งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

2 หลักเกณฑ์การประเมิน - สำรวจหมู่บ้านในเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง - สำรวจหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง - สำรวจโรงเรียน วัดและศูนย์เด็กเล็กใน หมู่บ้านที่สำรวจ - สำรวจโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ( สำรวจตัวอาคาร ) - โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำ ยุงลายขององค์การอนามัยโลก ( WHO) ดังนี้ หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 45 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 51 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 54 หลัง หมู่บ้าน หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 55 หลัง

3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ n ร้อยละ 80 ในชุมชนและเทศบาลมีค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลาย HI ไม่เกิน 10 n ร้อยละ 80 ในโรงเรียน วัด และศูนย์เด็ก เล็กมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0 n ร้อยละ 80 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0

4 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น ร้อยละของหมู่บ้านใน เขตเทศบาล HI= 0 11 0 ร้อยละของหมู่บ้านใน เขตเทศบาล

5 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น HI= 0 HI >1 0 ร้อยละของหมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 1 < HI <

6 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของ โรงเรียน 1

7 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละ ของวัด 1

8 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 1

9 ร้อยละของภาชนะกักเก็บน้ำที่พบ ลูกน้ำยุงลาย แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น 33.9% โอ่งมังกร น้ำใช้ (8.42%) 28.5% อ่างฯ อาบน้ำ (14.12%) 20 % อ่างฯราด ส้วม (9.62%) 10.6 % ภาชนะอื่น ๆ (3.18%) 3.5 % โอ่ง มังกรน้ำดื่ม (3.37%) 3.5 % ตุ่มดิน เผาน้ำดื่ม (8.30%)

10 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google