งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

2 การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี บทที่ 1 - บทนํา - วัตถุประสงคค์การวิจัย - สมมุติฐานการวิจัย ƒ ขอบเขตการวิจัย - นิยามศัพท์

3 บทที่ 2 วรรณคดีปริทัศน์ ƒ- แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี

4 บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย คุณภาพน้ำประจำปี -ƒ กรอบความคิดในการวิจัย - ระเบียบวิธีวิจัย - แหล่งข้อมูลในการวิจัย - เครื่องมือและเทคนิคการเก็บ รวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข์อมูล การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี

5 บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป - อภิปรายผลการวิจัย - ข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี

6 ตัวอย่างการแปลผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

7 ชื่อจุดตรวจวัด /pH ระหว่าง 6.5- 8.5 pH 23/3/56 pH 24/4/56 pH 22/5/56 ค่าต่ำสุดในรอบ ปีของจุดสำรวจ ค่าสูงสุดในรอบ ปีของจุดสำรวจ ค่าเฉลี่ยในรอบปี ของจุดสำรวจ สุขาภิบาลท่ายาง ( เทศบาล ตำบลท่า ยาง ) 8.698.688.50 8.698.62 ธนาคารกสิกรไทย 9.629.618.56 9.629.26 บริษัท รีเจ้นท์พัฒนา จำกัด 7.917.907.34 7.917.72 นิติบุคคลอาคารชุดหัวหินปาล์มบีชรี สอร์ท 8.60 8.26 8.608.49 โรงแรมดุสิตธานี 8.34 8.41 8.348.418.36 บริษัท ชูกมลรีสอร์ท จำกัด 7.46 7.12 7.467.35 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 9.25 7.30 9.258.60 การปะปาเทศบาลตำบลหัวหิน 8.418.407.87 8.418.23 การประปาเทศบาลเมืองชะอำ 8.57 8.27 8.578.47 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี 8.468.458.24 8.468.38 บริษัท ปาล์มฮิลส์พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 8.788.778.46 8.788.67 กรมการบินพาณิชย์ 8.37 7.69 8.378.14 การประปาเทศบาลเมืองชะอำ ( ใหม่ ) 8.578.558.30 8.578.47 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด 8.70 8.65 8.708.68 ค่าต่ำสุดในแต่ละเดือน 7.46 7.12 ค่าสูงสุดในแต่ละเดือน 9.629.618.65 ค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน 8.55 8.07 ค่าต่ำสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี 7.12 ค่าสูงสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี 9.62 ค่าเฉลี่ยของทุกจุดสำรวจทั้งปี 8.39

8 จากตารางให้นำผลที่ได้มาทำการ สรุปดังนี้ หาค่าตำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ย ของแต่ละจุด สำรวจแล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน เช่นสรุปว่า – ผลการสำรวจ pH ของจุดสำรวจสุขาภิบาลท่ายาง มี ค่าเฉลี่ย ทั้งปี 8.62 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำ ทิ้งในทางน้ำชลประทาน

9 รูปแบบการเขียนโครงการ เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา.................................. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ

10 สถานที่ดำเนินการ............ เป้าหมายผู้รับบริการ - เป้าหมายเชิงปริมาณ ( ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ ) - เป้าหมายเชิงคุณภาพ ( ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ ) - เป้าหมายเชิงเวลา ( ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด ) รูปแบบการเขียนโครงการ เพิ่มเติม

11 วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ.................. ปี เริ่มจาก ( ระบุวัน เดือน ปี ).................... ถึง.................... รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม

12 แผนดำเนินการ แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 กิจกรร ม ปีงบประมาณ 2557 หมาย เหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.

13 รายละเอียดงบประมาณของโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ........... จำนวน................... บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.............................................................................................................................................. 2.............................................................................................................................................. 3.............................................................................................................................................. 4.............................................................................................................................................. หัวหน้าโครงการ.......................................... (................................................................) รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google