งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง Asarnha2005@yahoo.com โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

2 หลักเกณฑ์การประเมิน - สำรวจหมู่บ้านในเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง - สำรวจหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง - สำรวจโรงเรียน วัดและศูนย์เด็กเล็กใน หมู่บ้านที่สำรวจ - สำรวจโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ( สำรวจตัวอาคาร ) - โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำ ยุงลายขององค์การอนามัยโลก ( WHO) ดังนี้ หมู่บ้าน 100-199 หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 45 หลัง หมู่บ้าน 200-299 หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 51 หลัง หมู่บ้าน 300-399 หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 54 หลัง หมู่บ้าน 400-499 หลังคาเรือน สุ่ม สำรวจ 55 หลัง

3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ n ร้อยละ 80 ในชุมชนและเทศบาลมีค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลาย HI ไม่เกิน 10 n ร้อยละ 80 ในโรงเรียน วัด และศูนย์เด็ก เล็กมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0 n ร้อยละ 80 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI = 0

4 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น ร้อยละของหมู่บ้านใน เขตเทศบาล HI= 0 11 0 ร้อยละของหมู่บ้านใน เขตเทศบาล 17.6 14.3 16. 7 5 13.6 0 7.17.1 88. 3

5 ผลการสำรวจค่า House Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น HI= 0 HI >1 0 ร้อยละของหมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 1 < HI <10 0 15 7. 7 10 5. 9 14.3 88.3 29.4

6 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของ โรงเรียน 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2176609/slides/slide_6.jpg", "name": "ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง สคร.", "description": "ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของ โรงเรียน 1

7 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละ ของวัด 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2176609/slides/slide_7.jpg", "name": "ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร.", "description": "ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละ ของวัด 1

8 ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2176609/slides/slide_8.jpg", "name": "ผลการสำรวจค่า Container Index ในเขตตรวจราชการที่ 10, 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร.", "description": "ที่ 6 ขอนแก่น CI= 0 CI> 10 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 1

9 ร้อยละของภาชนะกักเก็บน้ำที่พบ ลูกน้ำยุงลาย แหล่งข้อมูล / จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำ โดยแมลง สคร. ที่ 6 ขอนแก่น 33.9% โอ่งมังกร น้ำใช้ (8.42%) 28.5% อ่างฯ อาบน้ำ (14.12%) 20 % อ่างฯราด ส้วม (9.62%) 10.6 % ภาชนะอื่น ๆ (3.18%) 3.5 % โอ่ง มังกรน้ำดื่ม (3.37%) 3.5 % ตุ่มดิน เผาน้ำดื่ม (8.30%)

10 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt นายอาสาฬหะ พิมพ์ บึง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคติดต่อนำโดย แมลง โครงการเฝ้าระวัง ประเมินผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google