งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

2 การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี บทที่ 1 - บทนํา - วัตถุประสงคค์การวิจัย - สมมุติฐานการวิจัย ƒ ขอบเขตการวิจัย - นิยามศัพท์

3 บทที่ 2 วรรณคดีปริทัศน์ ƒ- แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี

4 บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย คุณภาพน้ำประจำปี -ƒ กรอบความคิดในการวิจัย - ระเบียบวิธีวิจัย - แหล่งข้อมูลในการวิจัย - เครื่องมือและเทคนิคการเก็บ รวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข์อมูล การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี

5 บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุป - อภิปรายผลการวิจัย - ข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม การทำรายงานสรุป คุณภาพน้ำประจำปี

6 ตัวอย่างการแปลผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

7 ชื่อจุดตรวจวัด /pH ระหว่าง pH 23/3/56 pH 24/4/56 pH 22/5/56 ค่าต่ำสุดในรอบ ปีของจุดสำรวจ ค่าสูงสุดในรอบ ปีของจุดสำรวจ ค่าเฉลี่ยในรอบปี ของจุดสำรวจ สุขาภิบาลท่ายาง ( เทศบาล ตำบลท่า ยาง ) ธนาคารกสิกรไทย บริษัท รีเจ้นท์พัฒนา จำกัด นิติบุคคลอาคารชุดหัวหินปาล์มบีชรี สอร์ท โรงแรมดุสิตธานี บริษัท ชูกมลรีสอร์ท จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง การปะปาเทศบาลตำบลหัวหิน การประปาเทศบาลเมืองชะอำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี บริษัท ปาล์มฮิลส์พรอพเพอร์ตี้ เซอร์วิส กรมการบินพาณิชย์ การประปาเทศบาลเมืองชะอำ ( ใหม่ ) บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด ค่าต่ำสุดในแต่ละเดือน ค่าสูงสุดในแต่ละเดือน ค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ค่าต่ำสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี 7.12 ค่าสูงสุดของทุกจุดสำรวจทั้งปี 9.62 ค่าเฉลี่ยของทุกจุดสำรวจทั้งปี 8.39

8 จากตารางให้นำผลที่ได้มาทำการ สรุปดังนี้ หาค่าตำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ย ของแต่ละจุด สำรวจแล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน เช่นสรุปว่า – ผลการสำรวจ pH ของจุดสำรวจสุขาภิบาลท่ายาง มี ค่าเฉลี่ย ทั้งปี 8.62 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำ ทิ้งในทางน้ำชลประทาน

9 รูปแบบการเขียนโครงการ เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ

10 สถานที่ดำเนินการ เป้าหมายผู้รับบริการ - เป้าหมายเชิงปริมาณ ( ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ ) - เป้าหมายเชิงคุณภาพ ( ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ ) - เป้าหมายเชิงเวลา ( ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด ) รูปแบบการเขียนโครงการ เพิ่มเติม

11 วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ ปี เริ่มจาก ( ระบุวัน เดือน ปี ) ถึง รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม

12 แผนดำเนินการ แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 กิจกรร ม ปีงบประมาณ 2557 หมาย เหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.

13 รายละเอียดงบประมาณของโครงการ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ จำนวน บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ หัวหน้าโครงการ ( ) รูปแบบการเขียนโครงการเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การทำรายงานสรุปคุณภาพ น้ำประจำปี นายจรินทร์ คงรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google