งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FMBN ค่ากลางของข้อมูล ค่า กลาง ค่าเฉลี่ย เลข คณิต ฐาน นิยม มัธย ฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FMBN ค่ากลางของข้อมูล ค่า กลาง ค่าเฉลี่ย เลข คณิต ฐาน นิยม มัธย ฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 FMBN ค่ากลางของข้อมูล ค่า กลาง ค่าเฉลี่ย เลข คณิต ฐาน นิยม มัธย ฐาน

3 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( ) กรณีที่ 1 ถ้าข้อมูลไม่มีการ แจกแจงความถี่

4 ตัวอย่างที่ 1 จากการสอบถามอายุของนิสิตชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 5 คน ปรากฏว่ามีอายุดังนี้ 20, 19, 20, 22, 27 ปี จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนิสิตกลุ่มนี้ ดังนั้น อายุเฉลี่ย ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ) ของ นิสิตกลุ่มนี้ คือ 21.6 ปี วิธีทำ

5 • 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( ) กรณีที่ 2 ถ้าข้อมูลมีการแจก แจงความถี่ วิธี ตรง

6 ตัวอย่างที่ 2 ในการสอบวิชาสถิติของนักเรียนกลุ่ม หนึ่ง 30 คน ปรากฏผลดังนี้ วิธีทำ คะแนน 1918171615 จำนวน นักเรียน 241383 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( คะแนนเฉลี่ย ) ของคะแนนสอบ คะแนน ( x ) จำนวน นักเรียน ( f ) fx 19 18 17 16 15 2 4 13 8 3 38 72 221 128 45 รวม N = 30 ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยในการสอบ คือ 16.8 คะแนน

7 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( ) กรณีที่ 2 ถ้าข้อมูลมีการแจก แจงความถี่ วิธี ลัด a = ค่ากลางสมมติ โดยค่านี้ให้เลือกจากจุด กึ่งกลางของชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ แต่นิยม ใช้จุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่ สูงสุด หรือ จุดกึ่งกลางของชั้นที่อยู่ตรงกลางของ อันตรภาคชั้นทั้งหมด

8 ตัวอย่างที่ 2 ในการสอบวิชาสถิติของนักเรียนกลุ่ม หนึ่ง 30 คน ปรากฏผลดังนี้ วิธีทำ คะแนน 1918171615 จำนวน นักเรียน 241383 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( คะแนนเฉลี่ย ) ของคะแนนสอบ x fdfd 15 16 17 18 19 3 8 13 4 2 -2 0 1 2 -6 -8 0 4 รวม N = 30

9 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวมหลาย ๆ กลุ่ม เมื่อ 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( ) คือ จำนวนข้อมูลของแต่ละ กลุ่ม คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแต่ละกลุ่ม

10 ตัวอย่างที่ 3 นักเรียนห้องหนึ่งเป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน นักเรียนชาย มี ส่วนสูงเฉลี่ย 160 ซม. นักเรียนหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 150 ซม. จงหาส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้อง วิธีทำจากโจทย์ จะ ได้ จำนวน นร. ช = 10 คน จำนวน นร. ญ = 10 คน ส่วนสูงเฉลี่ย นร. ช = 160 ส่วนสูงเฉลี่ย นร. ญ = 150 = 155 ดังนั้น ส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้อง คือ 155 ซม.

11 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก เมื่อ คือน้ำหนักของ ข้อมูล ( ) 1. ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ( )

12 ตัวอย่างที่ 4 ผลการสอบครั้งหนึ่งของนักเรียนคน หนึ่ง เป็นดังนี้ รายวิชาหน่วย การเรียน ระดับคะแนน ที่สอบได้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤ ษ คณิตศาสต ร์ 234234 324324 จงหาระดับคะนนเฉลี่ยของ นักเรียนคนนี้ วิธี ทำ

13 2. มัธยฐาน ( Median ) กรณีที่ 1 ถ้าข้อมูลไม่เป็นอันตรภาคชั้น ตำแหน่งมัธยฐาน คือ ตำแหน่งที่ ( ข้อมูลต้องเรียงจากมากไปหาน้อย หรือ น้อยไปหามาก ) กรณีที่ n เป็น คู่ Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง + ข้อมูลที่ อยู่ตำแหน่ง + 1 2 กรณีที่ n เป็น คี่ Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง

14 ตัวอย่างที่ 5 กำหนดข้อมูลเป็น 7, 4, 8, 3, 2 จง หามัธยฐาน วิธี ทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากจะได้ ( n = 5 ) ตำแห น่งที่ 12345 ข้อมูล 23478 กรณีที่ n เป็น คี่ Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง = Me = 4

15 ตัวอย่างที่ 6 กำหนดข้อมูลเป็น 5, 9, 4, 7, 10, 2 จงหามัธยฐาน วิธี ทำ เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากจะได้ ( n = 6 ) ตำแห น่งที่ 123456 ข้อมูล 2457910

16 กรณีที่ n เป็น คู่ Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง + ข้อมูลที่ อยู่ตำแหน่ง + 1 2 Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง + ข้อมูลที่ อยู่ตำแหน่ง + 1 2 Me = ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่ง 3 + ข้อมูล ที่อยู่ตำแหน่ง 4 2 Me = ดังนั้น Me = 6

17 2. มัธยฐาน ( Median ) กรณีที่ 2 ถ้าข้อมูลอยู่ในรูปอันตรภาคชั้น

18 เมื่อ L = ขอบล่างของอันภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ N = จำนวนข้อมูล = ตำแหน่งของมัธยฐาน = ผลรวมของความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าต่ำกว่า อันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ = ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ Me อยู่ I = ความกว้างของอันตรภาคชั้นที่ Me อยู่

19 ตัวอย่างที่ 7 จากตารางแจกแจงความถี่ของคะแนน สอบของนักเรียน 40 คน จงหามัธย ฐาน คะแ นน จำนวน นักเรียน ( f ) ความถี่ สะสม 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 5 7 12 11 5 12 24 35 40 วิธี ทำ ตำแหน่งมัธยฐาน = = ดังนั้น มัธยฐานจะอยู่ในอันตรภาคชั้น 31 – 40

20 จาก สูตร L = 30.5 = 5 + 7 = 12 I = 10 = 12

21 3. ฐานนิยม ( Mode ) ฐานนิยม คือ ค่าสังเกตที่มีความถี่สูงสุด กรณีที่ 1 กรณีข้อมูลไม่ได้จัดเป็นอันตรภาคชั้น ตัวอย่างที่ 8 คะแนนสอบรายจุดประสงค์ของนักเรียน 40 คน เป็นดังนี้ คะแนน 012345 จำนวน นักเรียน 321010 2020 32 ฐานนิยมคะแนนสอบ คือ 3

22 ข้อสังเกต 1. ถ้าแต่ละค่าสังเกตมีความถี่เท่ากันทั้งหมด ถือว่าไม่มีฐานนิยม เช่น ข้อมูล 4 9 12 8 ไม่มีฐานนิยม ข้อมูล 8 7 7 1010 8 ไม่มีฐานนิยม 2. ฐานนิยมอาจมีค่ามากกว่าหนึ่งจำนวนก็ได้ เช่น ข้อมูล 7 2 4 6 4 8 7 ฐานนิยมคือ 7 และ 4

23 ( 2 ) ซึ่งถ้าหาค่าอย่างคร่าว ๆ ( ค่าฐานนิยม โดยประมาณ ) แล้ว Mode = จุดกึ่งกลาง ของชั้นนี้ = = 17 ( ค่าประมาณ ) ( 3 ) ถ้าต้องการหาค่าที่ถูกต้อง ต้องหาจาก สูตร

24 อันตร ภาคชั้น ความถี่ ( f ) 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 3 7 10 8 2 L = ขอบล่างของชั้นที่ 3 = 14.5 = ความถี่ของ ชั้นที่ 3 I = ความกว้างของชั้นที่ 3 = 19.5 - 14.5 = 5

25 ดังนั้ น


ดาวน์โหลด ppt FMBN ค่ากลางของข้อมูล ค่า กลาง ค่าเฉลี่ย เลข คณิต ฐาน นิยม มัธย ฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google