งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แผนงาน / โครงการ สรุ ป ศูนย์ สารสนเทศ โดย. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แผนงาน / โครงการ สรุ ป ศูนย์ สารสนเทศ โดย. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แผนงาน / โครงการ สรุ ป ศูนย์ สารสนเทศ โดย. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2556

2 กรมปศุสัตว์มีเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับ บริหารจัดการ และการบริการ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้าง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ รวม 94 อัตรา งบประมาณ 19,755,800 บาท ศูนย์สารสนเทศ 8 อัตรา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อัตรา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 อัตรา ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 2. จัดทำแผนฝึกอบรมให้แก่ บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดตาม สถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

5 1. เครือข่ายภายใน รวม 13 เครือข่าย ดังนี้ กรมปศุสัตว์ ( พญาไท )60/14 Mbps สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 3 Mbps สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 4 Mbps สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ / สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 10 Mbps สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 Mbps ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 2. จัดสรรงบประมาณค่าใช้บริการ อินเทอร์เน็ตสำหรับ สนง. ปศุสัตว์เขต, สนง. ปศุสัตว์ จังหวัด / อำเภอ และ ศูนย์ฯ / สถานีฯ งบประมาณรวม 14,178,000 บาท ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,000 บาท / เดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2,000 บาท / เดือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 1,000 บาท / เดือน ศูนย์วิจัยฯ 1,500 บาท / เดือน สถานีฯ 1,000 บาท / เดือน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

7 จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์สำหรับ สนง. ปศุสัตว์เขต, สนง. ปศุสัตว์จังหวัด งบประมาณรวม 197,000 บาท ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,000 บาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1,000-6,400 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

8 1. จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ แก่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดตามจำนวนครัวเรือน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( ข้อมูลปีงบประมาณ 54) งบประมาณรวม 3,421,640 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

9 2. แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2.1 การ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลัก Citizen Smart Info ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

10 2.2 การเพิ่มสถานะของเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

11 2.3 แผนที่แสดงตำแหน่งฟาร์ม ของเกษตรกรและจำนวนปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

12 2.4 ระบบรายงานอัจฉริยะ การ รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆที่ เหมาะสมกับมุมมองที่หลากหลายในเชิง วิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์ ทำนายผลลัพธ์ ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรงตามความ ต้องการขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการ วางแผน กลยุทธ์ด้านต่างๆ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO แผนงาน / โครงการ สรุ ป ศูนย์ สารสนเทศ โดย. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ. ศ.2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google