งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี
นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

2 การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี
บทที่ 1 - บทนํา - วัตถุประสงคค์การวิจัย - สมมุติฐานการวิจัยƒ ขอบเขตการวิจัย - นิยามศัพท์

3 การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี
บทที่ 2 วรรณคดีปริทัศน์ ƒ - แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4 การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัยคุณภาพน้ำประจำปี -ƒ กรอบความคิดในการวิจัย - ระเบียบวิธีวิจัย - แหล่งข้อมูลในการวิจัย - เครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข์อมูล

5 การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี
บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป - อภิปรายผลการวิจัย - ข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม

6 ตัวอย่างการแปลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

7 ชื่อจุดตรวจวัด/pH ระหว่าง 6.5-8.5
23/3/56 24/4/56 22/5/56 ค่าต่ำสุดในรอบปีของจุดสำรวจ ค่าสูงสุดในรอบปีของจุดสำรวจ ค่าเฉลี่ยในรอบปีของจุดสำรวจ สุขาภิบาลท่ายาง (เทศบาล ตำบลท่ายาง) 8.69 8.68 8.50 8.62 ธนาคารกสิกรไทย 9.62 9.61 8.56 9.26 บริษัท รีเจ้นท์พัฒนา จำกัด 7.91 7.90 7.34 7.72 นิติบุคคลอาคารชุดหัวหินปาล์มบีชรีสอร์ท 8.60 8.26 8.49 โรงแรมดุสิตธานี 8.34 8.41 8.36 บริษัท ชูกมลรีสอร์ท จำกัด 7.46 7.12 7.35 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 9.25 7.30 การปะปาเทศบาลตำบลหัวหิน 8.40 7.87 8.23 การประปาเทศบาลเมืองชะอำ 8.57 8.27 8.47 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี 8.46 8.45 8.24 8.38 บริษัท ปาล์มฮิลส์พรอพเพอร์ตี้เซอร์วิส 8.78 8.77 8.67 กรมการบินพาณิชย์ 8.37 7.69 8.14 การประปาเทศบาลเมืองชะอำ(ใหม่) 8.55 8.30 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด 8.70 8.65 ค่าต่ำสุดในแต่ละเดือน ค่าสูงสุดในแต่ละเดือน ค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน 8.07 ค่าต่ำสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี ค่าสูงสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี ค่าเฉลี่ยของทุกจุดสำรวจทั้งปี 8.39

8 จากตารางให้นำผลที่ได้มาทำการสรุปดังนี้
หาค่าตำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ย ของแต่ละจุดสำรวจแล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เช่นสรุปว่า ผลการสำรวจ pH ของจุดสำรวจสุขาภิบาลท่ายาง มีค่าเฉลี่ย ทั้งปี 8.62 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน

9 รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ

10 รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม
สถานที่ดำเนินการ เป้าหมายผู้รับบริการ - เป้าหมายเชิงปริมาณ (ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ) - เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ) - เป้าหมายเชิงเวลา (ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด)

11 รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม
วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ปี เริ่มจาก (ระบุวัน เดือน ปี) ถึง

12 รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม
แผนดำเนินการ แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ หัวหน้าโครงการ ( )


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานสรุปคุณภาพน้ำประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google