งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

2 1.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.ผู้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาและสาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2.ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนตอบสนองต่อสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ 3.ผู้เรียนสามารถนำแผนการเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดหวัดนกที่ได้ นำมาซักซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์สมมติต่อไปได้

3 2.สาระการเรียนรู้ 1.ความรู้ ความเป็นมาของโรคไข้หวัดนก
2.การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนก 3.การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์สมมติ (Tabletop exercise) 4.การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมของโรคไข้หวัดนก (functional exercise)

4 1.ให้แบ่งกลุ่มผู้ซ้อมแผน กลุ่มละ 10 -15 คน โดยมีโน๊ตบุ้คกลุ่มละ 1 เครื่อง
2.ใช้เวลาพูดคุย แนะนำตัวในกลุ่ม 5 นาที 3.เลือกประธาน เลขา ผู้นำเสนอ ใช้เวลา 3 นาที 4.วิทยากรกลางเริ่มสถานการณ์สมมติที่ 1 5.กลุ่มผู้เรียนใช้วิธีระดมสมอง ในการเขียนแผนตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ ใช้เวลา 40 นาที 6.วิทยากรกลางจับสลาก กลุ่มที่จะมานำเสนอเป็นกลุ่มแรก 7.นำเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที 8.วิทยากรกลางและวิทยากรประจำกลุ่มเพิ่มเติมแผนในส่วนที่ขาด

5 สถานการณ์ที่ 1 ขณะนี้ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 10 จุดใน 5 จังหวัดในภาคกลางและมีผู้ป่วยไข้หวัดนกอยู่ในจังหวัด ที่ติดกับจังหวัดไทยบุรี คือ จังหวัดร่มโพธิ์ และ จังหวัดร่มไทร ส่วนในจังหวัดไทยบุรีเคยพบเชื้อไข้หวัดนกในไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ใน 2 อำเภอ เมื่อปี พ.ศ ปัจจุบันจังหวัดไทยบุรีจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงรอบจังหวัดที่เกิดโรค (Buffer zone) แต่ยังไม่เคยมีผู้ป่วยไข้หวัดนกในจังหวัด

6 จากสถานการณ์ดังกล่าว ท่านจะเตรียมการอย่างไร
คณะทำงานร่วมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอ จังหวัด ทำอย่างไร ท่านจะให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงอย่างไรบ้าง

7 สถานการณ์ที่ 2 จากสถานการณ์ดังกล่าว ควรจะมีการแถลงข่าวหรือไม่ โดยใคร และให้ข่าวกับสื่อมวลชนอย่างไร เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน ท่านจะดำเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริบทบาทของส่วนรวมในเชิงรุก อย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ท่านจะดำเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของส่วนร่วมในเชิงรับอย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

8 การซ้อมแผนแบบ functional exercise
1.ให้แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 15 คน 2.ใช้เวลาพูดคุย แนะนำตัวเลือกประธาน เลขา กลุ่มละ 5 นาที 3.วิทยากรกลางฉาย/มอบแผ่นสถานการณ์สมมติที่ 1 ให้กับประธานกลุ่ม 4.ให้กลุ่มระดมสมอง 10 นาที แล้วตอบทางไมโครโฟน 5.วิทยากรกลาง และวิทยากลุ่มเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด

9 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google