งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

2 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาและสาเหตุ การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2. ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนตอบสนองต่อ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ 3. ผู้เรียนสามารถนำแผนการเตรียมพร้อมรับ การระบาดของโรคไข้หวัดหวัดนกที่ได้ นำมา ซักซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์สมมติต่อไปได้

3 2. สาระการเรียนรู้ 1. ความรู้ ความเป็นมาของโรคไข้หวัดนก 2. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด นก 3. การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์ สมมติ (Tabletop exercise) 4. การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมของโรค ไข้หวัดนก (functional exercise)

4 1. ให้แบ่งกลุ่มผู้ซ้อมแผน กลุ่มละ 10 -15 คน โดยมีโน๊ตบุ้คกลุ่มละ 1 เครื่อง 2. ใช้เวลาพูดคุย แนะนำตัวในกลุ่ม 5 นาที 3. เลือกประธาน เลขา ผู้นำเสนอ ใช้เวลา 3 นาที 4. วิทยากรกลางเริ่มสถานการณ์สมมติที่ 1 5. กลุ่มผู้เรียนใช้วิธีระดมสมอง ในการเขียนแผน ตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ ใช้เวลา 40 นาที 6. วิทยากรกลางจับสลาก กลุ่มที่จะมานำเสนอ เป็นกลุ่มแรก 7. นำเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที 8. วิทยากรกลางและวิทยากรประจำกลุ่มเพิ่มเติม แผนในส่วนที่ขาด

5 สถานการณ์ที่ 1 ขณะนี้ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้หวัด นกในสัตว์ปีก 10 จุดใน 5 จังหวัดในภาคกลาง และมีผู้ป่วยไข้หวัดนกอยู่ในจังหวัด ที่ติดกับ จังหวัดไทยบุรี คือ จังหวัดร่มโพธิ์ และ จังหวัด ร่มไทร ส่วนในจังหวัดไทยบุรีเคยพบเชื้อไข้หวัด นกในไก่เนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ใน 2 อำเภอ เมื่อปี พ. ศ. 2548 ปัจจุบันจังหวัดไทยบุรีจัดเป็น พื้นที่เสี่ยงรอบจังหวัดที่เกิดโรค (Buffer zone) แต่ยังไม่เคยมีผู้ป่วยไข้หวัดนกในจังหวัด

6 จากสถานการณ์ดังกล่าว ท่านจะ เตรียมการอย่างไร – จากสถานการณ์ดังกล่าว ท่านจะเตรียมการอย่างไร – คณะทำงานร่วมเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับ อำเภอ จังหวัด ทำอย่างไร – ท่านจะให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงอย่างไร บ้าง

7 สถานการณ์ที่ 2 จากสถานการณ์ดังกล่าว ควรจะมีการแถลงข่าว หรือไม่ โดยใคร และให้ข่าวกับสื่อมวลชน อย่างไร เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน ท่านจะดำเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริบทบาทของส่วนรวมในเชิงรุก อย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในวง กว้าง ท่านจะดำเนินการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของส่วนร่วมในเชิงรับ อย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

8 การซ้อมแผนแบบ functional exercise 1. ให้แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 15 คน 2. ใช้เวลาพูดคุย แนะนำตัวเลือกประธาน เลขา กลุ่มละ 5 นาที 3. วิทยากรกลางฉาย / มอบแผ่นสถานการณ์ สมมติที่ 1 ให้กับประธานกลุ่ม 4. ให้กลุ่มระดมสมอง 10 นาที แล้วตอบทาง ไมโครโฟน 5. วิทยากรกลาง และวิทยากลุ่มเพิ่มเติมใน สิ่งที่ขาด

9 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การซักซ้อมแผนสื่อสารความเสี่ยงเพื่อตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google