งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย นายอาสาฬหะ พิมพ์บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

2 หลักเกณฑ์การประเมิน - สำรวจหมู่บ้านในเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง
- สำรวจหมู่บ้านในเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง สำรวจหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง สำรวจโรงเรียน วัดและศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านที่สำรวจ สำรวจโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(สำรวจตัวอาคาร) โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายขององค์การอนามัยโลก ( WHO) ดังนี้ หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่มสำรวจ 45 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่มสำรวจ 51 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่มสำรวจ 54 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่มสำรวจ 55 หลัง

3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 ในชุมชนและเทศบาลมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI ไม่เกิน 10 ร้อยละ 80 ในโรงเรียน วัด และศูนย์เด็กเล็กมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0 ร้อยละ 80 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0

4 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ร้อยละของหมู่บ้านในเขตเทศบาล ร้อยละของหมู่บ้านในเขตเทศบาล 88.3 HI>10 1<HI<10 17.6 16.7 13.6 14.3 7.1 5 HI=0 แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

5 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ร้อยละของหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล 88.3 HI>10 1 < HI<10 29.4 15 14.3 HI=0 7.7 10 5.9 แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

6 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ร้อยละของโรงเรียน 100 92.1 84.4 CI>10 74.1 72 65 47.1 1<CI<10 CI=0 แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

7 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ร้อยละของวัด CI>10 64.1 65.4 60.7 58.3 49 40.1 1<CI<10 40 CI=0 แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

8 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 100 81.8 76.5 CI>10 68.4 58.3 53.8 35.7 1<CI<10 CI=0 แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

9 ร้อยละของภาชนะกักเก็บน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย
10.6 % ภาชนะอื่น ๆ (3.18%) 3.5 % โอ่งมังกรน้ำดื่ม (3.37%) 28.5% อ่างฯอาบน้ำ (14.12%) 3.5 % ตุ่มดินเผาน้ำดื่ม (8.30%) 20 % อ่างฯราดส้วม (9.62%) 33.9%โอ่งมังกรน้ำใช้ (8.42%) แหล่งข้อมูล/จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น

10 Thank you for your attention
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google