งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อ มาลาเรียโดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป กับวิธีตรวจฟิล์มหนาในพื้นที่ จังหวัดตาก น้องเลี้ยง นางสาวเสาวนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อ มาลาเรียโดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป กับวิธีตรวจฟิล์มหนาในพื้นที่ จังหวัดตาก น้องเลี้ยง นางสาวเสาวนีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อ มาลาเรียโดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป กับวิธีตรวจฟิล์มหนาในพื้นที่ จังหวัดตาก น้องเลี้ยง นางสาวเสาวนีย์ ดีมูล หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

2 ความเป็นมา มาลาเรีย เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่คุคาม สุขภาพของประชาชน ซึ่งพบมาก ในจังหวัดตาม แนวชายแดน และจังหวัดที่ยังมีป่าทึบ สถานกา รณ์ ข้อมูลการเฝ้าระวังประจำปี 2553 พบผู้ป่วย จำนวน 22,484 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 35.39 ต่อแสน ประชากร เสียชีวิต 32 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร มาก ที่สุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดตาก (1409.76 ต่อแสนประชากร ) จังหวัดระนอง (889.11 ต่อแสนประชากร ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (455.66 ต่อแสน ประชากร ) จังหวัดชุมพร (453.11 ต่อแสนประชากร ) รายงานในระบบเฝ้าระวัง 506 สำนักระบาด วิทยา กรมควบคุมโรค

3 การเจาะโลหิตค้นหาผู้ป่วยที่เป็นคนไทย จังหวัดตากมีการเจาะโลหิตมากที่สุด คือ 237,356 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.49 ตรวจพบเชื้อทั้งสิ้น 6,944 ราย จังหวัดตาก ตรวจพบเชื้อมากที่สุดที่คือ 6,845 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.57 กิจกรรมที่พบผู้ป่วยมาลาเรียมากที่สุด คือ มาลาเรียคลินิก ร้อยละ 44.83 โรงพยาบาล ร้อยละ 35.57 ชนิดเชื้อมาลาเรีย ชนิด Plasmodium vivax (Pv) ร้อยละ 67.97 ชนิด Plasmodium falciparum (Pf) ร้อยละ 31.00 พบเชื้อมากกว่า 1 ชนิด (Mixed infection) ร้อยละ 1.00 ชนิด Plasmodium malariae (Pm) ร้อยละ 0.01 ที่มา : จากรายงาน สรว.3 ของ ศตม.9.1-9.3 การดำเนินงาน

4 มาตรการหลัก 3 มาตรการ มาตรการต่อยุง > ควบคุมทั้งยุงพาหะตัวเต็มวัยและ ลูกน้ำยุงพาหะ การควบคุมโดยใช้สารเคมี การควบคุมทางชีววิธี การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันยุง กัดโดยใช้มุ้งชุบสารเคมีและยาทากันยุง มาตรการต่อคน ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในป้องกัน ควบคุมโรค เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มาตรการต่อเชื้อ การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะป่วยด้วยโรค มาลาเรียให้ได้โดยเร็ว ให้การรักษาในทันที

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนประสิทธิผลการตรวจ วินิจฉัยเชื้อมาลาเรียโดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป กับวิธีตรวจฟิล์มหนาในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

6 วิธีการศึกษา (1) รูปแบบการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost- Effectiveness Analysis) โดยใช้ Decision Tree Model เพื่อแสดงทางเลือกของมาตรการ ที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการที่เป็น มาตรฐาน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และจำนวน ประชากรจังหวัดตาก ใน 5 อำเภอชายแดน จำนวน 245,238 ราย

7 พื้นที่ศึกษา หรือดำเนินโครงการ พื้นที่ 5 อำเภอจังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ละ มาด วิธีการศึกษา (1)

8 วิธีการศึกษา (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

9 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลตามพารามิเตอร์ต่างๆ ตาม Decision tree model โดยใช้วิธีทบทวน จากเอกสารรายงานการวิจัยที่เสร็จเรียบร้อย บทความ บทคัดย่อ รายงานฉบับสมบูรณ์ จากการ สืบค้นทางอินเตอร์เนต วารสารมาลาเรีย และ คู่มือต่างๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อนำโดยแมลง การเก็บรวบรวมค่าต้นทุน โดยคิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่สัมพันธ์กับวิธีการตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย วิเคราะห์ Cost effective ratio เปรียบเทียบ มาตรการทั้ง 2 มาตรการ โดยวิเคราะห์อัตรา ต้นทุนรวมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อ ประสิทธิผล (accuracy and true positive rate) โดยใช้โปรแกรม Tree Age เวอร์ชั่น 3.5

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การนำผลไปใช้ประโยชน์ สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปนำเสนอต่อ ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย

11 ระยะเวลาที่ศึกษา กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. พัฒนาโครงร่างวิจัย 2. สืบค้นข้อมูล 3. ออกแบบเครื่องมือ 4. เก็บข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผล 7. เขียนรายงานการวิจัย ระยะเวลาในการศึกษา จำนวน 11 เดือน ดังนี้

12 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค จำนวน 114,800 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 8 คน x 210 บาท x 10 วัน = 16,800 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 8 คน x 600 บาท x 10 วัน = 48,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 40,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมาบริการ = 10,000 บาท

13 ทีมงาน น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ทีมงาน 1. นางสาวเสาวนีย์ ดีมูล 2. นางอุษารัตน์ ติดเทียน 3. นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษา 1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 2. ดร. พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ สำนัก โรคติดต่อนำโดยแมลง 3. นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ร. ต. ท.( ญ ) ศิรินาถ ป้อมวงศ์ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด พิษณุโลก 4. นายนิธิพัฒน์ มี โภคสม 5. นายตามพงษ์ พงษ์นรินทร์ 6. นายชวลิต แก้วกก


ดาวน์โหลด ppt โครงการการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อ มาลาเรียโดยชุดน้ำยาสำเร็จรูป กับวิธีตรวจฟิล์มหนาในพื้นที่ จังหวัดตาก น้องเลี้ยง นางสาวเสาวนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google