งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ Phrase 1: เสนอ UNDP - Stocktaking and Mapping Stakeholders - Situational Analysis - 10 Year Scenario Phrase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ Phrase 1: เสนอ UNDP - Stocktaking and Mapping Stakeholders - Situational Analysis - 10 Year Scenario Phrase."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ Phrase 1: เสนอ UNDP - Stocktaking and Mapping Stakeholders - Situational Analysis - 10 Year Scenario Phrase 2: เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ - จัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่างที่ 1 - จัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ร่าง สุดท้าย - เตรียมการเพื่อเสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

2 ผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 ( สิงหาคม - พฤศจิกายน 2555) ช่วงเวลากิจกรรมผลที่ได้รับ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2555 ผู้รับผิดชอบประเด็นค้นคว้าเอกสาร จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการ และดำเนินการทำ -Situational Analysis -Stocktaking and Mapping Stakeholders -10 -Years Human Security Scenario เอกสาร - Situational Analysis (Situations.pdf) - Stocktaking and Mapping Stakeholders (Stakeholders.pdf) - 10 - Years Human Security Scenario จัดประชุม 10 Years - Scenario ในรายประเด็น ( กทม.) 8 ประเด็น ดังนี้ - เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อาหาร วัฒนธรรม ชุมชน และที่อยู่อาศัย ประชุมทีมงาน สรุปยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ธันวาคม 2555 นำส่งรายงานระยะที่ 1 ให้ทาง UNDP

3 ระยะเวลากิจกรรมผลที่คาดว่าจะได้รับ มกราคมคณะทำงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมหารือกับคณะทำงาน ฝ่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรอบการดำเนินงานร่วมกัน กุมภาพันธ์ทำรายงานทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวง พัฒนาสังคม กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ และการทบทวนกลไก การบริหารจัดการความมั่นคงของมนุษย์ (institutional review) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงจากแนวโน้มที่สำคัญในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ภาคีความร่วมมือในการพัฒนา ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม มีนาคมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีความร่วมมือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1: กรอบแนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน ความเข้าใจและข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากภาคีความร่วมมือต่อ กรอบแนวคิดและกระบวนการ ดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ( มกราคม – กันยายน 2556)

4 ระยะเวลากิจกรรมผลที่คาดว่าจะได้รับ เมษายน - พฤษภาคม จัดการประชุมกลุ่ม (focus group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการกำหนดร่างยุทธศาสตร์ความ มั่นคงของมนุษย์ 3 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ในส่วน ภูมิภาค 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ครั้งที่ 2-3 เดือน พฤษภาคม ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ ความมั่นคงของมนุษย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า มิถุนายน - กรกฎาคม คณะทำงานสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคง ของมนุษย์ ร่างที่ 1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ มนุษย์ร่างที่ 1 สิงหาคมจัดสัมมนานำเสนอ ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ พ. ศ.2556 – 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทุกฝ่าย ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ มนุษย์ ร่างที่ 2 คณะทำงานปรับปรุงแก้ไข และปรับเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคง ของมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ มนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ กันยายนนำเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ Phrase 1: เสนอ UNDP - Stocktaking and Mapping Stakeholders - Situational Analysis - 10 Year Scenario Phrase.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google