งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาและรูปแบบที่เหมาะสม ในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างชาติภาคใต้ ตอนบน น้องเลี้ยง : นายสุริโย ชู จันทร์ หน่วยงาน : สคร. ที่ 11 นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาและรูปแบบที่เหมาะสม ในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างชาติภาคใต้ ตอนบน น้องเลี้ยง : นายสุริโย ชู จันทร์ หน่วยงาน : สคร. ที่ 11 นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาและรูปแบบที่เหมาะสม ในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างชาติภาคใต้ ตอนบน น้องเลี้ยง : นายสุริโย ชู จันทร์ หน่วยงาน : สคร. ที่ 11 นครศรีธรรมราช

2 ความเป็นมา โรคมาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ภูมิภาค ประเทศไทย และภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า ปี 2550 อัตราการการตรวจพบเชื้อ (SPR) ใน แรงงานต่างด้าวสูงเป็น 3 เท่าของคนไทย ( 5.14 : 1.85 ) ปี 2552 อัตราป่วยต่อแสนประชากรในกลุ่มแรงงาน ต่างชาติ ใน จ. ระนอง สูงกว่าคนไทย (290.05 และ 244.62 ) แรงงานที่ซ่อนเร้นมีมากกว่าแรงงานขึ้นทะเบียน มี ปัญหาการติดเชื้อสู่คนไทย ศตม. มีภารกิจหลักในการป้องกันควบคุมโรค มาลาเรีย

3 คำถามการวิจัย ระบาดวิทยาในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ป่วย ด้วยโรคมาลาเรียเป็นอย่างไร ? รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียใน กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ?

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาในกลุ่ม แรงงานต่างชาติภาคใต้ตอนบน เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างชาติภาคใต้ ตอนบน

5 วิธีการศึกษา (1) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณทางด้านระบาดวิทยา เก็บข้อมูล ทุติยภูมิ จากรายงาน 506 และรายงานการสอบสวนและรักษาหายขาดผู้ป่วย ( รว.3) ในปี 2550 – 2552 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหารูปแบบการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรียที่เหมาะสม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวม 24 คน ได้แก่ - กลุ่มแรงงานต่างด้าว 8 คน - กลุ่มนายจ้างภาค เกษตรกรรม 4 คน - กลุ่มแกนนำชุมชน 2 คน - กลุ่มเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 6 คน - กลุ่มภาคเอกชน (NGO) 4 คน ( นคม., ศตม., สสจ.)

6 วิธีการศึกษา ( 2 ) พื้นที่ศึกษาหรือดำเนินโครงการ จังหวัดชายแดนติดกับพม่า ที่มีอัตราการตรวจพบ เชื้อ (SPR) และอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียใน แรงงานต่างด้าวสูง ได้แก่ 1. ระนอง อัตราป่วยต่อแสนประชากร ปี 2550 – 2552 คิดเป็น 869.05, 407.71 และ 290.05 ตามลำดับ โดยคัดเลือกพื้นที่ นคม. ที่ 11.5.3 กระบุรี 2. ชุมพร อัตราป่วยต่อแสนประชากร ปี 2550 – 2552 คิดเป็น 19.60, 26.61 และ 34.45 ตามลำดับ และมีปัญหาการกลับมาระบาดของโรคในคนไทย โดยคัดเลือกพื้นที่ นคม. ที่ 11.4.2 ท่าแซะ

7 วิธีการศึกษา (3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสรุปเชิงเนื้อหา (Content Analysis) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สคร. ที 11 นครศรีธรรมราช - ศตม. ที่ 11.4 ชุมพร และ ศตม. ที่ 11.5 ระนอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองและชุมพร - ภาคเอกชน (NGO )

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การนำผลไปใช้ประโยชน์ - นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในกลุ่ม แรงงานต่างชาติ - อาจเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนด รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและจัดระบบ บริการสุขภาพที่เหมาะสม

9 ระยะเวลาที่ศึกษา เดือน ธ. ค.53 - ส. ค.54 ตามแผนงานดังนี้ ขออนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัย เดือน ธ. ค.- ม. ค. เก็บรวบรวมข้อมูล เดือน มี. ค.- เม. ย. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เดือน มี. ค. เขียนรายงานการวิจัย เดือน มิ. ย. - ก. ค. เผยแพร่ผลการวิจัย เดือน ส. ค.

10 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณจากกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 30,960 บาท รายละเอียด ดังนี้ การประสานงานและการเก็บข้อมูล 14,640 บาท ค่าชดเชยอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว 800 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ ( ถ่ายเอกสาร ทำเล่ม เผยแพร่ ) 3,020 บาท ค่าตอบแทนล่าม 2,000 บาท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและคอมพิวเตอร์ 10,500 บาท

11 ทีมงาน น้องเลี้ยง พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา น้องเลี้ยง นายสุริโย ชูจันทร์ พี่เลี้ยง นายยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์ ที่ปรึกษา นายแพทย์สราวุธ สุวรรณ ทัพพะ


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาและรูปแบบที่เหมาะสม ในการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างชาติภาคใต้ ตอนบน น้องเลี้ยง : นายสุริโย ชู จันทร์ หน่วยงาน : สคร. ที่ 11 นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google