งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยุง คน วลีรัตน์ พูลผล (วทม.ปรสิตวิทยา) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อบ. เชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยุง คน วลีรัตน์ พูลผล (วทม.ปรสิตวิทยา) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อบ. เชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยุง คน วลีรัตน์ พูลผล (วทม.ปรสิตวิทยา) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อบ. เชื้อ

2 ยุง (Mosquitoes) ป.ไทยพบ 19 สกุล 412 ชนิด แบ่ง 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ - ยุงที่เป็นพาหะนำโรค - ยุงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค

3 สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 โรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้อย่างไร คน เชื้อไวรัสเดงกี จะ อยู่ในกระแสเลือด ขณะมีไข้ ยุงลาย (Ae. aegypti, Ae. albopictus) กินเลือดผู้ป่วย อาจเป็นเชื้อ DEN-1 หรือ DEN-2 หรือ DEN-3 หรือ DEN-4 แล้วเพิ่มจำนวนในเซล เชื้อไวรัสจะเข้าไปเจริญในยุง แล้วไปอยู่ในต่อมน้ำลาย ยุงลายกินเลือดคน ครั้งใหม่ จะปล่อยเชื้อ ยุง เชื้อไวรัสเข้าสู่คน ป่วย

4 การแพร่เชื้อ Dengue virus ยุงมีเชื้อตลอด 1- 2 เดือน ระยะฟักตัวในยุง 8 -12 วัน ระยะฟักตัวในคน 5 - 8 วัน (3-15 วัน) คนไข้ ขณะมีไข้สูง ที่มา : โรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ก.สธ หน้า 8 กัดเด็กหรือผู้ใหญ่

5 ความแม่นยำในการตรวจ เพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเบื้องต้น วิธีการ / ระยะเวลาของ โรค ไข้สูง หน้าแดง ไม่มี น้ำมูก tourniquet test วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 sensitivity73.390.585.553.390.698.7 specificity93.389.287.975.877.874.2 ที่มา : แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี่ กระทรวงสาธารณสุข : หน้า 34 อาจมีผลการตรวจทูนิเกต์ เป็นลบได้ (false negative) ในกรณีที่ กำลังอยู่ในภาวะช็อก ผู้ป่วยอ้วน ผู้ป่วยผอม เมื่อเทคนิคการทำไม่ถูกต้อง (แถบรัดความดันไม่ได้กดบริเวณ เส้นโลหิตฝอย) ประวัติการเจ็บป่วย รายละเอียดในการรับการรักษาและผลการรักษา ที่ไหน เมื่อไร กี่ครั้งลงทุกครั้ง

6

7 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 1. สร้างระบบเฝ้าระวังโรคให้เข้มแข็งในพื้นที่ - เตรียมคน อุปกรณ์ (สารเคมี, เครื่องพ่น) - เตรียมคน อุปกรณ์ (สารเคมี, เครื่องพ่น) - การค้นหาและรักษาผู้ป่วยอย่างฉับไว - การค้นหาและรักษาผู้ป่วยอย่างฉับไว - ระบบรายงาน/สอบสวน/ควบคุมโรค ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ - ระบบรายงาน/สอบสวน/ควบคุมโรค ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ - - เร่งรัดในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน 2.1 การสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านกระบวนการ จัดการพาหะนำโรคแบบบูรณาการ (IVM- Integrate vector management) 2.2.การใช้ประชาคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งการป้องกันโรค /บ้าน ปลอดลูกน้ำยุงลายอย่างจริงจังต่อเนื่อง - รณรงค์กำจัดภาชนะที่มีศักยภาพในการขังน้ำอันจะเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายใน/นอกบ้าน ชุมชน เช่น สนับสนุนให้มี โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน - รณรงค์กำจัดภาชนะที่มีศักยภาพในการขังน้ำอันจะเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายใน/นอกบ้าน ชุมชน เช่น สนับสนุนให้มี โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน - รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการ เก็บกวาดล้างวัสดุ และกองขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย - รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการ เก็บกวาดล้างวัสดุ และกองขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย 3. มีระบบติดตามกำกับประเมินผลในพื้นที่

8 การศึกษากึ่งทดลองภาคสนามโดยวัดอัตราตายของยุงลาย Aedes aegypti และ Ae.albopictus จากการพ่นเคมีควบคุม ยุงพาหะไข้เลือดออกในพื้นที่ชนบท วัดผลกระทบโดยใช้วิธี ประเมินผลจากการวัดความหนาแน่นยุงตัวเต็มวัย และวัด อัตราตายของยุงหลังสัมผัสสารเคมีที่พ่น 1 และ 24 ชม. โดย วิธี Bioassay test เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพ่นเคมี ควบคุม การทดสอบอัตราตายยุงลาย Aedes aegypti และ Ae. albopictus จากการพ่นเคมีควบคุม ยุงพาหะไข้เลือดออกในพื้นที่ชนบท เพ็ชรบูรณ์ พูลผล วทม. (ปรสิตวิทยา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สคร. 7 อบ

9 Bioassay test Outdoor : Ae.albopictus - Hang: Heigh ~1-1.5 m, ~ <25 m from street,~10-15m from house Indoor : Ae.aegypti - Hang: Heigh ~1-1.5 m

10 หมู่บ้าน Test X ยุง อัตราตาย (%) Ae.aegypti Ae.albopictus Knocked down หลัง 24 ชม. รวม Knocked down หลัง 24 ชม. 24 ชม.รวม บ. ถ้ำเต่า 6X20 30 (25) 32 (26.6) 62 (51.6) 28 (23.3) 16 (13.3) 44 (36.6) บ. ถ้ำแข้ 6X20 16 (13.3) 10 (8.3) 26 (21.6) 12 (10) 20 (16.6) 32 (26.6) บ. หัวคำ 6X20 4 (3.3) 14 (11.6) 18 (15) 22 (18.36) 20 (16.6) 42 (35) รวม18X20 50 (13.8) 56 (15.5) 106 (29.4) (29.4)62 (17.2) (17.2) 56 (15.5) 118 (32.7) (t = -0.329, d.f. = 2, p-value =0.774) 1. วิธีพ่นแบบ ULV (พ่นฝอย ละออง) หมายเหตุ : ความเร็ว 8 กม./ชม., อัตราการพ่น 250-300 มล./นาที ตารางที่ 1 อัตราตายยุงทดสอบจากการทำ Bioassay test กับวิธีพ่น ULV

11 ตารางที่ 2 อัตราตายยุงทดสอบจาก Bioassay test กับวิธีพ่น Fogging หมู่บ้าน (หลังคา) TestXยุง อัตราตาย (%) Ae.aegypti Ae.albopictus Knockeddownหลัง 24 ชม. รวมKnockeddownหลัง รวม บ.ไหล่ทุ่ง6X20 42 (35) 38 (31.6) 80 (66.6) 24 (20) 8 (6.6) 30 (25) บ.ไหล่ทุ่ง6X20 22 (18.3) 56 (46.6) 78 (65) 36 (30) 12 (10) 48 (40) บ.ม่วง6X20 26 (21.6) 52 (43.3) 78 (65) 16 (13.3) 38 (31.6) 54 (45) รวม18X2090 (25) (25)146 (40.5) 236 (65.5) (65.5)76 (21.1) 58 (16.1) 132 (36.6) (36.6) (t = 4.422, d.f. = 2, p-value =0.048) 2. วิธีพ่นแบบ Fogging ( พ่น หมอกควัน ) หมายเหตุ : อัตราการพ่น 100-200 มล./บ้าน (30 วินาที/หลัง) ตารางที่ 1 และ2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

12 ตารางที่ 3 ความหนาแน่นยุงในหมู่บ้านที่พ่น ULV หมู่บ้าน (หลังคา) ความหนาแน่นยุง/ชม. ก่อนพ่นหลังพ่นลดลง (%) บ.ถ้ำเต่า (67)441761.4 บ.ถ้ำแข้ (129)351557.1 บ.หัวคำ (122)461078.3 รวมเฉลี่ย41.71466.4 3. การประเมินผลกระทบทางกีฎวิทยา

13 ตารางที่ 4 ความหนาแน่นยุงใน หมู่บ้านที่พ่น Fogging หมู่บ้าน ความหนาแน่นยุง / ชม. ก่อนพ่นหลังพ่นลดลง (%) บ. ไหล่ทุ่ง (80) 471372.3 บ. ไหล่ทุ่ง (120) 18666.7 บ. ม่วง (80) 18383.3 รวม 27.77.373.5 จากการเปรียบเทียบความหนาแน่นยุงในหมู่บ้านที่พ่นFoggingและ ULV มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t= -4.749, d.f. = 2, p-value =0.042)

14

15

16 Table 1 Mortality rate of Ae. aegypti larvae exposed to instant sachet temephos 1%SG collected from LAO-Yasothorn Province Exposure Time (hrs.) Mortality rate of Ae. aegypti larvae (%) Yasothorn strainBora Bora strain Exp-1Exp-2Exp-1Exp-2 249021005 481001210022 721002410036 Average (%)99.6712.6710021 t = 21.00, df = 2, p = 0.002 t = 8.81, df =2, p = 0.013 Remark : Exp-1 shaky instant-sachet; Exp-2 dunk instant-sachet

17 Table 2 Mortality rate of Ae. aegypti larvae to instant sachet temephos 1% SG provider by DDC, Ministry of Public Health Exposure Time (hrs.) Mortality rate of Ae. aegypti larvae (%) Yasothorn strainBora Bora strain Exp-1Exp-2Exp-1Exp-2 249231005 481001110024 721002510035 Average (%) 97.331310021 t = 18.07, df = 2, p = 0.003 t = 8.98, df = 2, p = 0.012 Remark : Exp-1 shaky instant-sachet; Exp-2 dunk instant-sachet

18 การนับผู้ป่วยรายแรกของเหตุการณ์ หมู่บ้านดาวรุ่ง ไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในช่วง >28 วัน นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย ของแต่ละเหตุการณ์นับเป็นเหตุการณ์ใหม่ ผู้ป่วยรายแรกเหตุการณ์ที่ 1 แพทย์ Dx : DHF 8พค56 > 28 วัน เหตุการณ์ที่ 3 เหตุการณ์ที่ 1 > 28 วัน เหตุการณ์ที่ 2 Onset 7 พค 56 ผู้ป่วยรายแรกเหตุการณ์ที่ 2 แพทย์ Dx : DHF 9มิย56 ผู้ป่วยรายแรกเหตุการณ์ที่ 3 แพทย์ Dx : DF 12 กค 56 ผู้ป่วยรายที่2 เหตุการณ์ที่ 3 แพทย์ Dx : DF 14 กค 56 Onset 12 กค 56 Onset 10 กค 56 Onset 8 มิย 56

19 การนับผู้ป่วยรายแรกของเหตุการณ์ หมู่บ้านดาวเรือง (ข) วันวินิจฉัยของ ผู้ป่วยรายต่อๆไป (11, 13, 24 เมย 56) (ค) ผู้ป่วย ราย สุดท้าย ของ เหตุการณ์ 1 แพทย์วินิจฉัย ไข้เลือดออก (เริ่มป่วย2พค56) ไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในช่วง >28 วัน นับจากวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายสุดท้ายของเหตุการณ์ 1 นับเป็นเหตุการณ์ใหม่ ( ง) ผู้ป่วยไข้เลือดออกของ เหตุการณ์ 2 รายแรกเริ่มป่วย 9มิย56 รายที่ 2 เริ่มป่วย 15 มิย 56 (ก) ผู้ป่วยรายแรกที่แพทย์ วินิจฉัยไข้เลือด ออก (เริ่มป่วย 7เมย56) เหตุการณ์ที่ 1 มี Pt 5 ราย วันเริ่มป่วยห่างกัน > 28 วัน เหตุการณ์ที่ 2 มี Pt 2 ราย

20 การนับผู้ป่วยรายแรกของเหตุการณ์ หมู่บ้านดาวเด่น (ข) วันวินิจฉัยของ ผู้ป่วยรายต่อๆไป (11, 13, 24 เมย 56) (ค) ผู้ป่วย ราย สุดท้าย ของ เหตุการณ์ 1 แพทย์วินิจฉัย ไข้เลือดออก (เริ่มป่วย6พค56) ไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในช่วง >28 วัน นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย ของเหตุการณ์ 1 นับเป็นเหตุการณ์ใหม่ ( ง) ผู้ป่วยไข้เลือดออกของ เหตุการณ์ 2 รายแรกเริ่มป่วย 9 มิย 56 รายที่ 2 เริ่มป่วย 15 มิย 56 (ก) ผู้ป่วยรายแรกที่แพทย์ วินิจฉัยไข้เลือด ออก (เริ่มป่วย 7เมย56) เหตุการณ์ที่ 1 มี Pt 5 ราย เกิดpt gen 2 วันเริ่มป่วยห่างกัน > 28 วัน เหตุการณ์ที่ 2 มี Pt 2 ราย

21 รหัสพื้นที่ 34010145 วันเริ่มป่วยราย นับ Gen จากวัน เริ่มป่วย Pt ราย แรก นับเฝ้าระวัง 28 วัน รายสุดท้าย Event 117/5/2013114/6/56 Event 227/6/2013224/7/56 Event 34/8/201311/9/56 12/8/201318/9/56 15/8/2013111/9/56 16/8/2013112/9/56 สรุปพื้นที่ 34010145 มี 3 event 7 มี pt เฉพาะใน Gen 1

22 รหัสพื้นที่วันเริ่มป่วยราย นับ Gen จากวัน เริ่มป่วย Pt ราย แรก นับเฝ้าระวัง 28 วัน รายสุดท้าย 3401081816/6/2013114/7/56 Event 12/7/2013129/7/56 8/7/201313/8/56 17/7/2013112/8/56 มี Pt เกิดใน Gen 2 Event 214/8/2013110/9/56 17/8/2013112/9/56 มี pt เฉพาะใน Gen 1 สรุปพื้นที่ 34010818 มี 2 event 6 เกิด Gen 2 ใน event 1

23 3401081816/6/20131 2/7/20131 6/7/20131 8/7/20131 17/7/20131 23/7/20131 24/7/20131 30/7/20131 15/8/20131 19/8/20131 22/8/20131 30/8/20131 2/9/20131 11/9/20131 34010818 ผลรวม 14

24 การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 14 วันหลังกำจัดลูกน้ำและพ่นสารเคมีไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ (ก) ผู้ป่วยรายแรกที่แพทย์ วินิจฉัยไข้เลือดออก (onset 7 มิย 56) เริ่ม 24 มิย 56 ต้องไม่มี Pt รายใหม่ เหตุการณ์ 1 กำจัดลูกน้ำและพ่นสารเคมี 9 มิย 56

25 มาตรฐานความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ก. รายงานการปฏิบัติงานควบคุมโรค/ รายงานการสอบสวนโรค ข. กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วย และบริเวณรอบบ้านผู้ป่วย ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร (ทุกหลัง) และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ที่เกิดโรค หลังจากการควบคุม มีค่า HI = 0 ค. มีการพ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วย และพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยใน รัศมีอย่างน้อย 100 เมตร ง. มีการพ่นเคมีอย่างน้อย 2 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน จ. เฝ้าระวังในชุมชน/พื้นที่อย่างน้อย 28 วันนับจากวันเริ่มป่วย ของผู้ป่วยรายสุดท้ายของเหตุการณ์

26 เกณฑ์การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ควรมีการสุ่มอย่างมีระบบ ตามมาตรฐานของ WHO ดังนี้ ควรมีการสุ่มอย่างมีระบบ ตามมาตรฐานของ WHO ดังนี้  จำนวนบ้านที่ต่ำกว่า 100 หลัง ควรสำรวจให้ได้มากที่สุด หรือ ทั้งหมด ทั้งหมด  จำนวนบ้านตั้งแต่ 100-199 หลัง สำรวจ 45 หลังคาเรือน  จำนวนบ้านตั้งแต่ 200-299 หลัง สำรวจ 51 หลังคาเรือน  จำนวนบ้านตั้งแต่ 300-399 หลัง สำรวจ 54 หลังคาเรือน  จำนวนบ้านมากกว่า 400 หลัง สำรวจ 55 หลังคาเรือน ที่มา : World Health Organization. Prevention and Control of Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever. Regional Pulbication, SEARO. : New Delhi, 1999.

27 บ้านผู้ป่วยเลขที่32

28 บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 ม.

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt 1 ยุง คน วลีรัตน์ พูลผล (วทม.ปรสิตวิทยา) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร. 7 อบ. เชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google