยงตาบอด -พยาบาล ถ่ายภาพจอตา -แพทย์ อ่านภาพจอตา - จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิค ถ่ายภาพจอตา - พยาบาล อ่านภาพจอตาเบื้องต้น - กล้อง 5 ล้านพิกเซล -ขึ้นกับจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน โดย ตรวจได้วันละ 100-150 ราย - กล้อง 2 ล้านพิกเซล -หมุนเวียน รพช.ละ 10 วัน แพทย์รพช.อ่านภาพแล้วส่ง CD-ROM ภาพทั้งหมดให้ จักษุแพทย์ ส่งปรึกษาทาง internet ทันที ที่ พบเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงตาบอด 13.4+ 0.2 วัน81+0.6 วัน 76% พยาบาลรพช. พอใช้ (K=0.44) 22% แพทย์รพช. พอใช้ (K=0.58)

14 สรุป: การพัฒนาระบบการคัดกรองและการรักษา ภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตชนบท จ.นครราชสีมา 1)ลดความแออัดของผู้ป่วย ใน รพ.มหาราช (20,000 ราย ต่อปี) 2) เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 3) เพิ่มคุณภาพการ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น 4) ลดระยะเวลาการรอรับการ รักษาด้วย laser ในผู้ป่วย กลุ่มเบาหวานที่เสี่ยงต่อตา บอด 5) เพิ่มศักยภาพของทีมรพช. ในการตรวจตัดกรอง เบาหวานเข้าจอตา

15 เปรียบเทียบการคลอบ คลุมการคัดกรอง เบาหวานเข้าจอตา ตั้งแต่ปี 2538-2551 No of patients จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน การคัดกรองเบาหวาน เข้าจอตาในชนบท (20%) (33%) การรักษาด้วยเลเซอร์ (48%)

16 ข้อเสนอแนะ 1) จักษุแพทย์ควรจัดอบรมและเพิ่มทักษะการอ่าน ภาพจอตา ตลอดจนทดสอบความรู้ผู้อ่านภาพจอตา ให้แก่ทีม รพช. ทุกปี 2) พัฒนา website ของ รพ.มหาราชเพื่อให้ทีมรพช. สะดวกในการส่งปรึกษาและเพื่อจักษุแพทย์สามารถ อ่านภาพจอตาที่ส่งปรึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลของภาพจอตาผู้ป่วย เบาหวานทั้งจังหวัด

17 บทเรียน จากการทำงานพัฒนาระบบ ตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา 10 กว่าปีที่ผ่านมา - จุดมุ่งหมายเดียวกันช่วยผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้ตาบอด - การทำงานเป็นทีม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทีม รพช. และทีมจักษุ - อดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่มากมาย - R2R2R2R…………


ดาวน์โหลด ppt “ การลดระยะเวลารอรับการรักษาด้วย เลเซอร์ ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่เสี่ยงต่อ ตาบอดในเขตชนบท โดยการส่งปรึกษาทางอินเตอร์เน็ต ” อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล พบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google