งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป ศูนย์สารสนเทศ แผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป ศูนย์สารสนเทศ แผนงาน/โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป ศูนย์สารสนเทศ แผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศูนย์สารสนเทศ โดย.นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

2 วิสัยทัศน์ : สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กรมปศุสัตว์มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับบริหารจัดการ และการบริการ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 ด้านบุคลากร : สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1.จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รวม 94 อัตรา งบประมาณ 19,755,800 บาท ศูนย์สารสนเทศ 8 อัตรา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อัตรา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 อัตรา ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 ด้านบุคลากร : สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2.จัดทำแผนฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดตามสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

5 ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต : 1.เครือข่ายภายใน รวม 13 เครือข่าย ดังนี้ กรมปศุสัตว์(พญาไท) 60/14 Mbps สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 3 Mbps สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 4 Mbps สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์/ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 10 Mbps สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 Mbps ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต : 2.จัดสรรงบประมาณค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สนง.ปศุสัตว์เขต, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และ ศูนย์ฯ/สถานีฯ งบประมาณรวม 14,178,000 บาท ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,000 บาท/เดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2,000 บาท/เดือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 1,000 บาท/เดือน ศูนย์วิจัยฯ 1,500 บาท/เดือน สถานีฯ 1,000 บาท/เดือน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

7 ด้านวัสดุคอมพิวเตอร์:
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านวัสดุคอมพิวเตอร์: จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับ สนง.ปศุสัตว์เขต, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด งบประมาณรวม 197,000 บาท ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,000 บาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 1,000-6,400 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

8 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ : 1.จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตามจำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ข้อมูลปีงบประมาณ 54) งบประมาณรวม 3,421,640 บาท รายละเอียดตามเอกสาร ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

9 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ : 2.แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก Citizen Smart Info ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

10 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ : 2.2 การเพิ่มสถานะของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

11 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ : 2.3 แผนที่แสดงตำแหน่งฟาร์มของเกษตรกรและจำนวนปศุสัตว์ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

12 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ :
สรุปแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านข้อมูล/สถิติ เกษตรกร-ปศุสัตว์ : 2.4 ระบบรายงานอัจฉริยะ การรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับมุมมองที่หลากหลายในเชิงวิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์ ทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรงตามความต้องการขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการวางแผน กลยุทธ์ด้านต่างๆ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

13 ขอบคุณครับ !


ดาวน์โหลด ppt สรุป ศูนย์สารสนเทศ แผนงาน/โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google