งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุณีย์ ฟังสูงเนิน นักโภชนาการระดับชำนาญ การ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การประเมินภาวะ โภชนาการ ในผู้ที่เป็นเบาหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุณีย์ ฟังสูงเนิน นักโภชนาการระดับชำนาญ การ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การประเมินภาวะ โภชนาการ ในผู้ที่เป็นเบาหวาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุณีย์ ฟังสูงเนิน นักโภชนาการระดับชำนาญ การ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การประเมินภาวะ โภชนาการ ในผู้ที่เป็นเบาหวาน

2 จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้สามารถ คำนวณหาปริมาณ สารอาหารและพลังงาน ได้ตามที่กำหนด 2. สามารถคำนวณเพื่อ กำหนดส่วนอาหารได้ อย่างเหมาะสมตาม พลังงานและสารอาหารที่ กำหนด

3 จุดมุ่งหมาย 3. ทราบปริมาณสารอาหาร และพลังงานที่ควรได้รับ แต่ละมื้อ / แต่ละวัน 4. จัดแผนอาหารได้ 5. จัดรายการอาหารตาม แผนอาหารที่กำหนด และ น่ารับประทาน

4 การประเมินภาวะ โภชนาการ การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย เป็นวิธีการคำนวณหาขนาดมวลกาย ต่อพื้นที่ร่างกาย 1 ตารางเมตร จาก สูตร ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก ( ก. ก ) เป็นวิธีการคำนวณหาขนาดมวลกาย ต่อพื้นที่ร่างกาย 1 ตารางเมตร จาก สูตร ดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก ( ก. ก ) ส่วนสูง x ส่วนสูง ( เมตร ) ส่วนสูง x ส่วนสูง ( เมตร )

5 ตัวอย่าง คุณสุดสวย น้ำหนัก 77 กก. สูง 160 ซม. BMI = ____77___ = 77 1.60 X 1.60 2.56 BMI = 30.07 ตัวอย่าง คุณสุดสวย น้ำหนัก 77 กก. สูง 160 ซม. BMI = ____77___ = 77 1.60 X 1.60 2.56 BMI = 30.07

6 ค่าดัชนีมวลกายประเมินภาวะ โภชนาการได้ดังนี้ ค่าดัชนีมวลกายภาวะ โภชนาการ > 30.0 โรคอ้วนระดับ ที่ 2 > 30.0 โรคอ้วนระดับ ที่ 2 25.0 – 29.9 โรคอ้วน ระดับที่ 1 25.0 – 29.9 โรคอ้วน ระดับที่ 1 23.0 – 24.9 น้ำหนัก เกิน 23.0 – 24.9 น้ำหนัก เกิน 18.5 – 22.9 ปกติ 18.5 – 22.9 ปกติ < 18.5 น้ำหนักน้อย < 18.5 น้ำหนักน้อย

7 การคำนวณพลังงานจากน้ำหนักตัว และระดับกิจกรรม กิจกรรมเบา กิจกรรมปานกลาง กิจกรรมหนัก กิจกรรมเบา กิจกรรมปานกลาง กิจกรรมหนัก น้ำหนักเกิน 20 – 25 30 35 น้ำหนักปกติ 30 35 40 น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 30 40 45 - 50

8 พลังงานที่ต้องการ ใน 1 วัน น้ำหนักตัว X ระดับ กิจกรรม 77 x 30 = 2,310 k.cal

9 การลดน้ำหนักให้ได้ผลดี และสามารถทำได้ อย่าง ต่อเนื่อง ให้ลดพลังงานลง วันละ 500 กิโลแคลอรี่ จะสามารถลดได้สัปดาห์ละ ½ กก. การลดน้ำหนักให้ได้ผลดี และสามารถทำได้ อย่าง ต่อเนื่อง ให้ลดพลังงานลง วันละ 500 กิโลแคลอรี่ จะสามารถลดได้สัปดาห์ละ ½ กก.

10 ตัวอย่างการลดน้ำหนัก อาหารพลังงาน 2,310 กิโลแคลอรี่ อาหารพลังงาน 2,310 กิโลแคลอรี่ ต้องลดพลังงานลง - 500 กิโลแคลอรี่ ต้องลดพลังงานลง - 500 กิโลแคลอรี่ พลังงานที่ควรได้รับ / วัน 1,810 กิโลแคลอรี่ พลังงานที่ควรได้รับ / วัน 1,810 กิโลแคลอรี่

11 การประเมินพลังงาน ในเด็กและวัยรุ่น - อายุ 1 ขวบ 1,000 กิโลแคลอรี่ / วัน - อายุ 1 ขวบ 1,000 กิโลแคลอรี่ / วัน ( ใน 1 ขวบปีแรก ) ( ใน 1 ขวบปีแรก ) - 2-10 ขวบ 1,000 + ( 100 x อายุ ) - 2-10 ขวบ 1,000 + ( 100 x อายุ ) ( ไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เมื่อ อายุไม่เกิน 10 ขวบ ) ( ไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เมื่อ อายุไม่เกิน 10 ขวบ )

12 การประเมินพลังงาน ในเด็กและวัยรุ่น ( ต่อ ) - หญิงอายุ 11-15 ปี - หญิงอายุ 11-15 ปี 2,000 กิโลแคลอรี่ + (50 ถึง 100) x อายุหลัง 10 ปี 2,000 กิโลแคลอรี่ + (50 ถึง 100) x อายุหลัง 10 ปี - ชายอายุ 11-15 ปี - ชายอายุ 11-15 ปี 2,000 กิโลแคลอรี่ + (200 x อายุ หลัง 10 ปี ) 2,000 กิโลแคลอรี่ + (200 x อายุ หลัง 10 ปี ) - หญิง – ชาย อายุ > 15 ปี คำนวณ เหมือนผู้ใหญ่ - หญิง – ชาย อายุ > 15 ปี คำนวณ เหมือนผู้ใหญ่

13 การประเมินพลังงานใน หญิงตั้งครรภ์ - ช่วง 3 เดือนแรก - ช่วง 3 เดือนแรก ความต้องการพลังงานคือ 26- 35 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว / กิโลกรัม ความต้องการพลังงานคือ 26- 35 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว / กิโลกรัม - หลัง 3 เดือน - หลัง 3 เดือน ความต้องการพลังงานคือ 29-37 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว / กิโลกรัม ความต้องการพลังงานคือ 29-37 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว / กิโลกรัม

14 การประเมินพลังงานใน หญิงตั้งครรภ์ ( ต่อ ) อาจจะต้องลดพลังงานถ้า @_@ อาจจะต้องลดพลังงานถ้า @_@ * อ้วน * อ้วน * มีน้ำหนักขึ้นเร็วเกินควร * มีน้ำหนักขึ้นเร็วเกินควร * เป็นผู้ใช้แรงงานเบา * เป็นผู้ใช้แรงงานเบา - ช่วงให้นมบุตร - ช่วงให้นมบุตร ความต้องการพลังงานคือ 26- 35 กิโลแคลอ รี่ / น้ำหนักตัว / กิโลกรัม

15


ดาวน์โหลด ppt สุณีย์ ฟังสูงเนิน นักโภชนาการระดับชำนาญ การ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การประเมินภาวะ โภชนาการ ในผู้ที่เป็นเบาหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google